«Під­каз­ка, куди ди­ви­ти­ся. По­ра­да, як ді­я­ти»

У Лу­цьку че­ка­ють на Дні «Дня». По­ча­ток — уже зав­тра

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Напередодні у Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки про­ве­ли опи­ту­ва­н­ня­на те­му «Чо­му ячи­таю га­зе­ту «День». Луцьк і «День» по­єд­ну­ють не про­сто ба­га­то­рі­чні пар­тнер­ські від­но­си­ни, а плі­дна спів­пра­ця. Тут зав­жди є до­пи­тли­вий чи­тач, а на фо­то­ви­став­ку від «Дня» при­їжджа­ють і з ра­йо­нів Волині. То є справ­жня­куль­тур­на ім­пре­за для­ре­гіо­ну. Са­ме в цьо­му уні­вер­си­те­ті сво­го ча­су впер­ше бу­ло пред­став­ле­но кни­гу « Укра­ї­на Incognita», ко­тра опі­сля­за­по­ча­тку­ва­ла ці­лу бі­бліо­те­ку ви­дань що­ден­ної все­укра­їн­ської га­зе­ти, які вже є в усіх бі­бліо­те­ках шкіл і се­ре­дніх та ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів Лу­цька, не ка­жу­чи про ра­йон­ні бі­бліо­те­ки і, зви­чай­но, до­ма­шні кни­го­збір­ні во­ли­нян. Ви­да­н­ня­ку­пу­ють, що­би чи­та­ти і ро­зу­мі­ти, що не ви­вче­ну вча­сно укра­їн­ську істо­рію по­трі­бно зна­ти, щоб не від­бу­ва­ло­ся­по­тім її за­бу­т­тя, як і то­го, що вже дру­гий рік від­бу­ва­є­ться­на сході на­шої кра­ї­ни...

Те, що га­зе­та «День» — одна з най­по­пу­ляр­ні­ших в Укра­ї­ні, не має жо­дно­го сум­ні­ву, ка­жуть в уні­вер­си­те­ті. Зокре­ма, Те­тя­на ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО, за­ступ- ник де­ка­на істо­ри­чно­го фа­куль­те­ту, від­зна­чає: «З ко­жним днем темп жи­т­тя­су­ча­сно­го ме­шкан­ця мі­ста при­ско­рю­є­ться, і в ньо­го за­ли­ша­є­ться­де­да­лі мен­ше ча­су, аби по­гор­та­ти улю­бле­ну га­зе­ту чи жур­нал. Осо­би­сто яне мо­жу со­бі від­мо­ви­ти в то­му, щоб роз­по­ча­ти свій ра­нок з га­зе­тою «День» та за­па­шною ка­вою. Се­ред мо­їх улю­бле­них ру­брик — «Укра­ї­на Incognita», і не тіль­ки то­му, що яісто­рик за фа­хом. В ін­фор­ма­цій­но­му про­ду­кті, який пред­став­ляє чи­та­чам га­зе­та «День», на мою дум­ку, за­кла­де­на пев­на фор­му­ла успі­ху, яку мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти трьо­ма сло­ва­ми: ці­ка­во, про­фе­сіо­наль­но, до­сту­пно. Зро­зумі­ло, що за та­кою про­фе­сій- ною ро­бо­тою сто­їть ти­та­ні­чна пра­ця­ко­ле­кти­ву і го­лов­но­го редактора. «День» — це не тіль­ки лі­дер укра­їн­ської пре­си, а на­ціо­наль­ний бренд, ві­до­мий да­ле­ко за ме­жа­ми на­шої дер­жа­ви, який по­пу­ля­ри­зує Укра­ї­ну, її істо­рію та куль­ту­ру се­ред ан­гло­мов­них чи­та­чів усьо­го сві­ту».

Ан­на ЛЕВЧУК, про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції та ро­бо­ти зі сту­ден­та­ми Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, вва­жає: « Ла­ри­са Ів­ши­на ду­же вда­ло окре­слює роль уні­вер­си­те­тів, на­зи­ва­ю­чи їх на­вчаль­ни­ми окру­га­ми. Кла­си­чний уні­вер­си­тет по­ви­нен бра­ти на се­бе не ли­ше освіт- ні фун­кції, а й від­по­від­аль­ність за ін­те­ле­кту­аль­ну під­го­тов­ку мо­ло­ді, роз­ви­ток куль­ту­ри ре­гіо­ну, сти­му­лю­ва­ти най­рі­зно­ма­ні­тні­ші до­слі­дже­н­ня­та роз­від­ки і за­ра­зом де­мон­стру­ва­ти най­кра­щі зраз­ки про­сві­тни­цької ро­бо­ти в кра­ї­ні. Що­рі­чна Мі­жна­ро­дна фо­то­ви­став­ка га­зе­ти «День» і є та­ким зраз­ком. Це по­да­ру­нок редакції га­зе­ти «День» уні­вер­си­те­ту, мі­сту, кра­ї­ні, май­бу­тнім по­ко­лі­н­ням. Це під­каз­ка, куди ди­ви­ти­ся. Це по­ра­да, як ді­я­ти. Для­Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки «День»-2015 — це зна­ко­ва по­дія, це тра­ди­ція, на яку че­ка­є­мо що­ро­ку, це зу­стріч із Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною, а от­же, де­ся­тки ці­ка­вих ідей, про­е­ктів, до яких про­тя­гом ро­ку до­лу­ча­ти­му­ться­на­ші сту­ден­ти і пра­ців­ни­ки. Ще ми ду­же че­ка­є­мо на книж­ко­ві но­вин­ки від редакції».

Від­кри­т­тя­фо­то­ви­став­ки «Дня» та чи­та­цька кон­фе­рен­ція за книж­ко­ви­ми но­вин­ка­ми «Дня» від­бу­де­ться8 кві­тняу бі­бліо­те­ці Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки.

А зав­тра о 15 го­ди­ні в акто­вій за­лі уні­вер­си­те­ту — уро­чи­сте за­сі­да­н­ня­Вче­ної ра­ди, на якій го­лов­но­му ре­да­кто­ру «Дня» і ба­га­то­рі­чно­му чле­ну На­гля­до­вої ра­ди ви­шу Ла­ри­сі Ів­ши­ній вру­чать ди­плом по­че­сно­го про­фе­со­ра уні­вер­си­те­ту (на­га­да­є­мо, про при­сво­є­н­ня­по­че­сно­го зва­н­ня «День» по­ві­до­мив у № 17 від 3 лю­то­го 2016 ро­ку).

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЛУЦЬК. РІВ­НО РІК ТО­МУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.