Та­лан­ти у нас є!

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­ктор КОШМАЛ

XXI Від­кри­тий фе­сти­валь-кон­курс мо­ло­дих ком­по­зи­то­рів ім. Л.Ре­ву­цько­го на­звав пе­ре­мож­ців

Це твор­че зма­га­н­ня про­хо­дить на Чер­ні­гів­щи­ні що­рі­чно, по­чи­на­ю­чи з 1995 р. Цьо­го­річ близь­ко 30 му­зи­кан­тів із рі­зних ку­то­чків України пред­став­ля­ли свою май­стер­ність. До скла­ду жу­рі вхо­ди­ли ви­кла­да­чі шкіл та учи­лищ, а очо­лив су­дей­ську ко­ман­ду ком­по­зи­тор, про­фе­сор Хар­ків­сько­го уні­вер­си­те­ту ми­стецтв, за­ві­ду­вач ка­фе­дри ком­по­зи­ції Во­ло­ди­мир Пту­шкін. На кон­кур­сі зву­ча­ли тво­ри на рі­зно­ма­ні­тні те­ми. Тре­ба за­зна­чи­ти, що по­дії в Укра­ї­ні спо­ну­ка­ють ді­тей до сер­йо­зних роз­ду­мів. Бу­ло пред­став­ле­но чи­ма­ло дра­ма­ти­чних творів із скла­дною гар­мо­ні­чною по­лі­ту­рою, по­лі­фо­ні­чні та ор­ке­стро­ві ком­по­зи­ції, а та­кож па­трі­о­ти­чні пі­сні про Укра­ї­ну. «Ди­тя­ча на­ту­ра — це та єди­на прав­да, яка діє в цьо­му сві­ті, все що во­ни пи­шуть, пе­ре­жи­ва­ють — то прав­да, — ска­зав за­снов­ник і ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю ди­ре­ктор Чер­ні­гів­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща ім. Л. Ре­ву­цько­го Во­ло­ди­мир Су­хо­вер­ський. — Кон­курс уні­каль­ний тим, що мо­лодь про­де­мон­стру­ва­ла свою ви­со­ку ви­ко­нав­чу май­стер­ність».

Пе­ре­мож­ці отри­ма­ли гра­мо­ти та цін­ні по­да­рун­ки. Цьо­го­річ най­мо­лод­шою уча­сни­цею кон­кур­су ста­ла уче­ни­ця шко­ли ми­стецтв при Чер­ні­гів­сько­му му­зи­чно­му учи­ли­щі ім. Л.Ре­ву­цько­го Ві­та­лі­на Лу­щик, а Гран-прі фе­сти­ва­лю ви­бо­ров сту­дент III кур­су Чер­ні­гів­сько­го му­зу­чи­ли­ща Ар­тем Бриль (це вже дру­га йо­го ви­со­ка на­го­ро­да — в ми­ну­ло­му ро­ці Ар­тем теж отри­мав Гран-прі на Фе­сти­ва­лі- кон­кур­сі мо­ло­дих ком­по­зи­то­рів ім. Л.Ре­ву­цько­го).

ФО­ТО АВ­ТО­РА

ВИ­СТУ­ПАЄ ВО­ЛО­ДАР ГРАН-ПРІ КОН­КУР­СУ, СТУ­ДЕНТ III КУР­СУ ЧЕР­НІ­ГІВ­СЬКО­ГО МУ­ЗИ­ЧНО­ГО УЧИ­ЛИ­ЩА ім. Л.РЕ­ВУ­ЦЬКО­ГО АР­ТЕМ БРИЛЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.