«Спо­сіб три­ма­ти всіх на га­чку»

Суд у Гро­зно­му від­мо­вив­ся при­єд­на­ти до ма­те­рі­а­лів «че­чен­ської спра­ви» про­то­ко­ли до­пи­ту свід­ків за­хи­сту

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

До­ку­мен­ти до Че­чні — на за­пит слід­чо­го ко­мі­те­ту РФ — від­пра­ви­ла Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра України. Від­мо­ва до­лу­чи­ти їх до спра­ви озна­чає, що свід­че­н­ня на ко­ристь укра­їн­ців Ми­ко­ли Кар­пю­ка та Ста­ні­сла­ва Кли­ха (Ро­сія аб­сур­дно зви­ну­ва­чує їх в участі у пер­шій че­чен­ській вій­ні) не ого­ло­сять у су­до­во­му за­сі­дан­ні і, від­по­від­но, їх не змо­же оці­ни­ти суд при­ся­жних.

Крім цьо­го, про­ти Ста­ні­сла­ва Кли­ха, який має про­бле­ми зі здо­ров’ям, по­ру­ши­ли ще одну кри­мі­наль­ну спра­ву за обра­зу про­ку­ро­ра. По­над те, адво­кат ді­знав­ся, що по спра­ві актив­но ве­де­ться слід­ство.

ко­ор­ди­на­тор кам­па­нії Let My People Go:

— Біль­ше шан­сів для до­лу­че­н­ня ма­те­рі­а­лів з України бу­ло б, як­би во­ни на­ді­йшли на ета­пі до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Але у цій си­ту­а­ції, на­скіль­ки ро­зу­мію, не бу­ло під­став їх від­хи­ли­ти. Утім, оскар­жи­ти це не­мо­жли­во. Ці ма­те­рі­а­ли, мо­жли­во, до­лу­чать на ета­пі роз­гля­ду апе­ля­ції.

Ко­ли у Гро­зно­му ви­сту­плять свід­ки за­хи­сту — не­ві­до­мо. Ви­сту­пи пла­ну­ю­ться, але їх не бу­дуть ши­ро­ко анон­су­ва­ти. Сто­ро­на за­хи­сту ду­же обе­ре­жно під­хо­дить до цьо­го пи­та­н­ня, бо по­стій­но від­бу­ва­ю­ться про­во­ка­ції з ме­тою зі­рва­ти ви­сту­пи та­ких свід­ків.

Що­до но­вої спра­ви про­ти Ста­ні­сла­ва Кли­ха — га­даю, це ще один спо- сіб три­ма­ти всіх на га­чку, ма­кси­маль­но кон­тро­лю­ва­ти си­ту­а­цію. За­раз Ста­ні­слав пе­ре­бу­ває під вар­тою. Але якщо ра­птом суд ви­не­се ви­прав­ду­валь­ний ви­рок, йо­му мо­жуть обра­ти за­по­бі­жний за­хід по но­во­му про­ва­джен­ню.

По­ве­дін­ка суд­ді не ви­три­мує кри­ти­ки. Зва­жа­ю­чи на стан Кли­ха, що­най­мен­ше, це — пси­хі­чна не­ста­біль­ність, зро­зумі­ло, чо­му він так по­во­див­ся. На по­ча­тку ти­жня адво­кат Ста­ні­сла­ва Ма­ри­на Ду­бро­ві­на звер­ну­ла­ся з кло­по­та­н­ням про до­лу­че­н­ня до ма­те­рі­а­лів спра­ви ви­снов­ку не­за­ле­жно­го екс­пер­та, який про­слу­хав за­пис із за­лу су­ду і під­дав сум­ні­ву екс­пер­ти­зу у Гро­зно­му, що ви­зна­ла Кли­ха здо­ро­вим. Якщо цей до­ку­мент до­лу­чать до спра­ви, адво­кат змо­же по­да­ти кло­по­та­н­ня про про­ве­де­н­ня не­за­ле­жної екс­пер­ти­зи. Це пи­та­н­ня суд має ви­рі­ши­ти цьо­го ти­жня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.