«Пів­ден­ні ле­кції»

У Хер­со­ні — но­вий про­ект по­пу­ля­ри­за­ції на­у­ко­вих знань

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Го­во­ри­ти про на­у­ку, від­кри­ва­ти но­ві й за­бу­ті іме­на, ва­жли­ві до­слі­дже­н­ня ми­ну­ло­го та акту­аль­ні роз­від­ки су­ча­сних уче­них — та­ку ме­ту по­ста­ви­ли со­бі іні­ці­а­то­ри про­е­кту «Пів­ден­ні ле­кції», який діє в Хер­сон­сько­му кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі ( вул. Пи­ли­па Ор­ли­ка, 30). Вхід на ле­кції віль­ний, а ві­део­за­пи­си ви­кла­да­ти­муть на куль­тур­но­му пор­та­лі «СО­УС».

« За­раз ду­же по­пу­ляр­ний фор­мат ві­део­ле­кцій, зав­дя­ки яко­му мо­жна ді­зна­ва­ти­ся щось ці­ка­ве офлайн. Ми ви­рі­ши­ли го­во­ри­ти про на­у­ку, істо­рію та куль­ту­ру пів­дня, — ко­мен­тує « Дню » один з іні­ці­а­то­рів « Пів­ден­них ле­кцій » Ми­ко­ла Го­ма­нюк. — За­про­шу­є­мо вче­них, про­во­ди­мо зу­стріч, обго­во­рю­є­мо. Ва­жли­во, аби лю­ди бу­ли дій­сно екс­пер­та­ми і ма­ли ба­жа­н­ня ді­ли­ти­ся зна­н­ня­ми. Ми хо­че­мо на­ла­го­ди­ти ко­му­ні­ка­цію не ли­ше в ака­де­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі, а й ви­йти на­зов­ні, щоб наука не бу­ла «гер­ме­ти­чним» яви­щем. На жаль, ми мо­же­мо проживати в одно­му мі­сті ро­ка­ми і не зна­ти, які ці­ка­ві ре­чі до­слід- жу­ють ко­ле­ги. У прин­ци­пі, як і са­мих на­у­ков­ців. Ви­рі­ши­ли за­пов­ни­ти цю про­га­ли­ну».

9 кві­тня у кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі від­бу­де­ться ле­кція на те­му «Ві­ктор Пе­тров: огляд ін­те­ле­кту­аль­ної біо­гра­фії». Її про­ве­де до­ктор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор, до­слі­дник ін­те­ле­кту­аль­ної істо­рії України Ві­та­лій Ан­дрє­єв. «Лю­ди ма­ють зна­ти сво­їх ге­ро­їв, уче­них, істо­рію, — го­во­рить «Дню» Ві­та­лій Ан­дрє­єв. — Я роз­по­вім про Ві­кто­ра Пе­тро­ва, який в Укра­ї­ні біль­ше ві­до­мий як пи­сьмен­ник або як ра­дян­ський роз­ві­дник. Хо­ча Пе­тров був одним із най­яскра­ві­ших ін­те­ле­кту­а­лів сво­го ча­су. Але спів­ро­бі­тни­цтво з НКВС ста­ло пля­мою в йо­го біо­гра­фії на все жи­т­тя. Че­рез це йо­го не визнавала укра­їн­ська ді­а­спо­ра, а за ле­ген­дою про зв’яз­ки з нім­ця­ми Пе­тро­ва ви­кре­сли­ли з ін­те­ле­кту­аль­но­го про­сто­ру СРСР. Во­дно­час Ві­ктор Пе­тров за­ли­шив ва­жли­ву на­у­ко­ву спад­щи­ну в пи­та­н­нях етно­ге­не­зу слов’ян. Уче­ний роз­гля­дав істо­рію України в за­галь­но­єв­ро­пей­сько­му кон­текс­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.