2017-й – Рік Япо­нії в Укра­ї­ні

Екс­пер­ти «Дня» — про очі­ку­ва­н­ня від ре­а­лі­за­ції іні­ці­а­ти­ви укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День» ди­ре­ктор Цен­тру

Учора під час ві­зи­ту до Япо­нії Пре­зи­дент України Пе­тро По­ро­шен­ко ра­зом з дру­жи­ною Ма­ри­ною По­ро­шен­ко від­ві­дав мі­сто Кі­о­то, яке є по­бра­ти­мом Ки­є­ва. Під час зу­стрі­чі гу­бер­на­то­ром пре­фе­кту­ри Кі­о­то Кей­дзи Ям адою, ме­ром мі­ста Кі­о­то Дай­сак у К адо ка­вою та го­ло­вою Тор­го­во­про­ми­сло­вої па­ла­ти мі­ста Кі­о­то Йо­сіо Та­тей­сі він ого­ло­сив про те, що на­сту­пний 2017 рік бу­де Ро­ком Япо­нії в Укра­ї­ні..

Гла­ва дер­жа­ви та­кож на­го­ло­сив, що цьо­го ро­ку ви­пов­ню­є­ться 25 ро­ків з мо­мен­ту ви­зна­н­ня Япо­ні­єю не­за­ле­жно­сті України та вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Крім цьо­го, 45 ро­ків то­му «ду­хов­ні сто­ли­ці на­ших дер­жав — Ки­їв і Кі­о­то — роз­по­ча­ли істо­рію сво­єї дру­жби та ті­сних обмі­нів».

«День» звер­нув­ся до екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти ва­жли­вість про­ве­де­н­ня в Укра­ї­ні Ро­ку Япо­нії. Ган­на ГОПКО, го­ло­ва ко­мі­те­ту Верховної Ра­ди із за­кор­дон­них справ: — Япо­нія є одним із стра­те­гі­чних пар­тне­рів України і в G7, і в Ра­ді Без­пе­ки ООН, де ми є не­по­стій­ним чле­ном ра­зом з ни­ми упро­довж 2016-17 ро­ків. Япо­нія ін­ве­сту­ва­ла в Укра­ї­ну і під­три­ма­ла че­рез піль­го­ві кре­ди­ти та гран­ти біль­ше ніж на 3 млрд. до­ла­рів. Мо­жна зга­да­ти і та­кі при­кла­ди спів­пра­ці як Бор­тни­цька си­сте­ма ае­ра­ції і за­раз во­ни ду­ма­ють про участь у ви­рі­шен­ні рі­зних еко­ло­гі­чних про­блем. Це та­кож і під­трим­ка по кі­от­ських гро­шах.

Япо­нія це кра­ї­на яко­сті, де не­має мо­ди­фі­ко­ва­них ге­не­ти­чних про­ду­ктів, де за ко­жною ін­ве­сти­ці­єю є від­по­від­аль­ність до ін­ве­сто­ра. Япо­нія є ва­жли­вою для нас як тре­тя у сві­ті еко­но­мі­ка, яка мо­же при­не­сти сю­ди ін­но­ва­ції, бо її еко­но­мі­ка ба­зу­є­ться на ін­но­ва­цій­ній мо­де­лі, бу­ду­є­ться на зна­н­нях, те­хно­ло­гі­ях. То­му для нас якраз є ва­жли­вим, щоб се­ред ін­ве­сто­рів ми оби­ра­ли то­го, який бу­де ін­ве­сту­ва­ти в якість і роз­ви­ток дер­жа­ви, а не про­сто в отри­ма­н­ня над­при­бу­тків.

Япон­ці го­то­ві ін­ве­сту­ва­ти в аграр­ний се­ктор України. У нас є та­кі спіль­ні ре­чі як Чор­но­биль та Фу­ку­сі­ма і до­свід, роз­роб­ки, як справ­ля­ти­ся з на­слід­ка­ми та­ких ка­та­строф.

Япо­нія кра­ї­на куль­ту чи­сто­ти, вза­є­мо­по­ва­ги між гро­ма­дя­на­ми та вла­дою. Там є ре­аль­ний се­ре­дній клас і ви­со­кий рі­вень па­трі­о­ти­зму, бо ді­ти зі шко­ли по­до­ро­жу­ють у ко­жно­му кла­сі в ін­ші мі­ста Япо­нії та на остро­ви. У них з ви­хо­ва­н­ням зро­стає лю­бов до дер­жа­ви.

Япо­нія кра­ї­на по­ту­жних на­у­ко­вих роз­ро­бок то­му ду­же ва­жли­во, щоб у на­шій спів­пра­ці у сфе­рі на­у­ки ми мо­гли від них отри­му­ва­ти під­трим­ку.

Та­кож по­трі­бно го­во­ри­ти про спів­пра­цю у сфе­рі медицини. І ко­ли ми го­во­ри­мо, що у нас є кіль­ка не­за­вер­ше­ний об’єктів, як но­вий кор­пус Охмо­ди­ту, пе­ри­та­наль­ні цен­три, то япон­ське ді­а­гно­сти­чне і ме­ди­чне обла­дна­н­ня ми мо­же­мо отри- му­ва­ти без по­се­ре­дни­ків і де­шев­ше. Юрій КУШНАРЬОВ, Укра­їн­сько-Япон­сько­го НТУУ «КПІ»: — Іні­ці­а­ти­ва що­до про­ве­де­н­ня Ро­ку Япо­нії в Укра­ї­ні у 2017 рік під егі­дою пре­зи­ден­та По­ро­шен­ко і йо­го дру­жи­на під­три­ма­на япон­ською сто­ро­ною і по­кли­ка­на спри­я­ти по­гли­бле­ній про­гра­мі куль­тур­но­го обмі­ну в озна­ме­ну­ва­н­ня 25-ї рі­чни­ці вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між Япо­ні­єю та Укра­ї­ною (тут якраз Укра­їн­сько-Япон­ський Центр НТУУ «КПІ» бу­де ві­ді­гра­ва­ти про­від­ну і клю­чо­ву роль), спри­ян­ню ви­рі­шен­ню пи­тань фі­нан­су­ва­н­ня за­хо­дів, які вже роз­по­ча­ті в Укра­ї­ні (Ки­їв­ське ме­тро, Бор­тни­чі, про­е­кти енер­го­збе­ре­же­н­ня, То­йо­та Прі­у­си то­що), акти­ві­за­ція спів­пра­ці по лі­нії « Фу­ку­сі­ма-Чор­но­биль», спів­пра­ця напередодні То­кій­ської Олім­пі­а­ді 2020 ро­ку в рам­ках під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю в га­лу­зі фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту між кра­ї­на­ми, ін­тен­си­фі­ку­ва­ти пе­ре­го­вор­ний про­цес сто­сов­но лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му для гро­ма­дян України з пер­спе­кти­вою за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му, а та­кож роз­по­ча­ти ре­а­лі­за­цію на те­ри­то­рії України де­кіль­ка укра­їн­сько-япон­ських мас­шта­бних про­е­ктів.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.