«Ка­рай йол­ла­ри»

Пер­шу зу­стріч із ци­клу «Луцьк — ба­га­то­куль­тур­не мі­сто» при­свя­ти­ли ка­ра­ї­мам

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Про те, що в Лу­цьку ме­шка­ли ка­ра­ї­ми, ни­ні на­га­дує на­зва ву­ли­ці Ка­ра­їм­ська та сві­тли­ни зго­рі­лої, на жаль, ке­на­си — ка­ра­їм­ської цер­кви­ці. Але в істо­рії мі­ста й Волині за­га­лом ця на­ро­дність бу­ла пред­став­ле­на ва­го­мо, то­му ве­ли­кий ін­те­рес ви­кли­ка­ла пер­ша зу­стріч із ци­клу «Луцьк — ба­га­то­куль­тур­не мі­сто», при­свя­че­на са­ме ка­ра­ї­мам. Цей цикл за­по­ча­тку­ва­ло Ге­не­раль­не кон­суль­ство Ре­спу­блі­ки Поль­ща в Лу­цьку, і пер­ша зу­стріч від­бу­ла­ся зав­дя­ки Спіл­ці поль­ських ка­ра­ї­мів і на­щад­ків лу­цьких ка­ра­ї­мів. Осно­вою зу­стрі­чі є фо­то­ви­став­ка «Ка­рай йол­ла­ри — ка­ра­їм­ські шля­хи».

Упро­довж сто­літь во­лин­ська зем­ля бу­ла мі­сцем спів­існу­ва­н­ня рі­зних на­ціо­наль­них спіль­нот, вза­є­мо­про­ни­кне­н­ня куль­тур, кон­фе­сій, мов і зви­ча­їв. У хо­ді зу­стрі­чей з лу­ча­на­ми ор­га­ні­за­то­ри ци­клу хо­чуть роз­ка­за­ти і про єв­ре­їв, че­хів, нім­ців, по­ля­ків, ро­сі­ян, які про­жи­ва­ли в мі­сті у пе­рі­од пе­ред Дру­гою сві­то­вою вій­ною. На фо­то­ви­став­ці пред­став­ле­но чи не най­ста­рі­шу сві­тли­ну із зо­бра­же­н­ням поль­ських ка­ра­ї­мів, яку зро­би­ли в Тра­каї 1864 ро­ку. Ка­ра­ї­ми лю­би­ли по­до­ро­жу­ва­ти і фо­то­гра­фу­ва­ти­ся, на зво­ро­тно­му бо­ці фо­то мо­жна про­чи­та­ти адре­си ате­льє у Віль­но, Ков­но, Санкт-Пе­тер­бур­зі, Мо­скві, Том­ську, Ки­є­ві, Хар­бі­ні, Льво­ві, Ста­ні­сла­во­ві, Оде­сі, Сім­фе­ро­по­лі, Вар­ша­ві й ін­ших мі­стах. Фо­то­кар­тки та­кож ча­сто про­хо­ди­ли да­ле­ку до­ро­гу. Во­ни су­про­во­джу­ва­ли ка­ра­ї­мів під час слу­жбо­вих по­до­ро­жей, пов’яза­них із бу­дів­ни­цтвом Транс­си­бір­ської ма­гі­стра­лі, ко­мер­цій­них по­їздок на Да­ле­кий Схід, на фрон­тах Пер­шої світової вій­ни, в та­бо­рах для вій­сько­во­по­ло­не­них i в ева­ку­а­цій­но­му ви­гнан­ні. Во­ни су­про­во­джу­ва­ли їх та­кож під час най­більш дра­ма­ти­чної ман­дрів­ки, ко­ли пі­сля Другої світової вій­ни ча­сти­на з них на­ва­жи­ла­ся по­ки­ну­ти дав­ні мі­сця по­се­лень і по­ча­ти бу­ду­ва­ти но­ве жи­т­тя на но­во­му мі­сці: у Сі­ле­зії, Три­мі­сті, Вар­ша­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.