Хто за­ро­бляє на від­су­тно­сті лі­чиль­ни­ків

Що по­ту­жні­ше в по­лі­ти­чно­му пла­ні мі­сто, то мен­ше там при­ла­дів облі­ку в по­ме­шка­н­нях і бу­дин­ках, — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­лої п’ятни­ці ві­це-прем’єр Ген­на­дій Зуб­ко роз­по­вів, що Ка­бмін го­тує но­ву по­ста­но­ву про зни­же­н­ня норм спо­жи­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу. «Уряд ска­су­вав по­ста­но­ву, в якій бу­ло ви­зна­че­но на­дмір­ні нор­ми спо­жи­ва­н­ня га­зу. За­раз го­ту­є­ться ін­ша по­ста­но­ва, во­на узго­джу­є­ться з мі­ні­стер­ства­ми, аби ще раз ви­зна­чи­ти їх (нор­ми) на то­му рів­ні, який бу­ло за­твер­дже­но, (але) ска­со­ва­но су­до­вим рі­ше­н­ням», — ска­зав ві­це­прем’єр і на­віть по­обі­цяв спіль­но з Мі­н­енер­го­ву­гі­л­лям при­ско­ри­ти цей про­цес.

На­га­да­є­мо, у кві­тні 2015 ро­ку Ка­бмін удві­чі змен­шив нор­ма­ти­ви спо­жи­ва­н­ня га­зу для на­се­ле­н­ня, яке ко­ри­сту­є­ться ним без лі­чиль­ни­ків. Якщо ра­ні­ше нор­ма­тив спо­жи­ва­н­ня га­зу до­мо­го­спо­дарств, що ви­ко­ри­сто­ву­ють ли­ше га­зо­ву пли­ту за на­яв­но­сті цен­траль­но­го га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня, ста­но­вив 6 ку­бо­ме­трів на мі­сяць на одну осо­бу, то пі­сля цьо­го но­вий нор­ма­тив ста­но­вив 3 ку­бо­ме­три. Але Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд України 29 сі­чня ска­су­вав від­по­від­ну по­ста­но­ву уря­ду, і нор­ма­тив по­вер­нув­ся до ко­ли­шніх 6 ку­бо­ме­трів.

У від­по­відь на це уряд ви­рі­шив ска­су­ва­ти свою по­ча­тко­ву по­ста­но­ву, прийня­ту ще в черв­ні 1996 ро­ку, а та­кож усі подаль­ші по­прав­ки до неї, і 23 бе­ре­зня ухва­лив но­вий до­ку­мент, в яко­му нор­ма спо­жи­ва­н­ня га­зу без лі­чиль­ни­ків ви­зна­ча­ла­ся у 4,4 ку­бо­ме­тра на одну осо­бу на мі­сяць. У ре­зуль­та­ті нор­ма­тив для до­мо­го­спо­дарств без лі­чиль­ни­ків зріс про­ти кві­тне­во­го рі­ше­н­ня ми­ну­ло­го ро­ку на 47%, а для осіб, які ко­ри­сту­ю­ться (без лі­чиль­ни­ка) га­зо­вою пли­тою і не ма­ють цен­траль­но­го га­ря­чо­го во­до­по­ста­ча­н­ня, — на 58% (до 7,1 ку­бо­ме­тра). Тим, у ко­го є га­зо­ва пли­та і во­до­на­грі­вач, але не­має лі­чиль­ни­ка, нор­му під­ви­щи­ли на 56% (з 9 до 14 ку­бо­ме­трів на мі­сяць на осо­бу). І ось не ми­ну­ло й ти­жня, як ві­це-прем’єр по­ві­до­мив: дер­жав­ний ме­ха­нізм зно­ву кру­ти­ться (на одно­му, по су­ті, мі­сці) нав­ко­ло цьо­го пи­та­н­ня.

У чо­му тут річ? Си­ту­а­цію ци­фра­ми в ру­ках роз’яснює екс-мі­ністр ЖКГ Оле­ксій Ку­че­рен­ко. Він ствер­джує, що пла­но­ва­на ні­би­то у від­по­відь на ви­мо­ги МВФ тра­є­кто­рія під­ви­ще­н­ня цін на газ для на­се­ле­н­ня мо­гла б бу­ти «зов­сім не та­кою кру­тою». (Чер­го­вий її пік, який пе­ред­ба­ча­ло­ся взя­ти 1 кві­тня, че­рез по­пу­лізм, що ра­пто­во «па­ра­лі­зу­вав» уряд ка­мі­ка­дзе, по­ки що , як ві­до­мо, за­ли­ша­є­ться не­ско­ре­ним. — Авт.). Ку­че­рен­ко ве­де мо­ву про сто­ли­цю, але на­го­ло­шує, що це сто­су­є­ться і ре­шти на­се­ле­них пун­ктів кра­ї­ни. От­же, за йо­го сло­ва­ми, в Ки­є­ві 640 ти­сяч до­мо­го­спо­дарств ко­ри­сту­ю­ться га­зом без лі­чиль­ни­ків. До то­го ж са­ме сто­ли­ця в кра­ї­ні на пер­шо­му з кін­ця мі­сці за цим по­ка­зни­ком. За нею йдуть та­кі мі­ста- міль­йон­ни­ки, як Хар­ків, До­нецьк, Дні­про­пе­тровськ. «І це да­ле­ко не ви­пад­ко­во, — ствер­джує екс-мі­ністр, — що по­ту­жні­шим у по­лі­ти­чно­му пла­ні є мі­сто, то мен­ше там лі­чиль­ни­ків».

До жов­тня 2014 ро­ку нор­ма спи­са­н­ня га­зу для ро­ди­ни, що не має лі­чиль­ни­ка, бу­ла 9,8 ку­бо­ме­тра на лю­ди­ну на мі­сяць, то­ді як лі­чиль­ник по­ка­зує, як пра­ви­ло, не більш як 2—3 ку­бо­ме­три, роз­по­від­ає Ку­че­рен­ко. Від­по­від­но до про­ве­де­но­го ним до­слі­дже­н­ня, рі­зни­ця між га­зом, ре­аль­но ви­ко­ри­ста­ним на­се­ле­н­ням Ки­є­ва, і га­зом, що спи­су­вав­ся на ньо­го від­по­від­но до та­ко­го нор­ма­ти­ву, ста­но­вив за 5 ро­ків до 2014 ро­ку не менш як $200 міль­йо­нів. Куди во­ни ді­ва­ли­ся? «Ці гро­ші бу­ли не­за­кон­но ви­лу­че­ні з ки­шень ки­ян, — упев­не­ний фа­хі­вець. — І цей об­сяг де­ше­во­го га­зу, що ви­віль­нив­ся, по­тім десь у «На­фто­га­зі» пе­ре­тво­рив­ся на до­ро­гий газ, що по­ста­чав­ся ве­ли­ким під­при­єм­ствам, на­при­клад, хі­мі­чним ком­бі­на­там, і на ньо­му хтось заробив удві­чі біль­ше».

Це ли­ше в одно­му Ки­є­ві, де «зби­ра­ли ша­ле­ні гро­ші», і та­ка ж си­ту­а­ція сьо­го­дні в усій кра­ї­ні, на­по­ля­гає Ку­че­рен­ко. «Як мо­жна йти на кар­ди­наль­не під­ви­ще­н­ня цін на газ і на те­пло для на­се­ле­н­ня, пра­кти­чно не ма­ю­чи при­ла­дів облі­ку у спо­жи­ва­чів?» — за­пи­тує ек­сперт. Він вва­жає, що одна з при­чин цьо­го по­ля­гає в то­му, що в кра­ї­ні не­має пов­но­цін­но­го ре­гу­лю­валь­ни­ка енер­ге­ти­ки й ко­му­наль­них по­слуг, оскіль­ки до­сі не­має за­ко­ну про ньо­го. «Як мо­жна про­во­ди­ти рин­ко­ві ре­фор­ми й впро­ва­джу­ва­ти рин­ко­ві та­ри­фи, не ма­ю­чи рин­ко­во­го ре­гу­лю­валь­ни­ка, не ма­ю­чи ні за­ко­ну про ньо­го, ні, від­по­від­но, йо­го ста­ту­су?!» — обу­рю­є­ться екс-мі­ністр і пе­ре­хо­дить до ана­лі­зу ці­ни га­зу. «Спо­ча­тку пан Ко­бо­лєв (гла­ва НАК «На­фто­газ України» Ан­дрій Ко­бо­лєв. — Авт.) на­зи­вав ці­ну га­зу, за яку він ра­ту­вав (7188 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів), рин­ко­вою. Але по­тім, ко­ли фа­хів­ці під­ня­ли йо­го на сміх, мов­ляв, яка тут рин­ко­ва ці­на, якщо рин­ку га­зу в кра­ї­ні не­має, він на­звав цю ці­ну еко­но­мі­чно об­грун­то­ва­ною».

«ОК, — го­во­рить Ку­че­рен­ко і про­по­нує про­ана­лі­зу­ва­ти стру­кту­ру ці­єї ці­ни, — 477 гри­вень (7%) — це те, що отри­мує той, хто до­був цей газ — «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня». У ре­зуль­та­ті це під­при­єм­ство на ме­жі бан­крут­ства. На рен­тні пла­те­жі, що йдуть на так зва­ні суб­си­дії, при­па­дає 1113 гри­вень. Чо­му рен­та йде на них? Зро­біть нор­маль­ну ці­ну, і во­ни не бу­дуть по­трі­бні. А рен­ту по­трі­бно на­прав­ля­ти на мо­дер­ні­за­цію, на зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку, а та­кож на уте­пле­н­ня бу­дин­ків, на онов­ле­н­ня ме­реж. А най­біль­ший се­ктор у стру­кту­рі ці­ни (3451 грив­ня) — це те, що за­би­рає со­бі «На­фто­газ» як по­се­ре­дник, яко­го сьо­го­дні в кра­ї­ні на­зи­ва­ють не іна­кше як «чор­ною ді­рою укра­їн­ської еко­но­мі­ки». «Це по­се­ре­дник, який уже ви­ко­нав свою мі­сію, сьо­го­дні во­на ні­ко­му не по­трі­бна, а йо­го слід лі­кві­ду­ва­ти», — про­по­нує ек­сперт.

Гла­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів України Ан­дрій Но­вак за­зна­чає, що укра­їн­ський уряд під­ви­щує ці­ну на газ то­му, що ви­рі­шив пе­ре­кла­сти про­бле­му де­фі­ци­ту дер­жав­но­го бю­дже­ту на гро­ма­дян кра­ї­ни. Він та­кож під­кре­слює, що не про­ви­на МВФ, який ви­ма­гає від України без­де­фі­ци­тно­го бю­дже­ту, в то­му, що наш уряд не ба­чить, що «На­то­газ» — це одна з най­біль­ших ко­ру­пцій­них схем і ви­рі­шує про­бле­му де­фі­ци­ту йо­го фі­нан­сів че­рез під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. Уря­ду ду­же ви­гі­дно при­кри­ва­ти­ся шир­мою МВФ і ствер­джу­ва­ти, що це на йо­го (МВФ) ви­мо­гу під­ви­щу­ю­ться та­ри­фи й податки. «Це, м’яко ка­жу­чи, ци­ні­чний обман», — під­кре­слює еко­но­міст. Він за­зна­чає, що сьо­го­дні всі уча­сни­ки про­це­су прем’єрі­а­ди за­го­во­ри­ли про зни­же­н­ня та­ри­фів, під­ви­ще­н­ня зар­плат і пен­сій, і пе­ред­ба­чає, що всі ці роз­мо­ви за­ти­хнуть із за­кін­че­н­ням ці­єї кам­па­нії, що ду­же схожа на пе­ред­ви­бор­ну гон­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.