Укра­їн­ський «де­сант». Не за­пі­зно?

Оле­ксандр ГОРІН: «Ми зро­би­ли все, щоб про­де­мон­стру­ва­ти гол­ланд­цям єв­ро­пей­ськість України»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День» Про­дов­же­н­ня те­ми чи­тай­те на 11-й шпаль­ті ін­терв’ю з гол­ланд­ським се­на­то­ром Сха­а­пом.

Ми­ну­ло­го ти­жня в Ні­дер­лан­дах ви­са­див­ся ве­ли­че­зний укра­їн­ський де­сант у скла­ді мі­ні­стрів, по­лі­ти­ків, ар­ти­стів, жур­на­лі­стів, з ме­тою пе­ре­ко­на­ти гол­ланд­ців про­го­ло­су­ва­ти за уго­ду про асо­ці­а­цію між на­шою кра­ї­ною та ЄС. Чи ма­ти­ме ця мас­шта­бна акція вплив на ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня у се­ре­ду, 6 кві­тня, «День» роз­пи­тав по Skype у по­сла України в Ні­дер­лан­дах Оле­ксан­дра ГОРІНА, у яко­го за­хрип го­лос від участі в чи­слен­них дис­ку­сі­ях.

— За ми­ну­лий ти­ждень, ми зро­би­ли все, що мо­гли для то­го, щоб про­де­мон­стру­ва­ти єв­ро­пей­ськість України і по­ка­за­ти, що уго­да про асо­ці­а­цію між ЄС та Укра­ї­ною не не­се ні­яких за­гроз Ні­дер­лан­дам, зокре­ма мо­жли­во­сті ста­ти уча­сни­ком кон­флі­кту між Укра­ї­ною та РФ. Пра­кти­чно всі, хто при­їжджав з України і брав участь у цих за­хо­дах, го­во­ри­ли ли­ше одне: укра­їн­ський народ обрав єв­ро­пей­ський ве­ктор для сво­го май­бу­тньо­го роз­ви­тку, ба­чить се­бе у май­бу­тньо­му в Єв­ро­пі, до­по­мо­жіть нам ста­ти ци­ві­лі­зо­ва­ною кра­ї­ною лі­бе­раль­ної де­мо­кра­тії з со­ці­аль­но-орі­єн­то­ва­ною рин­ко­вою еко­но­мі­кою, де па­нує вер­хо­вен­ство пра­ва.

— А які, на ва­шу дум­ку, бу­ли осо­бли­ві за­хо­ди, що від­бу­ва­лись у Ні­дер­лан­дах?

— Ми­ну­ло­го ти­жня у Ні­дер­лан­дах бу­ли мі­ністр фі­нан­сів, еко­но­мі­ки, за­кор­дон­них справ. Всі во­ни бра­ли участь у пу­блі­чних дис­ку­сі­ях, під час яких во­ни ду­же актив­но роз­по­від­а­ли і від­сто­ю­ва­ли то­чку зо­ру про те, що та­ка уго­да ви­гі­дна Ні­дер­лан­дам, Укра­ї­ні та ЄС. Зви­чай­но, во­ни при цьо­му на­во­ди­ли фа­кти. Окрім цьо­го в Ам­стер­да­мі бу­ли про­ве­де­ні дні кіно, а та­кож за­хо­ди з уча­стю мо­ло­дих укра­їн­ців з Ака­де­мії лі­дер­ства, які їзди­ли по­їзда­ми по Ні­дер­лан­дах і агі­ту­ва­ли за цю уго­ду. Мо­жна від­зна­чи­ти та­кий за­хід -гол­ланд­ці чи­та­ли укра­їн­ські вір­ші. І це бу­ло ду­же зво­ру­шли­во. Пред­став­ни­ки Уні­вер­си­тет Май­да­ну ви­сту­па­ли пе­ред гол­ланд­ськи­ми сту­ден­та­ми. Окре­мо слід від­зна­чи­ти про­ве­де­н­ня за­хо­ду при­свя­че­но­го ро­сій­ській агре­сії про­ти України в Лей­ден­сько­му уні­вер­си­те­ті. Те, що ми мо­гли зро­би­ти в рам­ках ці­єї кам­па­нії, теж по­си­ли­ли свою актив­ність і апо­ге­єм її став вчо­ра­шній збір на цен­траль­ній пло­щі Ам­стер­да­му, який на­зи­ва­ли МайДам. Там лі­де­ри партій, ар­ти­сти, пред­став­ни­ки рі­зних верств гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, мі­ні­стри за­кор­дон­них справ України та Ні­дер­лан­дів. Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ска­за­ти, що цей де­сант був ду­же по­ту­жним і ду­ма­є­мо, що хоч трі­ше­чки, але ми змо­гли в свою сто­ро­ну при­тя­гну­ти ува­гу.

«НІ­ХТО З ГОЛ­ЛАНД­ЦІВ НЕ МО­ЖЕ СКА­ЗА­ТИ, ЯКИМ БУ­ДЕ КІН­ЦЕ­ВИЙ РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ»

— А не ви­яви­ться в ре­зуль­та­ті те, що гол­ланд­цям бай­ду­же Укра­ї­на, а во­ни цим ре­фе­рен­ду­мом хо­чуть по­ка­за­ти своє не­га­тив­не від­но­ше­н­ня до Брюс­се­ля?

— Це рі­зні ре­чі. Ми ма­є­мо для се­бе ска­за­ти, що зро­би­ли все, а як гол­ланд­ці бу­дуть при­йма­ти рі­ше­н­ня, як во­ни про­го­ло­су­ють, це їхня спра­ва. Але це рі­ше­н­ня не бу­де на­прав­ле­не про­ти України. Ми дій­сно мо­же­мо ста­ти по­бі­чною жер­твою став­ле­н­ня єв­ро­ске­пти­ків до ЄС і про­блем, які існу­ють у Єв­ро­со­ю­зі.

І ми ма­є­мо чі­тко зро­зу­мі­ти, гол­ланд­ці не ви­сту­па­ють про­ти Об’єд­на­ної Єв­ро­пи як про­е­кту, а про­ти єв­ро­пей­ської бю­ро­кра­тії, яка спо­тво­рює ідею Єв­ро­со­ю­зу. Це їхня про­бле­ма, яка, на жаль, має від­но­ше­н­ня до нас, оскіль­ки на го­ло­су­ван­ні сто­їть пи­та­н­ня уго­ди про асо­ці­а­цію.

Але той факт, що са­мі ор­га­ні­за­то­ри цьо­го ре­фе­рен­ду­му під­кре­слю­ють, що менш за все це має від­но­ше­н­ня до України, свід­чить про те, що окре­мі гол­ланд­ці мо­жуть зов­сім по-ін­шо­му по­ди­ви­тись на кам­па­нію з ре­фе­рен­ду­му. І яка бу­де ре­а­кція важ­ко пе­ре­дба­чи­ти. Уся­ко­му ра­зі ні­хто за­раз з гол­ланд­ців не мо­же ска­за­ти, яким бу­де кін­це­вий ре­зуль­тат. А він мо­же бу­ти як аб­со­лю­тно по­зи­тив­ним, так і не­га­тив­ним. Зви­чай­но, ми за­ці­кав­ле­ні в по­зи­тив­но­му ре­зуль­та­ті, але і тре­ба бу­де по­тім тве­ре­зо осми­слю­ва­ти на­слід­ки не­га­тив­но­го ре­зуль­та­ту. Ні­чо­го в рам­ках бі­ло­го чор­но­го у цій си­ту­а­ції не­має. Якщо хтось бу­де кри­ча­ти, що від вас від­мо­ви­лись, не під­три­ма­ли, але це ні­чо­го не зна­чить, бо по су­ті спра­ви тре­ба бу­де ди­ви­тись на рі­ше­н­ня, які бу­дуть при­йма­ти­ся рі­зни­ми сто­ро­на­ми, у то­му чи­слі уря­дом.

— А ре­фе­рен­дум все-та­ки кон­суль­та­тив­ний, чи уряд бу­де зо­бов’яза­ний вра­хо­ву­ва­ти ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня?

— Річ у тім, що ро­зу­мі­н­ня уря­ду в Ні­дер­лан­дах вклю­чає і пар­ла­мент. І то­му пар­ла­мент­ські пар­тії мо­жуть чи­ни­ти тиск на уряд. А згі­дно з остан­ні­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, які бу­ли опу­блі­ко­ва­ні 2 кві­тня, у про­уря­до­вих по­лі­ти­чних си­лах зро­сла під­трим­ка уго­ди. І якщо осе­ред­ки на мі­сцях змо­жуть пе­ре­ко­на­ти сво­їх чле­нів партій під­три­ма­ти уго­ду, то ре­зуль­тат ре­фе­рен­ду­му мо­же бу­ти по­зи­тив­ним. Але з ін­шо­го бо­ку, як по­ка­за­ла пра­кти­ка, гол­лан- дці вва­жа­ють, що тре­тя сто­ро­на не має їм ре­ко­мен­ду­ва­ти. Для тих, хто від­слід­ко­вує си­ту­а­цію з ре­фе­рен­ду­мом, то во­на на­га­дує де­те­ктив.

— Я роз­мов­ляв не­що­дав­но із се­на­то­ром Сха­а­пом, який ча­сто від­ві­дує Укра­ї­ну, то він ска­зав, що ви­хо­дом із не­га­тив­но­го для нас ре­зуль­та­ту, ко­ли біль­шість із тих, хто прийде на ре­фе­рен­дум, про­го­ло­сує про­ти уго­ди, мо­же ста­ти та­ке до­пов­не­н­ня до цьо­го до­ку­мен­ту: «Ця уго­да не крок до член­ства в ЄС». Що ви ду­ма­є­те про та­кий ва­рі­ант?

— Це спра­ва юри­стів. І я не хо­чу за­бі­га­ти впе­ред. Да­вай­те за­че­ка­є­мо ре­зуль­та­тів ре­фе­рен­ду­му. І вже то­ді у ви­пад­ку го­ло­су­ва­н­ня «про­ти» всі бу­дуть шу­ка­ти ви­хід. Уже є дум­ка ін­ших 27 кра­їн-чле­нів ЄС, біль­шо­сті на­се­ле­н­ня єв­ро­спіль­но­ти і якщо слі­ду­ва­ти та­кій ло­гі­ці цифр, то аб­со­лю­тний мі­ні­мум не мо­же зу­пи­ни­ти аб­со­лю­тний ма­кси­мум по уго­ді змі­ша­ної юрисдикції. То­му не мо­жна зу­пи­ни­ти те, що не на­ле­жить до юрисдикції Ні­дер­лан­дів, рі­ше­н­ням мен­шо­сті гол­ланд­сько­го су­спіль­ства. А одно­зна­чно це бу­де мен­шість.

Ми за­ці­кав­ле­ні у ефе­ктив­но­му фун­кціо­ну­ван­ні уго­ди про асо­ці­а­цію. За­бло­ку­ва­ти дію ці­єї уго­ди ні­дер­ланд­ці не мо­жуть, бо це не єв­ро­пей­ська кон­сти­ту­ція. Я пе­вен, що бу­дуть зна­йде­ні кро­ки, щоб ця уго­да пра­цю­ва­ла і ми отри­му­ва­ли по­зи­тив від неї.

Що сто­су­є­ться під­сум­ків ре­фе­рен­ду­му, то це від­бу­де­ться не в се­ре­ду уве­че­рі, ко­ли ста­нуть ві­до­ми­ми ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня. Всі бу­дуть очі­ку­ва­ти на ре­а­кцію уря­ду на ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му, а це від­бу­де­ться не ра­ні­ше, ніж 12 кві­тня.

«МИ ЗМО­ГЛИ ПРИ­ВЕР­НУ­ТИ УВА­ГУ» «НЕ МО­ЖНА ЗУ­ПИ­НИ­ТИ ТЕ, ЩО НЕ НА­ЛЕ­ЖИТЬ ДО ЮРИСДИКЦІЇ НІ­ДЕР­ЛАН­ДІВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.