Від­сто­я­ти «Бра­ти­сла­ву»

У Ки­є­ві по­ча­ла­ся гро­мад­ська кам­па­нія з по­ря­тун­ку ко­му­наль­но­го кі­но­те­а­тру

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

На мі­сці «Бра­ти­сла­ви» мо­же з’яви­ти­ся но­во­бу­до­ва до 26 по­вер­хів зав­ви­шки, то­му акти­ві­сти під­ня­ли пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня за­кла­ду се­ред чи­нов­ни­ків і вла­шту­ва­ли фле­шмоб у Facebook. За кіль­ка днів близь­ко 30 лю­дей сфо­то­гра­фу­ва­ли­ся з та­бли­чка­ми «Вря­ту­ва­ти «Бра­ти­сла­ву» на тлі кі­но­те­а­тру. Іні­ці­ю­ва­ла кам­па­нію де­пу­тат Ки­їв­ра­ди і акти­віст Фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» Ган­на Сви­ри­ден­ко.

Ще у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку за­клад ра­пто­во за­кри­ли на ре­монт, але ви­ди­мих ро­біт там до­сі не ве­дуть. Умо­вою по­ча­тку ре­мон­ту, за ін­фор­ма­ці­єю Ган­ни Сви­ри­ден­ко, є за­твер­дже­н­ня Кон­це­пції роз­ви­тку кі­но­те­а­трів мі­ста Ки­є­ва, роз­ро­бле­ної Де­пар­та­мен­том куль­ту­ри КМ­ДА, ко­му­наль­ним під­при­єм­ством «Ки­їв­кі­но­фільм» та Ки­їв­ським ін­ве­сти­цій­ним агент­ством. До­ку­мент не про­хо­див пу­блі­чно­го обго­во­ре­н­ня з гро­ма­дою.

«Кон­це­пція пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво на мі­сці «Бра­ти­сла­ви» хма­ро­чо­са зав­ви­шки до 26 по­вер­хів. Ме­ні це ста­ло ві­до­мо як де­пу­та­ту Ки­їв­ра­ди, — по­ясни­ла Ган­на Сви­ри­ден­ко. — Ми з жи­те­ля­ми Обо­лон­сько­го ра­йо­ну сто­ли­ці (там роз­та­шо­ву­є­ться кі­но­те­атр. — Авт.) ви­рі­ши­ли роз­по­ча­ти гро­мад­ську кам­па­нію на за­хист за­кла­ду. Та­кож під­ні­маю це пи­та­н­ня у Ки­їв­ра­ді. Звер­та­ю­ся до мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка, де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри. Від­по­віді на де­які за­пи­ти вже на­ді­йшли, але крізь ряд­ки про­чи­ту­є­ться, що, швид­ше за все, пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня кі­но­те­а­тру не пла­ну­ють ста­ви­ти. Чи­нов­ни­ки не по­ясню­ють, що від­бу­ва­є­ться у кі­но­те­а­трі і ко­ли йо­го від­кри­ють. А ви­со­тку мо­жуть зве­сти «під со­усом» ре­кон­стру­кції бу­дів­лі».

Сум­нів­на пе­ре­бу­до­ва у рам­ках кон­це­пції мо­же сто­су­ва­ти­ся й ін­ших кі­но­те­а­трів, зокре­ма «Фло­рен­ції» та «Ки­їв­ської Ру­сі», за­зна­чи­ла Ган­на Сви­ри­ден­ко. Де­пу­тат роз­по­ві­ла про подаль­ші дії акти­ві­стів: «На тра­вень пла­ну­є­мо гро­мад­ські слу­ха­н­ня із за­про­ше­н­ням ки­їв­ських чи­нов­ни­ків, щоб обго­во­ри­ти, що лю­ди хо­чуть ба­чи­ти на мі­сці «Бра­ти­сла­ви». Пев­но, що під­ні­ме­ться пи­та­н­ня й ін­ших кі­но­те­а­трів. При­йма­ти на­яв­ну кон­це­пцію роз­ви­тку не­пра­виль­но, а «Бра­ти­сла­ва» мо­же ста­ти май­дан­чи­ком для пі­ло­тно­го про­е­кту з пе­ре­тво­ре­н­ня вузь­ко­про­філь­них му­ні­ци­паль­них кі­но­те­а­трів­на­муль­ти­фун­кціо­наль­ні­гро­мад­сько-куль­тур­ні­про­сто­ри,цен­три­су­спіль­но­го­жи­т­тя­для­ме­шкан­ців­спаль­ни­хра­йо­нів ».

ФО­ТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ ГАН­НИ СВИ­РИ­ДЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.