Те­пло­енер­ге­ти­ка – у бор­го­вій ямі

Про «піль­ги» та рі­зни­цю в та­ри­фах

Den (Ukrainian) - - Економіка - Де­нис КРАВ­ЧЕН­КО, ана­лі­тик жи­тло­во-ко­му­наль­них та енер­ге­ти­чних про­грам Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА

Під­при­єм­ства те­пло­ко­му­наль­ної енер­ге­ти­ки вже не пер­ший рік є най­біль­ши­ми бор­жни­ка­ми НАК «На­фто­газ України» за спо­жи­те « бла­ки­тне » па­ли­во. Ста­ном на 1 бе­ре­зня, за да­ни­ми га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста, їхня су­мар­на про­стро­че­на за­бор­го­ва­ність ста­но­вить 17,3 млрд грн, із них за 2016 рік — 1,6 млрд грн.

При цьо­му за­зна­че­но, що пер­шість за су­мар­ною про­стро­че­ною за­бор­го­ва­ні­стю по­сі­да­ють під­при­єм­ства ТКЕ і ТЕЦ До­не­цької ( 5 млрд грн), Дні­про­пе­тров­ської ( 3,9 млрд грн), Хар­ків­ської (1,2 млрд грн), Лу­ган­ської ( 1 млрд грн) обла­стей та Ав­то­ном­ної ре­спу­блі­ки Крим ( 0,9 млрд грн). За ре­зуль­та­та­ми пер­ших двох мі­ся­ців 2016 ро­ку — під­при­єм­ства Дні­про­пе­тров­ської ( 388 млн грн), Хар­ків­ської (214 млн грн) та До­не­цької (204 млн грн) обла­стей.

Се­ре­дній по­то­чний рі­вень роз­ра­хун­ків за при­ро­дний газ для ви­ро­бни­цтва те­пло­вої енер­гії на­ра­зі ста­но­вить 69%. Най­ниж­чі по­ка­зни­ки фі­ксу­ю­ться у під­при­ємств Тер­но­піль­ської ( 21%), Кі­ро­во­град­ської (23%), До­не­цької (27%), Лу­ган­ської ( 28%), Хер­сон­ської ( 28%) обла­стей. Най­ви­щий — у під­при­ємств За­кар­пат­ської (100%), Чер­ка­ської (100%), Сум­ської (86%), Чер­ні­ве­цької (82%) обла­стей та мі­ста Ки­є­ва (100%).

Однак у на­ко­пи­чу­ван­ні за­бор­го­ва­но­сті вин­ні не так са­мі під­при­єм­ства-бор­жни­ки, як си­сте­ма, яка сві­до­мо під­во­дить те­пло­ви­ків до бор­го­вої ями. При­чи­на­ми на­ко­пи­чу­ва­н­ня ве­ли­че­зних бор­гів є:

❶ зби­тко­вий та­риф до 2014 ро­ку та не­від­шко­до­ва­на рі­зни­ця в та­ри­фах;

❷ де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність пе­ред під­при­єм­ством че­рез не­спла­ту спо­жи­ва­ча­ми;

❸ за­бор­го­ва­ність дер­жа­ви за від­шко­ду­ва­н­ня пільг і суб­си­дій;

❹ «ви­ве­де­н­ня» ко­штів че­рез за­ви­ще­ні за­ку­пів­лі та ін­ші ко­ру­пцій­ні дії са­мо­го під­при­єм­ства.

Сьо­го­дні мо­ва пі­де ли­ше про рі­зни­цю в та­ри­фах.

Рі­зни­ця в та­ри­фах — це ком­пен­са­ція з дер­жав­но­го бю­дже­ту те­пло­по­ста­чаль­ним під­при­єм­ствам ча­сти­ни ви­трат на ви­ро­бни­цтво те­пло­вої енер­гії, яка до­не­дав­на не по­кри­ва­ла­ся на­яв­ним та­ри­фом на те­пло­енер­гію для на­се­ле­н­ня. Для цьо­го з усьо­го об­ся­гу ре­а­лі­зо­ва­но­го те­пла або­нент­ський від­діл ви­ра­хо­вує кіль­кість ре­а­лі­зо­ва­но­го те­пла на­се­лен­ню, бю­дже­тним ор­га­ні­за­ці­ям та юри­ди­чним осо­бам. Пі­сля цьо­го про­пор­цій­но ви­ра­хо­ву­ю­ться ви­тра­ти на ре­а­лі­за­цію те­пла для на­се­ле­н­ня. Ви­тра­ти, за­кла­де­ні у та­риф на ре­а­лі­за­цію для на­се­ле­н­ня те­пла, — ста­ла ве­ли­чи­на. Рі­зни­ця між фак- ти­чни­ми ви­тра­та­ми для на­се­ле­н­ня та роз­ра­хун­ко­ви­ми (за­кла­де­ни­ми в та­риф) —і є су­ма, яку дер­жа­ва по­вин­на ком­пен­су­ва­ти під­при­єм­ствам ТКЕ що­мі­ся­ця.

2014 ро­ку бу­ло прийня­то по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на опа­ле­н­ня для на­се­ле­н­ня з ме­тою при­ве­де­н­ня їх до рів­ня, який по­кри­ває со­бі­вар­тість, вклю­чає ін­ве­сти­цій­ну скла­до­ву та мі­ні­маль­ний при­бу­ток. Оче­ви­дно, що рі­зни­ця в та­ри­фах ма­ла би зни­кну­ти як яви­ще. Про­те цьо­го не ста­ло­ся, оскіль­ки фа­кти­чні ви­тра­ти під­при­ємств все одно пе­ре­ви­щу­ють роз­ра­хун­ко­ві. До то­го ж, не ви­рі­ше­но про­блем і зі ста­рою за­бор­го­ва­ні­стю.

16 ли­пня 2015 ро­ку Пре­зи­дент України під­пи­сав За­кон України № 626-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів України у сфе­рі ко­му­наль­них по­слуг», від­по­від­но до яко­го «вста­нов­ле­н­ня цін/та­ри­фів на жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги, ниж­чих від роз­мі­ру еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­них ви­трат на їхнє ви­ро­бни­цтво, не до­пу­ска­є­ться». У при­кін­це­вих по­ло­же­н­нях цьо­го За­ко­ну пе­ред­ба­че­но, що до 1 ли­пня 2017 ро­ку Ка­бі­нет Мі­ні­стрів України ро­ку по­ви­нен вжи­ти за­хо­дів що­до від­шко­ду­ва­н­ня під­при­єм­ствам у пов­но­му об­ся­зі рі­зни­ці в та­ри­фах, які за­твер­джу­ва­ли­ся та/або по­го­джу­ва­ли­ся ор­га­на­ми дер­жав­ної влади чи ор­га­ном мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня до 1 сі­чня 2016 ро­ку.

Згі­дно із За­ко­ном України «Про дер­жав­ний бюджет України», основ­ни­ми дже­ре­ла­ми аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів для на­да­н­ня дер­жав­ної су­бвен­ції на рі­зни­цю в та­ри­фах є над­хо­дже­н­ня від по­да­тко­вих зо­бов’ язань під­при­ємств еле­ктро­енер­ге­ти­чної, на­фто­га­зо­вої, ву­гіль­ної га­лу­зей, під- при­ємств, які на­да­ють по­слу­ги з ви­ро­бни­цтва, транс­пор­ту­ва­н­ня і по­ста­ча­н­ня те­пло­вої енер­гії, під­при­ємств цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня.

Су­бвен­ція на по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з рі­зни­ці в та­ри­фах — це зо­бов’яза­н­ня дер­жа­ви пе­ред під­при­єм­ства­ми ТКЕ. Під­при­єм­ства ТКЕ, у свою чер­гу, ма­ють зо­бов’яза­н­ня пе­ред під­при­єм­ства­ми еле­ктро­енер­ге­ти­чної, на­фто­га­зо­вої, ву­гіль­ної га­лу­зей, по­да­тко­ві бор­ги, що якраз фор­му­ють дже­ре­ла по­га­ше­н­ня су­бвен­ції на від­шко­ду­ва­н­ня рі­зни­ці в та­ри­фах. Та­ким чи­ном, складається си­ту­а­ція, ко­ли у всіх уча­сни­ків є спіль­ні зо­бов’яза­н­ня, які мо­жли­во за­кри­ти одні­єю опе­ра­ці­єю. По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів № 375 від 3 черв­ня 2015 ро­ку бу­ло за­твер­дже­но по­ря­док про­ве­де­н­ня за­лі­ку за вза­єм­ни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми.

Але на пра­кти­ці ви­ни­кла си­ту­а­ція, ко­ли су­ма бор­гів дер­жа­ви пе­ре­ви­щи­ла су­му бор­гів дер­жа­ві, тоб­то дже­ре­ла по­кри­т­тя су­бвен­ції на від­шко­ду­ва­н­ня «рі­зни­ці в та­ри­фах» мен­ші, ніж за­твер­дже­на рі­зни­ця в та­ри­фах. У свою чер­гу, ц е при­зве­ло до на­ко­пи­че­н­ня бор­гів під­при­ємств ТКЕ пе­ред НАК «На­фто­га­зом».

Так, згі­дно з ли­стом- від­по­від­дю НАК « На­фто­га­зу » № 26- 464/ 1,2- 16 від 26 сі­чня 2016 ро­ку, за­бор­го­ва­ність те­пло­ко­мун­енер­го за спо­жи­те «бла­ки­тне» па­ли­во у пе­рі­од з 2013-го до 2016 ро­ку бу­ла від­шко­до­ва­на рі­зни­цею в та­ри­фах ли­ше час­тко­во.

Зокре­ма, 2014 ро­ку дер­жа­ва ком­пен­су­ва­ла те­пло­ко­мун­енер­го 10,79 млрд грн рі­зни­ці в та­ри­фах за на­яв­ної за­бор­го­ва­но­сті у роз­ра­хун­ках під­при­ємств за спо­жи­тий газ на по­ча­ток ро­ку в 17,15 млрд грн, а 2015 ро­ку — ли­ше 3,15 млрд грн за на­яв­ної за­бор­го­ва­но­сті на по­ча­ток ро­ку в 13,8 млрд грн. Від­по­від­но, на по­ча­ток 2016 ро­ку борг ТКЕ склав 17,65 млрд грн.

При­мі­тно, що всі бор­ги ТКЕ за «бла­ки­тне» па­ли­во вклю­ча­ють у се­бе не ли­ше ті­ло про­стро­че­ної за­бор­го­ва­но­сті під­при­єм­ства, а й на­ра­хо­ва­ні НАК «На­фто­га­зом» штра­фні сан­кції та пе­ні за не­спла­ту чи час­тко­ву опла­ту спо­жи­то­го га­зу, які ком­па­нія до­ве­ла в су­дах.

При цьо­му слід звер­ну­ти ува­гу на та­ке: роз­по­ді­ле­н­ня бю­дже­тних ко­штів на від­шко­ду­ва­н­ня рі­зни­ці в та­ри­фах від­бу­ва­ло­ся не­рів­но­мір­но. У біль­шо­сті обла­стей об­сяг на­да­ної ком­пен­са­ції не пе­ре­кри­вав на­яв­ної за­бор­го­ва­но­сті.

То­ді як в окре­мих ре­гіо­нах об­ся­ги ви­ді­ле­ної рі­зни­ці в та­ри­фах пе­ре­ви­щу­ва­ли на­яв­ну за­бор­го­ва­ність під­при­ємств за спо­жи­тий газ. Або на­віть по­кри­ва­ли не ли­ше су­му основ­но­го бор­гу під­при­ємств, а й штра­фні сан­кції та пе­ні.

Згі­дно з По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів № 375 від 3 черв­ня 2015 ро­ку, го­лов­ним роз­по­ря­дни­ком та від­по­від­аль­ним ви­ко­нав­цем бю­дже­тної про­гра­ми з від­шко­ду­ва­н­ня рі­зни­ці в та­ри­фах є Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства. Пункт 2 по­ста­но­ви пе­ред­ба­чає, що пе­ре­ра­ху­ва­н­ня су­бвен­ції здій­сню­є­ться на су­му за­бор­го­ва­но­сті, що утво­ри­ла­ся на по­ча­ток мі­ся­ця, в яко­му про­во­дя­ться ро­зра­хун­ки, і не по­га­ше­на на да­ту укла­де­н­ня до­го­во­ру про ор­га­ні­за­цію вза­є­мо­ро­зра­хун­ків. Та­ким чи­ном, су­ма су­бвен­ції не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти су­му бор­го­вих зо­бов’язань. Оче­ви­дно, що роз­по­діл ко­штів на від­шко­ду­ва­н­ня рі­зни­ці в та­ри­фах відбувався у «ру­чно­му ре­жи­мі». А тим ча­сом за­галь­на за­бор­го­ва­ність під­при­ємств за спо­жи­те «бла­ки­тне» па­ли­во зро­ста­ла.

Вар­то за­зна­чи­ти, що за умо­ви від­шко­ду­ва­н­ня дер­жа­вою рі­зни­ці в та­ри­фах під­при­єм­ствам ТКЕ бор­ги пе­ред «На­фто­га­зом» ра­зом зі штра­фни­ми сан­кці­я­ми мо­жна бу­ло б по­кри­ти. У 2014—2015 ро­ках для ба­га­тьох під­при­ємств те­пло­ко­му­наль­ної енер­ге­ти­ки та­ка мо­жли­вість бу­ла втра­че­на. Якщо не вжи­ти за­хо­дів, во­на бу­де втра­че­на й цьо­го­річ.

Мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що ме­ха­нізм від­шко­ду­ва­н­ня рі­зни­ці в та­ри­фах не­ефе­ктив­ний та не до­сить про­зо­рий. Дер­жа­ва че­рез на­яв­ність бор­гів із від­шко­ду­ва­н­ня ці­єї рі­зни­ці спри­яє на­ра­ху­ван­ню НАК «На­фто­га­зом» до­да­тко­вих штра­фних сан­кції та пе­ні під­при­єм­ствам ТКЕ, які, у свою чер­гу, не ма­ють ін­шо­го дже­ре­ла по­кри­т­тя за­бор­го­ва­но­стей, крім роз­ра­хун­ків спо­жи­ва­чів за те­пло­ву енер­гію. Як на­слі­док, бор­ги за спо­жи­тий газ при­мно­жу­ю­ться, під­при­єм­ства втра­ча­ють обі­го­ві ко­шти, за­кла­де­ні у та­риф на роз­ви­ток під­при­єм­ства, оскіль­ки всі во­ни спи­су­ю­ться на ра­хун­ки НАК «На­фто­га­зу». Це уне­мо­жлив­лює своє­ча­сну ви­пла­ту за­ро­бі­тної пла­ти та по­да­тків, мо­дер­ні­за­цію та по­то­чний ре­монт ме­реж. По­слу­ги на­да­ю­ться не­на­ле­жної яко­сті, тим ча­сом як та­ри­фи на ко­му­наль­ні по­слу­ги по­стій­но зро­ста­ють і на­се­ле­н­ня за­ми­слю­є­ться над їхньою опла­тою. Та­ким чи­ном під­при­єм­ства із при­бу­тко­вих ста­ють зби­тко­ви­ми. А це свід­чить про те, що їх мо­жуть ра­но чи пі­зно про­да­ти за ко­пій­ки.

Крім то­го, схе­ма роз­ра­хун­ку рі­зни­ці в та­ри­фах ро­бить мо­жли­ви­ми ко­ру­пцій­ні схе­ми. Для ор­га­ні­за­ції вза­є­мо­ро­зра­хун­ків, від­по­від­но до По­ста­но­ви № 375, під­при­єм­ствам ТКЕ не­об­хі­дно за­твер­ди­ти і по­го­ди­ти об­сяг за­бор­го­ва­но­сті у га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста. Він ви­рі­шує, яко­му під­при­єм­ству яка кіль­кість бор­гів бу­де «за­кри­та» рі­зни­цею в та­ри­фах. За на­яв­но­сті бор­гів «На­фто­газ» по­дає до су­ду і на­кла­дає арешт на ра­хун­ки під­при­ємств ТКЕ, що ство­рює пе­ре­шко­ди ста­біль­ній ро­бо­ті ТКЕ. То­му існує спо­ку­са «до­мо­ви­ти­ся» про роз­мір бор­гів.

Час­тко­во ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію мо­же ухва­ле­н­ня Вер­хов­ною Ра­дою про­е­кту за­ко­ну № 2007 «Про за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го фун­кціо­ну­ва­н­ня суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня у сфе­рах те­пло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня». Цей до­ку­мент пе­ред­ба­чає вста­нов­ле­н­ня мо­ра­то­рію на на­ра­ху­ва­н­ня і стя­гне­н­ня не­у­стой­ки (пе­ні, штра­фу) та ін­ших фі­нан­со­вих сан­кцій енер­го­по­ста­чаль­ни­ми ком­па­ні­я­ми у ра­зі не­своє­ча­сно­го здій­сне­н­ня пла­те­жів за ви­ко­ри­ста­ний при­ро­дний газ і по­слу­ги з йо­го транс­пор­ту­ва­н­ня та еле­ктри­чну енер­гію суб’єктам го­спо­да­рю­ва­н­ня, для яких та­риф на те­пло­ву енер­гію і по­слу­ги з цен­тра­лі­зо­ва­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня бу­ло вста­нов­ле­но ниж­че від со­бі­вар­то­сті з ура­ху­ва­н­ням гра­ни­чно­го рів­ня рен­та­бель­но­сті та пов­ні­стю не від­шко­до­ва­ні втра­ти і зби­тки вна­слі­док вста­нов­ле­н­ня та­ких та­ри­фів, а та­кож не від­шко­до­ва­ні зби­тки вна­слі­док на­да­н­ня пільг з опла­ти за спо­жи­ту те­пло­ву енер­гію окре­мим ка­те­го­рі­ям спо­жи­ва­чів до мо­мен­ту отри­ма­н­ня ни­ми від­шко­ду­ва­н­ня втрат і зби­тків в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку. Однак, не­зва­жа­ю­чи на те, що цей за­ко­но­про­ект був за­ре­є­стро­ва­ний у пар­ла­мен­ті май­же рік то­му, на­ра­зі йо­го ли­ше го­ту­ють до дру­го­го чи­та­н­ня.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.