Ли­сти Ко­цю­бин­сько­го чи­та­ти­муть в Оде­сі, Ми­ко­ла­є­ві та Хер­со­ні

8 кві­тня роз­по­чне­ться тур­не ме­діа-ви­ста­ви «il Caprese...» про укра­їн­сько­го кла­си­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Те­а­траль­ний пер­фор­манс на­зи­ва­є­ться «il Caprese: ли­сти Ко­цю­бин­сько­го з остро­ва Ка­прі» і роз­по­чне­ться в Оде­сі, по­тім йо­го пред­став­лять у Ми­ко­ла­є­ві (9 кві­тня) та Хер­со­ні (10 кві­тня) — в рам­ках про­гра­ми Укра­їн­сько­го кри­зо­во­го ме­діа-цен­тру «Куль­тур­на ди­пло­ма­тія між ре­гіо­на­ми України», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Ця ме­діа-по­ста­нов­ка роз­по­від­ає про іта­лій­ський пе­рі­од твор­чо­сті зна­но­го укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го та про­по­нує но­вий по­гляд на кла­си­чну лі­те­ра­ту­ру. Ав­то­ри пер­фор­ман­су «ожи­ви­ли» ли­сти Ко­цю­бин­сько­го до дру­зів та ко­ха­них, які Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич пи­сав із остро­ва Ка­прі.

Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, Сві­тла­на Рей­ніш ство­ри­ла не­по­втор­ний ві­део-арт зі сві­тлин пи­сьмен­ни­ка, фо­то­гра­фій остро­ва та пред­ста­вить вла­сні ма­люн­ки. Ком­по­зи­тор Ан­тон Дег­тя­рьов по­єд­нав ка­прій­ські на­ро­дні мо­ти­ви, най­по­пу­ляр­ні­ші іта­лій­ські пі­сні з су­ча­сни­ми еле­ктрон­ни­ми ри­тма­ми. Му­зи­ку та ві­део гар­мо­ній­но до­пов­нить го­лос ра­діо­ве­ду­чо­го Да­ни­ла Хо­му­тов­сько­го, який на­жи­во чи­та­ти­ме ли­сти кла­си­ка.

На­га­да­є­мо, острів Ка­прі став злам­ною гео­гра­фі­чною то­чкою у жит­ті М.М. Ко­цю­бин­сько­го. Текст ме­діа-ви­ста­ви по­єд­нав у со­бі два полярні жі­но­чі обра­зи — дру­жи­ни Ві­ри Ко­цю­бин­ської та ко­ха­ної пи­сьмен­ни­ка — Оле­ксан­дри Апла­ксі­ної, ли­сти до яких, на тлі при­ро­дних кра­сот остро­ва Ка­прі, де­мон­стру­ють вну­трі­шню транс­фор­ма­цію одно­го з най­по­мі­тні­ших кла­си­ків укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри ХХ сто­лі­т­тя.

Са­ме пі­сля від­ві­дин Ка­прі Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський на­пи­ше свої най­кра­щі но­ве­ли — «По­да­ру­нок на іме­ни­ни», «Коні не вин­ні», «Цвіт яблу­ні», «Сон». Іта­лій­ський острів від­крив Ко­цю­бин­сько­му Єв­ро­пу, а Єв­ро­пі — твор­чість укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка.

Прем’ єра ме­діа- ви­ста­ви « il Caprese» від­бу­ла­ся в трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку на Між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі опо­віда­н­ня Intermezzo у Він­ни­ці (про це «День» пи­сав у №92). У рам­ках про­гра­ми «Куль­тур­на ди­пло­ма­тія між ре­гіо­на­ми України» цю ви­ста­ву по­ба­чи­ли у Ки­є­ві, Ма­рі­у­по­лі, Льво­ві та Сє­ве­ро­до­не­цьку.

ФО­ТО З САЙТА UACRISIS.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.