У сто­ли­ці пред­ста­ви­ли ав­то­ном­ну «ро­зум­ну» зу­пин­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

« Ро­зум­ну » зу­пин­ку вста­нов­ле­но на вул. Ве­ли­кій Ва­силь­ків­ській, 4. Зу­пин­ка отри­мує енер­го­по­ста­ча­н­ня від со­ня­чної ба­та­реї. Кон­стру­кція зу­пин­ки мо­біль­на, не за­ле­жить від опе­ра­тив­но­го під­клю­че­н­ня до еле­ктро­ме­ре­жі, дає змо­гу за­оща­джу­ва­ти час на мон­таж і узго­дже­н­ня від­по­від­них до­ку­мен­тів. «Щоб на­ше мі­сто ста­ва­ло су­ча­сні­шим, ком­фор­тні­шим та при­ва­бли­ві­шим, ми по­вин­ні за­про­ва­джу­ва­ти су­ча­сні те­хно­ло­гії. Ни­ні ми пре­зен­ту­є­мо «ро­зум­ну» зу­пин­ку у «ро­зум­но­му» мі­сті. Ця зу­пин­ка гар­на, про­зора, від­по­від­ає всім ви­мо­гам су­ча­сно­го мі­ста. Тут є Wi-Fi, мо­жна за­ря­ди­ти те­ле­фон. Уве­че­рі во­на за­оща­джує енер­гію. Якщо лю­дей не­має — осві­тле­н­ня на зу­пин­ці не та­ке яскра­ве, якщо ве­чір­ньої по­ри під­хо­дить лю­ди­на до зу­пин­ки — сві­тло стає яскра­ві­шим», — за­зна­чив Ві­та­лій Кли­чко. « І тут ду­же ком­фор­тно си­ді­ти » , — по­жар­ту­вав мер, про­те­сту­вав­ши лав­ку на зу­пин­ці. Ки­їв­ський міський го­ло­ва за­зна­чив, що ро­зум­ну зу­пин­ку вста­нов­ле­но в рам­ках впро­ва­дже­н­ня в Ки­є­ві си­сте­ми Smart City. Адже транс­порт — один з прі­о­ри­те­тних на­пря­мів у ре­а­лі­за­ції кон­це­пції Kyiv Smart City. «На­ше зав­да­н­ня — щоб до кін­ця ро­ку «Ки­їв­па­странс » вста­но­вив близь­ко 50 та­ких зу­пи­нок. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи про­від­ні су­ча­сні те­хно­ло­гії, ми крок за кро­ком пе­ре­тво­рю­є­мо Ки­їв на єв­ро­пей­ське, ком­фор­тне, без­пе­чне й про­гре­сив­не мі­сто», — за­зна­чив Ві­та­лій Кли­чко.

ФО­ТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.