Зво­ро­тний від­лік

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го дня 1896 ро­ку в Афі­нах роз­по­ча­лись Олім­пій­ські ігри — тра­ди­цій­ні для ан­ти­чної Гре­ції зма­га­н­ня, за­бо­ро­не­ні за пів­то­ри ти­ся­чі ро­ків до то­го рим­ським ім­пе­ра­то­ром-хри­сти­я­ни­ном Те­о­до­сі­єм і від­ро­дже­ні за іні­ці­а­ти­вою ба­ро­на П’єра де Ку­бер­те­на.

Ба­рон, зві­сно, був іде­а­лі­стом: на­віть на­пи­сав « Оду спор­ту » , остан­ній, ІХ роз­діл якої називався «О, спорт, ти — мир!» Не­від­по­від­ність га­сла ре­а­лі­ям про­я­ви­ла­ся ду­же швид­ко, ко­ли Олім­пі­а­ду в 1916 ро­ці ска­су­ва­ли че­рез Пер­шу сві­то­ву вій­ну, а сам де Ку­бер­тен, склав­ши пов­но­ва­же­н­ня го­ло­ви Мі­жна­ро­дно­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту, пі­шов добровольцем на фронт.

Бу­ло й гір­ше. За­снов­ник су­ча­сно­го олім­пі­зму не про­сто до­жив до та­кої гань­би, як про­ве­де­н­ня Ігор у на­цист­ській Ні­меч­чи­ні 1936 ро­ку, а й ви­сту­пив їхнім до­бро­віль­ним про­мо­у­те­ром: при­їхав­ши до Бер­лі­на в 1935 ро­ці, де Ку­бер­тен ви­хва­ляв ор­га­ні­за­то­рів на всі ла­ди, хо­тів за­по­ві­сти Третьому рей­ху пра­ва на ви­да­н­ня сво­їх кни­жок та ви­сту­пив з емо­цій­ною про­мо­вою на на­цист­сько­му ра­діо, в якій, зокре­ма, на­звав Гі­тле­ра «одним з най­кра­щих твор­чих ду­хів на­шої ери».

Вже пі­сля Го­ло­ко­сту, пі­сля міль­йо­нів жертв, пі­сля Другої світової МОК пу­блі­чно ви­ба­чив­ся за свої дії по­ча­тку 1930-х ро­ків.

Ви­ба­чи­лись і взя­ли­ся за ста­ре. Ігри 1980 ро­ку від­бу­ли­ся в СРСР, який за рік до то­го на­пав на Аф­га­ні­стан, Зи­мо­ві ігри 1984-го — у ті­тов­ській Со­ці­а­лі­сти­чній Фе­де­ра­тив­ній Ре­спу­блі­ці Юго­сла­вії, Зи­мо­ва Олім­пі­а­да-2014 — у пу­тін­ській Ро­сії, й жо­дні ко­ру­пцій­ні скан­да­ли, жо­дні свин­ства при­йма­ю­чих уря­дів на рі­ше­н­ня спор­тив­них фун­кціо­не­рів не впли­ва­ли й не впли­ва­ють.

Єди­не, що ті­шить у цій істо­рії — ди­кта­тор­ські ре­жи­ми, які отри­му­ва­ли та­кий роз­кі­шний ін­стру­мент для са­мо­зве­ли­че­н­ня, пі­сля то­го жи­ли не­дов­го. СРСР впав че­рез оди­над­цять ро­ків пі­сля Олім­пі­а­ди, Тре­тій Рейх че­рез дев’ять, СФРЮ — че­рез ві­сім.

Ці­ка­во, чи зро­зу­мі­ють у Крем­лі, що зво­ро­тний від­лік пі­шов і для них? І що цю еста­фе­ту їм не ви­гра­ти?

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.