Осві­та як світ цін­но­стей

Пе­ре­мож­ці кон­фе­рен­ції учнів асо­ці­йо­ва­них шкіл ЮНЕСКО отри­ма­ли в по­да­ру­нок книги з Бі­бліо­те­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

■ Цін­но­сті є не­від’єм­ним еле­мен­том шкіль­ної осві­ти. Цю дум­ку об­сто­ю­ють уча­сни­ки XVIІ Все­укра­їн­ської кон­фе­рен­ції учнів асо­ці­йо­ва­них шкіл ЮНЕСКО «Укра­їн­сько­єв­ро­пей­ські іні­ці­а­ти­ви в осві­тньо­му про­сто­рі: цін­ні­сна па­ра­ди­гма», яка від­бу­ла­ся дня­ми на ба­зі Ки­їв­сько­го па­ла­цу ді­тей та юна­цтва під егі­дою На­ціо­наль­ної ко­мі­сії України у спра­вах ЮНЕСКО.

■ Вже чо­ти­ри ро­ки по­спіль ор­га­ні­за­ці­єю кон­фе­рен­ції за­йма­є­ться Гу­ма­ні­тар­на гім­на­зія «Гар­мо­нія». В ме­жах фо­ру­мів по­пе­ре­дніх ро­ків обго­во­рю­ва­ли, зокре­ма, те­му то­ле­ран­тно­сті, про­бле­му бі­жен­ців і між­куль­тур­но­го діа­ло­гу, збе­ре­же­н­ня біо­рі­зно­ма­ні­т­тя то­що. « Ці­єю кон­фе­рен­ці­єю ми хо­ті­ли зро­би­ти пев­ний під­су­мок, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор ки­їв­ської при­ва­тної Гу­ма­ні­тар­ної гім­на­зії «Гар­мо­нія» Оле­на Чи­нок. — Са­ме світ цін­но­стей ве­де ди­ти­ну в світ зна­н­ня і пра­кти­чної дії, у світ по­чут­тів і ко­му­ні­ка­ції. Як шко­ла ЮНЕСКО ми на­ма­га­є­мо­ся ін­те­гру­ва­ти в ме­жах осві­тньо­го про­це­су єв­ро­пей­ські та укра­їн­ські цін­но­сті, які, на­справ­ді, пе­ре­бу­ва­ють в ме­жах єди­ної па­ра­ди­гми. Уча­сни­ки кон­фе­рен­ції по­го­ди­ли­ся зтим, що шко­ла не мо­же обме­жу­ва­ти­ся ли­ше фор­маль- ною осві­тою, яка на­ла­што­ва­на на пре­дме­тне зна­н­ня й зде­біль­шо­го не пов’ яза­на з пов­сяк­ден­ним жи­т­тям. На­то­мість ЮНЕСКО про­па­гує не­фор­маль­ну без­пе­рерв­ну осві­ту, ме­та якої — на­вчи­ти учнів: вчи­ти­ся (пі­зна­ва­ти); ство­рю­ва­ти, пра­цю­ва­ти (пра­кти­чна спря­мо­ва­ність); жити (йде­ться, зокре­ма, про здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя) й спів­існу­ва­ти (куль­ту­ра люд­ських від­но­син). Не­фор­маль­на осві­та не пе­ред­ба­чає оці­ню­ва­н­ня й здій­сню­є­ться че­рез рі­зно­ма­ні­тні про­е­кти».

■ В ме­жах кон­фе­рен­ції від­бу­ли­ся ви­сту­пи на­у­ков­ців, осві­тніх діячів, уря­дов­ців. Чи­ма­ло до­по­від­а­чів звер­та­ли­ся до те­ми цін­но­стей че­рез­приз му про­блем осві­тньої ре­фор­ми. Учні (а в за­хо­ді взя­ли участь пред­став­ни­ки біль­ше 50 на­вчаль­них за­кла­дів з усі­єї України) зма­га­ли­ся в ми­сте­цтві ство­ре­н­ня ка­лі­грам та ко­ла­жів, взя­ли участь в ан­ке­ту­ван­ні. В ме­жах ім­про­ві­зо­ва­ної дис­ку­сії між « хри­сти­я­на­ми» та «му­суль­ма­на­ми» во­ни на­ма­га­ли­ся осми­сли­ти спіль­не та від- мін­не у цін­ні­сно­му ви­мі­рі рі­зних ре­лі­гій. В рі­зно­ма­ні­тних фор­мах шко­ля­рі пред­ста­ви­ли своє ба­че­н­ня цін­но­стей. Ав­то­ри най­кра­щих ро­біт і най­більш пе­ре­кон­ли­ві про­мов­ці отри­ма­ли в по­да­ру­нок кни­гу «Укра­ї­на Incognita» зБі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День». За­га­лом — 30 при­зів. За ре­зуль­та­та­ми кон­фе­рен­ції уча­сни­ки ухва­ли­ли ре­зо­лю­цію, в якій, зокре­ма, під­три­ма­ли єв­ро­пей­ський ве­ктор роз­ви­тку України й за­кли­ка­ли ви­зна­ти осві­ту йо­го клю­чо­вим еле­мен­том.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.