Оде­ський при­пор­то­вий «по­да­ру­ють» за бор­ги?

Рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го су­ду ні­як не впли­не на пла­ни що­до при­ва­ти­за­ції, ствер­джу­ють у Фон­ді Дер­жмай­на

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Чи вар­то ди­ву­ва­ти­ся то­му, що прем’єр­мі­ністр України Ар­се­ній Яце­нюк уве­че­рі ми­ну­лої не­ді­лі ра­птом за­явив, що не допу­стить по­вер­не­н­ня в укра­їн­ську еко­но­мі­ку «енер­ге­ти­чних олі­гар­хів»? Що б це озна­ча­ло? Річ у то­му, що в су­бо­ту ста­ло ві­до­мо про рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го Ар­бі­тра­жу, який за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня Ostchem Holding Limited Дми­тра Фір­та­ша і на­ка­зав ПАТ «Оде­ський при­пор­то­вий за­вод» до 31 сер­пня 2016 ро­ку утри­ма­ти­ся від від­чу­же­н­ня або об­тя­же­н­ня яки­мось чи­ном сво­їх не­о­бо­ро­тних акти­вів.

Ін­ши­ми сло­ва­ми, та­ка спро­ба вже ма­ла мі­сце. Пи­та­н­ня ли­ше в то­му, чи ста­не во­на вда­лою. І Яце­нюк ді­став мо­жли­вість по­да­ти кра­ї­ні одра­зу два ду­же ва­жли­ві для ньо­го си­гна­ли. По-пер­ше, що він не зби­ра­є­ться ні­ку­ди йти зі сво­єї по­са­ди. А по-дру­ге, що зу­міє за­хи­сти­ти кра­ї­ну від олі­гар­хів на­віть у то­му ви­пад­ку, якщо до­ве­де­ться по­ру­ши­ти роз­по­ря­дже­н­ня ша­но­ва­но­го єв­ро­пей­сько­го су­ду, який, як ду­має прем’єр, узяв одно­го з не­на­ви­сних йо­му олі­гар­хів під своє кри­ло. Утім, сло­ва прем’єра грун­ту­ю­ться, зві­сно, не ли­ше на осо­би­стій не­при­я­зні нового мі­льяр­де­ра до ста­рих.

Ком­па­нія Фір­та­ша по­ясни­ла, що шу­ка­ла за­хи­сту у Сток­гольм­сько­го Ар­бі­тра­жу єди­но для по­вер­не­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за­во­ду за по­ста­че­ний йо­му три ро­ки то­му газ на су­му (без ура­ху­ва­н­ня штра­фів, пе­ні й ін­ших втрат) $193 міль­йо­ни, вра­хо­ву­ю­чи зна­чний їх об­сяг, зро­ста­ю­чі ри­зи­ки не­по­вер­не­н­ня й під­го­тов­лю­ва­ну при­ва­ти­за­цію під­при­єм­ства. Але са­ме дві остан­ні об­ста­ви­ни в цій про­по­зи­ції клю­чо­ві. Адже са­ме екс-га­зо­вий ко­роль Фір­таш був і, мо­жли­во, за­ли­ша­є­ться го­лов­ним або одним з го­лов­них пре­тен­ден­тів на ку­пів­лю цьо­го по­тен­цій­но над­при­бу­тко­во­го й на­стіль­ки ж до­ро­го­го під­при­єм­ства.

На­га­да­є­мо, що за сло­ва­ми го­ло­ви ФДМУ Іго­ря Бі­ло­уса, стар­то­ва ці­на при­ва­ти­за­ції ОПЗ ста­но­ви­ти­ме не менш як $500 міль­йо­нів. Ди­ре­ктор цьо­го під­при­єм­ства Ва­ле­рій Гор­ба­тко оці­ню­вав йо­го в $600—620 міль­йо­нів, а прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк ді­йшов на­віть до $1 мі­льяр­да. Фонд Дер­жмай­на України ра­ні­ше спо­ві­щав, що має на­мір ого­ло­си­ти ау­кціон з про­да­жу ПАТ «Оде­ський при­пор­то­вий за­вод» у дру­гій по­ло­ви­ні трав­ня й про­ве­сти йо­го в черв­ні (на­каз Ар­бі­тра­жу ці тер­мі­ни яв­но зри­ває).

Але Бі­ло­ус і, зви­чай­но, Яце­нюк, який ра­ні­ше зви­ну­ва­чу­вав Фір­та­ша у спро­бі бан­крут­ства Оде­сько­го при­пор­то­во­го за­во­ду шля­хом ство­ре­н­ня шту­чних бор­гів за газ, цьо­го не допу­стять. Гла­ва ФДМ, не втра­ча­ю­чи ні хви­ли­ни, звер­нув­ся у сво­є­му Фейс­бу­ці до ЗМІ із за­кли­ком «при­пи­ни­ти по­ши­ре­н­ня до­ми­слів і не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції. Спо­ді­ва­ю­ся, ми всі за­ці­кав­ле­ні у про­ве­ден­ні про­зо­рої при­ва­ти­за­ції та за­лу­чен­ні в еко­но­мі­ку кра­ї­ни та на за­вод іно­зем­них ін­ве­сти­цій, а не в по­ши­рен­ні про­во­ка­цій і па­ні­ки».

На йо­го дум­ку, рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го су­ду ні­як не впли­не на пла­ни що­до при­ва­ти­за­ції ОПЗ. Гла­ва ФДМУ під­кре­слює, що Сток­гольм­ський суд за­бо­ро­нив ли­ше від­чу­же­н­ня не­о­бо­ро­тних акти­вів ОПЗ. «Ми про­да­є­мо акції, а не, на­при­клад, окре­мі бу­дів­лі або агре­га­ти з ви­ро­бни­цтва амі­а­ку. Рі­ше­н­ня цьо­го су­ду ні­як не впли­не на пла­ни що­до при­ва­ти­за­ції ОПЗ і на про­це­си, які вже бу­ли роз­по­ча­ті і які ні­хто не зби­ра­є­ться зу­пи­ня­ти, — пе­ре­ко­нує Бі­ло­ус. — Єди­не, на що він мо­же впли­ну­ти, — це на на­ші на­мі­ри якнай­ско­рі­ше прийня­ти рі­ше­н­ня що­до бор­гу ОПЗ пе­ред Фір­та­шем».

Тим ча­сом, ра­дник гла­ви ФДМ, спів­вла­сник ком­па­нії Finpoint Сер­гій Буд­кін у ко­мен­та­рі «Еко­но­мі­чній прав­ді» ра­ні­ше за­зна­чав, що роз­мір бор­гів ОПЗ мо­же впли­ну­ти на те, скіль­ки гро­шей дер­жа­ва змо­же отри­ма­ти за акції під­при­єм­ства в ре­зуль­та­ті при­ва­ти­за­ції. «Якщо дер­жа­ва вва­жає, що під­при­єм­ство об­тя­же­не ча­сти­ною бор­гів, які не­за­кон­ні або бу­ли сфор­мо­ва­ні ша­храй­ським шля­хом, то дер­жа­ва має пе­ред при­ва­ти­за­ці­єю очи­сти­ти під­при­єм­ство від цих бор­гів», — вка­зав він.

Та­кий під­хід де­що зди­ву­вав екс-гла­ву ФДМУ Оле­ксан­дра Ряб­чен­ка. «Го­во­ри­ти про те, що цей борг мо­жна й не ви­зна­ва­ти або, ска­жі­мо, юри­ди­чно якось від­су­ну­ти, в пе­рі­од при­ва­ти­за­ції не­при­опу­сти­мо, — упев­не­ний ек­сперт. — При­ва­ти­за­ція зав­жди має про­хо­ди­ти ти­хо, й чим спо­кій­ні­ша об­ста­нов­ка, тим лег­ше її про­ве­сти. А чим біль­ше дов­ко­ла неї скан­да­лів — тим важ­че. Біль­ше то­го, якщо дов­ко­ла при­ва­ти­за­ції зді­йма­є­ться ве­ли­кий га­лас, то­ді вла­да її галь­мує, щоб ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції».

Ряб­чен­ко впев­не­ний, що при­ва­ти­зо­ву­ва­ти ОПЗ не­об­хі­дно, але за­зна­чає, що «ще ні­ко­ли про­даж об’єкта та­ко­го кла­су не йшов і не йти­ме глад­ко». «За­ва­жа­ють або рі­ше­н­ня су­дів, або якісь знов ви­ни­клі ін­фор­ма­цій­ні при­во­ди, — го­во­рить екс-гла­ва ФДМУ. — Бі­ло­ус, як ко­ли­шній ін­це­ст­бан­кір, бу­вав у та­ких ха­ле­пах і знає, як з них ви­хо­ди­ти. Але якщо курс на про­даж чі­ткий, то во­на ра­но чи пі­зно ста­не­ться. Ко­ли? Ось це сьо­го­дні важ­ко ска­за­ти. Але зро­зумі­ло, що і для ОПЗ, і для дер­жа­ви в ни­ні­шніх умо­вах кра­ще, якщо там бу­де при­ва­тний ін­ве­стор».

Що сто­су­є­ться ро­лі олі­гар­хів, то Ряб­чен­ко під­кре­слює, що во­ни бо­ро­ли­ся за це під­при­єм­ство дав­но й на­по­ле­гли­во. «Во­на (ця бо­роть­ба) три­ва­ти­ме до­ти, до­ки за­вод пе­ре­бу­ває в дер­жав­ній вла­сно­сті, — го­во­рить він. — Щоб во­на при­пи­ни­ла­ся, не­об­хі­дно, не­зва­жа­ю­чи на всі тру­дно­щі, про­ве­сти про­зо­ру при­ва­ти­за­цію. І ли­ше то­ді вщу­хнуть су­до­ві про­це­си. Си­ту­а­ція дов­ко­ла ОПЗ зав­жди бу­ла не­про­стою. Мо­жуть і те­пер бу­ти по­зо­ви ні­би у про­дов­же­н­ня рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го Ар­бі­тра­жу. Але курс на про­даж слід ви­три­му­ва­ти».

«Си­ту­а­ція в Укра­ї­ні за­раз об’єктив­но не спри­яє зро­стан­ню ці­ни на ОПЗ, вій­на від­ля­кує ін­ве­сто­рів, — про­дов­жує ек­сперт. — За­те па­ді­н­ня цін на газ пі­ді­грі­ває їхній ін­те­рес. Адже ці­на га­зу — основ­на скла­до­ва со­бі­вар­то­сті про­ду­кції під­при­єм­ства. За ни­ні­шніх низь­ких цін за­вод ви­гля­дає для ін­ве­сто­рів ду­же при­ва­бли­вим. Але олі­гар­хи обра­же­ні, й по­ді­бно­го су­до­во­го рі­ше­н­ня слід бу­ло че­ка­ти. На­пев­но, во­но бу­де не одне. І так бу­ло зав­жди в Укра­ї­ні. Але ра­ні­ше суд­ді бо­я­ли­ся... Ли­ше «най­без­ша­ба­шні­ші» з них на­ва­жу­ва­ли­ся при­йма­ти рі­ше­н­ня про­ти дер­жа­ви без від­по­від­ної сан­кції звер­ху».

Чи мо­жли­во, щоб сьо­го­дні укра­їн­ський суд від­хи­лив рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го Ар­бі­тра­жу? Ряб­чен­ко вва­жає це ма­ло­ймо­вір­ним. «За­тя­гу­ва­ти рі­ше­н­ня якось мо­жна, але все одно наш суд бу­де зо­бов’яза­ний вжи­ти за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня, тоб­то за­мо­ро­зи­ти не­о­бо­ро­тні акти­ви ОПЗ», — за­зна­чає він. А що та­ке не­о­бо­ро­тні акти­ви? «Це май­но під­при­єм­ства за ви­ра­ху­ва­н­ням фі­нан­со­вих ре­сур­сів і си­ро­ви­ни, — роз’яснює Ряб­чен­ко, — про­даж основ­них фон­дів не мо­жна здій­сню­ва­ти. Го­спо­дар­ська ді­яль­ність не зу­пи­ня­є­ться, але при­ва­ти­за­цію про­во­ди­ти не мо­жна. Хо­ча всі під­го­тов­чі опе­ра­ції для цьо­го про­во­ди­ти, зві­сно, мо­жна й тре­ба».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.