ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1453 — ту­ре­цький сул­тан Ме­хмед ІІ роз­по­чав обло­гу Кон­стан­ти­но­по­ля. Услав­ле­не мі­сто бу­ло за­хо­пле­не вій­ська­ми Ме­хме­да 29 трав­ня.

1588 — на­ро­див­ся То­мас Гоббс, ви­да­тний ан­глій­ський фі­ло­соф і ма­те­ма­тик. Від­прав­ною по­зи­ці­єю мір­ку­вань Гобб­са про су­спіль­ство та дер­жа­ву є по­ня­т­тя «при­ро­дний стан лю­дей » . Йо­го твір «Ле­ві­а­фан» про при­ро­ду дер­жа­ви є все­сві­тньо ві­до­мим. По­мер 1679 р.

1710 — обра­ний геть­ма­ном України Пи­лип Ор­лик ( 1672— 1742) про­го­ло­сив «Па­кти й Кон­сти­ту­ції прав і воль­но­стей Вій­ська За­по­розь­ко­го » — ви­зна­чний до­ку­мент укра­їн­ської та єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ко-пра­во­вої дум­ки.

1882 — на­ро­див­ся В’яче­слав Ли­пин­ський, ви­зна­чний укра­їн­ський історик, пу­блі­цист, політичний та гро­мад­ський ді­яч, те­о­ре­тик укра­їн­сько­го кон­се­рва­ти­зму. По­мер 1931 р.

1894 — на­ро­див­ся Дми­тро Чи­жев­ський, ві­до­мий укра­їн­ський уче­нийен­ци­кло­пе­дист, куль­ту­ро­лог, фі­ло­соф, лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, ре­лі­гі­є­зна­вець, лін­гвіст. По­мер 1977 р.

1913 — Нільс Бор ( 1885— 1962), ве­ли­кий дан­ський фі­зик, за­вер­шив ста­т­тю «Про бу­до­ву ато­мів і мо­ле­кул», що да­ла по­ча­ток кван­то­вої те­о­рії». 1961 — пре­зи­дент США Джон Кен­не­ді сан­кціо­ну­вав по­ча­ток вій­сько­вої опе­ра­ції про­ти Ку­би.

1963 — по­мер Мар’ ян Кру­шель­ни­цький, один із фун­да­то­рів укра­їн­сько­го те­а­тру, зна­ме­ни­тий ре­жи­сер та актор, народний ар­тист УРСР та СРСР. На­ро­див­ся 1897 р.

1989 — уряд Поль­щі до­зво­лив ді­яль­ність проф­спіл­ко­во­го об’єд­на­н­ня «Со­лі­дар­ність».

1710 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.