«Батьківщина» – від­те­пер опо­зи­ція. Ще одна

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Про це у Льво­ві за­яви­ла Юлія Ти­мо­шен­ко пі­сля про­ве­де­н­ня пар­тій­ної кон­фе­рен­ції

Увів­то­рок лі­дер пар­тії «Батьківщина» Юлія Ти­мо­шен­ко по­ві­до­ми­ла, що по­лі­ти­чна си­ла при­пи­няє участь у пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі про ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції та пе­ре­хо­дить у пар­ла­мент­ську опо­зи­цію. «Сьо­го­дні я мо­жу ого­ло­си­ти кон­со­лі­до­ва­не рі- ше­н­ня на­шої по­лі­ти­чної си­ли. Ми прийня­ли рі­ше­н­ня, що ви­хо­ди­мо з без­пер­спе­ктив­но­го пе­ре­го­вор­но­го про­це­су про ство­ре­н­ня но­вої ко­а­лі­ції. Ми пе­ре­хо­ди­мо в де­мо­кра­ти­чну, про­єв­ро­пей­ську опо­зи­цію», — за­яви­ла Ти­мо­шен­ко. На­то­мість, «Ра­ди­каль­на пар­тія» до­сі зна­хо­ди­ться у про­це­сі пе­ре­го­во­рів що­до но­вої ко­а­лі­ції, не­зва­жа­ю­чи на те, що її лі­дер Олег Ля­шко за­яв­ляв про не­об­хі­дність по­ча­ти про­це­ду­ри ім­пі­чмен­ту Пре­зи­ден­ту че­рез офшор­ний скан­дал.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.