Ко­жно­го мі­ся­ця – мінус 100 осіб

У дні­про­пе­тров­ській по­лі­ції за­не­по­ко­є­ні «не­ком­пле­ктом по­сад»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­цпо­лі­ції у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті Ігор Ре­пе­шко на­пи­сав го­ло­ві На­цпо­лі­ції України Ха­тії Де­ка­но­ї­дзе ли­ста про те, що «ке­рів­ни­цтво за­не­по­ко­є­не зро­ста­ю­чим не­ком­пле­ктом по­сад». Лист опу­блі­ку­вав на свій сто­рін­ці у соціальній ме­ре­жі «Фейс­бук» член гро­мад­ської ра­ди при МВС Во­ло­ди­мир Ка­ра­сик. «На сьо­го­дні­шній день при шта­тній кіль­ко­сті по­лі­цей­ських ор­га­нів і під­роз­ді­лів ГУНП у 9730 по­сад не­ком­плект ста­но­вить 538 або 5,5%. При цьо­му зна­чний не­ком­плект по­сад — у кри­мі­наль­ній по­лі­ції, а са­ме опе­ра­тив­ній слу­жбі (66 ва­кан­сій або 16,6%), опе­ра­тив­но­те­хні­чно­му під­роз­ді­лі (14 ва­кан­сій або 13%), під­роз­ді­лах па­труль­ної слу­жби осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня (184 ва­кан­сії або 22,1%), пре­вен­тив­ної ді­яль­но­сті (78 по­сад або 2,7%), слід­чих під­роз­ді­лах (45 або 3,1%)», пи­ше І.Ре­пе­шко. За йо­го да­ни­ми, ко­жно­го мі­ся­ця в се­ре­дньо­му з ор­га­нів звіль­ня­є­ться по 100 осіб або 1% від шта­тної кіль­ко­сті, що не най­кра­ще впли­ває на по­ка­зни­ки ро­бо­ти. І.Ре­пе­шко вва­жає, що про­бле­му мо­жна ви­рі­ши­ти за ра­ху­нок за­лу­че­н­ня до ро­бо­ти ци­віль­них осіб. Про­те сьо­го­дні це не­мо­жли­во з ці­лої низ­ки при­чин: не­ясно, ко­го мо­жна бра­ти, які са­ме те­сти пре­тен­ден­ти ма­ють зда­ва­ти, які ме­ди­чні до­від­ки на­да­ва­ти то­що. На­чаль­ник обла­сно­го управ­лі­н­ня про­по­нує Х. Де­ка­но­ї­дзе роз­ро­би­ти єди­ний нор­ма­тив­ний до­ку­мент про від­бір кан­ди­да­тів на слу­жбу.

Ана­ло­гі­чною ін­фор­ма­ці­єю по­ді­лив­ся з жур­на­лі­ста­ми і на­чаль­ник па­труль­ної по­лі­ції у Дні­про­пе­тров­ську Во­ло­ди­мир Бо­го­ніс. За йо­го сло­ва­ми, за­раз ду­же бра­кує по­лі­цей­ських для па­тру­лю­ва­н­ня мі­ста. За сло­ва­ми начальника па­труль­ної по­лі­ції, він уже звер­нув­ся до управ­лі­н­ня і ви­щих ін­стан­цій з про­по­зи­ці­єю най­ближ­чи­ми дня­ми ого­ло­си­ти на­бір до по­лі­ції. «Спів­ро­бі­тни­ки звіль­ня­ю­ться з рі­зних при­чин. Ми на­ма­га­є­мо­ся збе­рег­ти ка­дри і цим ли­стом звер­ну­ли ува­гу на існу­ю­чі про­бле­ми. Ми хо­че­мо, щоб си­ту­а­цію, що скла­ла­ся, про­ана­лі­зу­ва­ли і ухва­ли­ли не­об­хі­дні рі­ше­н­ня», — ска­за­ла «Дню» на­чаль­ник від­ді­лу ко­му­ні­ка­ції Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті Ган­на Стар­чев­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.