«Єв­ро­о­се­лі» для ле­лек

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Йо­сип МАРУХНЯК, Львів­щи­на

■ «Єв­ро­о­се­лі» — це спе­ці­аль­ні ме­та­ле­ві опо­ри на стов­пах лі­ній еле­ктро­пе­ре­дач, які убез­пе­чу­ють пта­хів від ура­же­н­ня еле­ктри­чним стру­мом, а спо­жи­ва­чів — від пе­ре­бо­їв у по­ста­чан­ні еле­ктро­енер­гії.

■ Ме­та­ле­ві опо­ри вста­нов­лю­ють пра­ців­ни­ки ПАТ «Льві­во­бл­енер­го » ра­зом з ор­ні­то­ло­га­ми обла­сті, які ви­сте­жу­ють ле­лек, що гні­здя­ться на еле­ктри­чних стов­пах. Пта­хи по­лю­бля­ють та­кі мі­сця, бо це дає їм добрий огляд мі­сце­во­сті. Однак ці гні­зда є не­без­пе­чни­ми: у дощ во­ни на­мо­ка­ють, ста­ють еле­ктро­про­від­ни­ми, і це за­гро­жує жи­т­тю ле­лек. Ще біль­ше та­ке жи­тло не­без­пе­чне для ма­лих ле­ле­че­нят, ко­трі вча­ться лі­та­ти. Роз­прям­ля­ю­чи кри­ла для по­льо­ту, во­ни мо­жуть зі­ткну­тись з про­во­да­ми і за­ги­ну­ти.

■ Не­що­дав­но львів­ські ор­ні­то­ло­ги та пра­ців­ни­ки « Льві­во­бл­енер­го » за­ві­та­ли до се­ла Мо­на­сти­рець Го­ро­до­цько­го ра­йо­ну, яке вва­жа­є­ться ле­ле­чою сто­ли­цею Львів­щи­ни. « По­ряд, че­рез­Дніс- тер, є су­сі­днє се­ло По­ля­на, і в обох цих се­лах є по­над п’ ят­де­сят ле­ле­чих гнізд. Ці пта­хи по­вер­та­ю­ться сю­ди, бо тут є зру­чні де­ре­ва для роз­мі­ще­н­ня гнізд і до­бра кор­мо­ва ба­за: се­ло роз­та­шо­ва­не у до- ли­ні Дні­стра. Він роз­ли­ва­є­ться, і є ба­га­то кор­му для бі­ло­го ле­ле­ки: ко­ма­хи, жа­би, пла­зу­ни, — роз­по­від­ає ор­ні­то­лог Ан­дрій Бо­ко­тей. — Крім то­го, пта­хи се­ля­ться на стов­пах еле­ктро­пе­ре­дач, а еле­ктри­ки їм до­по­ма­га­ють, під­ні­ма­ю­чи ці гні­зда на ви­со­ту одно­го ме­тра за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них ме­та­ле­вих опор... Цьо­го ро­ку ле­ле­ки при­ле­ті­ли де­що пі­зні­ше, хо­ча да­тою їх при­льо­ту до на­ших кра­їв вва­жа­є­ться 19 бе­ре­зня » .

■ У Мо­на­стир­ці вже є де­сять ме­та­ле­вих опор під ле­ле­чи­ми гні­зда­ми, еле­ктри­ки вста­нов­лю­ють ще. За сло­ва­ми ор­ні­то­ло­га, львів’яни ще 2005 ро­ку до­лу­чи­ли­ся до між­на­ро­дної іні­ці­а­ти­ви «За­хист бі­ло­го ле­ле­ки» і за­йма­ю­ться та­кою ко­ри­сною спра­вою.

■ Цьо­го ро­ку За­хі­дно­укра­їн­ське ор­ні­то­ло­гі­чне то­ва­ри­ство ра­зом з «Льві­во­бл­енер­го» зби­ра­є­ться взя­ти під опі­ку хи­жо­го пта­ха ро­ду со­ко­лів бо­ри­ві­тра, який не­аби­як до­по­ма­гає сіль­сько­му го­спо­дар­ству, ви­лов­лю­ю­чи гри­зу­нів. «Чи­сель­ність цьо­го ви­ду в при­ро­дно­му се­ре­до­ви­щі не­ви­со­ка, бо бра­кує місць для роз­та­шу­ва­н­ня гнізд — ста­рих ду­пли­стих де­рев, то­му, вста­но­вив­ши 10—15 шту­чних гнізд для бо­ри­ві­трів на опо­рах лі­ній еле­ктро­пе­ре­дач, які пта­хи охо­че за­йма­ють, мо­жна про­тя­гом двох-трьох ро­ків збіль­ши­ти їхню кіль­кість, — по­яснює Ан­дрій Бо­ко­тей.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

На Львів­щи­ні їх вста­но­ви­ли вже для 1 200 пта­ши­них ро­дин

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.