Які ма­ши­ни в «Ав­то­до­ру»?

Бю­ро гро­мад­ських екс­пер­тиз про­ана­лі­зу­ва­ло ого­ло­ше­ний не­що­дав­но аген­ці­єю тен­дер

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сні­го­при­би­раль­ні, під­мі­таль­ні, ав­то­грей­де­ри, сміт­тє­во­зи, ав­то­ци­стер­ни, по­ли­валь­ні, тра­кто­ри є. Але не всі знають, що «Украв­то­дор» Ки­їв­ської обла­сті має ду­же не­по­га­ний ав­то­парк: Mercedes-Benz S 550, Toyota Land Cruiser, три Audi A6, Toyota Corolla, Mitsubishi Outlander, три Nissan Almera, дві Skoda Octavia та ін­ші. За­га­лом близь­ко 30 ав­то­мо­бі­лів! І що­ро­ку «Украв­то­дор» че­рез тен­дер шу­кає ком­па­нію для об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­їх елі­тних «за­лі­зних ко­ней». Шу­ка­ти то шу­кає, та зна­хо­дить одно­го й то­го ж са­мо­го. Як з’ясу­ва­ли фа­хів­ці Бю­ро гро­мад­ських екс­пер­тиз, ним стає фі­зи­чна осо­ба­під­при­є­мець Кон­даль­ський Едвард Бо­ри­со­вич. Акти­ві­сти сум­ні­ва­ю­ться в та­ко­му збі­го­ві і ви­рі­ши­ли роз­слі­ду­ва­ти та­єм­ни­цю пе­ре­мож­ця тен­де­рів «Украв­то­до­ру» на при­кла­ді за­ку­пі­вель цьо­го ро­ку.

10 лю­то­го Слу­жба ав­то­мо­біль­них до­ріг у Ки­їв­ській обла­сті Дер­ж­агент­ства ав­то­мо­біль­них до­ріг України («Украв­то­дор» у Ки­їв­ській обла­сті) ого­ло­си­ла про за­ку­пів­лю по­слуг з те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня і ре­мон­ту ав­то­мо­бі­лів сво­го ав­то­пар­ку. Пре­дме­том за­ку­пів­лі нового тен­де­ру ста­ли два ло­ти.

Уча­сни­ки за пер­шим ло­том:

✓ ТОВ «Усе для ав­то­мо­бі­ля» — 2 254 857,60 грн (з ура­ху­ва­н­ням ПДВ)

✓ ФОП Кон­даль­ський Едвард Бо­ри­со­вич — 1 879 048,00 грн (без ура­ху­ва­н­ня ПДВ)

Пе­ре­мож­цем за ло­том №1 став ФОП Кон­даль­ський Едвард Бо­ри­со­вич із про­по­зи­ці­єю 1 міль­йон 879 ти­сяч 48 грн. У пе­рі­од з 04.04.2016 ро­ку по 22.04.2016 ро­ку з ним бу­де укла­де­но до­го­вір.

Але су­ми в кон­ку­рен­тів бу­ли одна­ко­ви­ми! Тіль­ки один пла­тник ПДВ, а дру­гий — ні!

Ра­ху­є­мо: якщо до­да­ти 20% ПДВ до за­про­по­но­ва­ної су­ми Кон­даль­сько­го Е.Б., то ви­йде 2254857,6 грн, що до­рів­нює су­мі про­по­зи­ції ТОВ «Усе для ав­то­мо­бі­ля».

Ми­ну­ло­го 2015 ро­ку се­ред пе­ре­мож­ців тен­де­ру був той са­мий ФОП Кон­даль­ський Едвард Бо­ри­со­вич із про­по­зи­ці­єю в 1 млн грн і ТОВ «Ав­то­те­хні­ка» з про­по­зи­ці­єю у роз­мі­рі 350 тис. грн.

Уча­сник за ло­том №2:

✓ ТОВ «Тан­дем ав­то­сер­віс» — 348 000,00 грн (з ПДВ).

Але за­ку­пів­лю за 2 ло­том бу­ло ска­со­ва­но у зв’яз­ку з тим, що на участь у тор­гах по­да­ли менш як дві кон­кур­сні про­по­зи­ції. Бю­ро гро­мад­ських екс­пер­тиз ви­да­є­ться див­ним та­кий збіг. Во­ни обі­ця­ють сте­жи­ти за ці­єю за­ку­пів­лею та ін­фор­му­ва­ти гро­мад­ськість.

Дер­жав­ні за­ку­пів­лі в Укра­ї­ні бу­ли й за­ли­ша­ю­ться одні­єю зі сфер го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, яка ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­ки­ми ко­ру­пцій­ни­ми ри­зи­ка­ми. За да­ни­ми СБУ, від 50 до 75% бю­дже­тних аси­гну­вань під час про­це­ду­ри дер­жза­ку­пі­вель осво­ю­є­ться з чи­слен­ни­ми по­ру­ше­н­ня­ми. Че­рез ко­ру­пцій­ні обо­руд­ки у сфе­рі дер­жза­ку­пі­вель зби­тки ста­нов­лять 10—15% (35— 53 млрд грн) ви­тра­тної ча­сти­ни держ­бю­дже­ту що­ро­ку. Че­рез не­про­зо­рі та не­ефе­ктив­ні про­це­ду­ри дер­жав­них за­ку­пі­вель остан­ні­ми ро­ка­ми Укра­ї­на за­зна­ла сер­йо­зної кри­ти­ки з бо­ку між­на­ро­дної спіль­но­ти, оскіль­ки ціл­ком оче­ви­дни­ми є мо­жли­во­сті для ко­ру­пції.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Лот №1

Лот №2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.