АМКУ від­клав роз­гляд під­сум­ків до­слі­дже­н­ня енер­го­рин­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За­сі­да­н­ня Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту України ( АМКУ), на яко­му бу­ло за­пла­но­ва­но роз­гляд пи­та­н­ня про ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня рин­ків еле­ктри­чної енер­гії та енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля кра­ї­ни, за­пла­но­ва­не на 5 кві­тня, пе­ре­не­се­но, йде­ться в по­ві­дом­лен­ні ві­дом­ства. «Пе­ре­не­се­н­ня да­ти про­ве­де­н­ня за­сі­да­н­ня пов’ яза­не з над­хо­дже­н­ням до ко­мі­те­ту 1 кві­тня 2016 ро­ку зна­чно­го об­ся­гу ін­фор­ма­ції від окре­мих суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня та ра­ди Опто­во­го рин­ку еле­ктри­чної енер­гії, зокре­ма екс­пер­тних ви­снов­ків низ­ки на­у­ко­вих уста­нов що­до ста­ну рин­ку еле­ктри­чної енер­гії та ста­но­ви­ща на ньо­му окре­мих суб’ єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що по­тре­бує до­да­тко­во­го ви­вче­н­ня та ана­лі­зу», — по­яснює АМКУ. Як за­зна­ча­є­ться в йо­го по­ві­дом­лен­ні, про да­ту та час про­ве­де­н­ня за­сі­да­н­ня бу­де по­ві­дом­ле­но до­да­тко­во. У рам­ках роз­по­ча­то­го влі­тку 2015 ро­ку до­слі­дже­н­ня рин­ків еле­ктри­чної енер­гії та енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля України АМКУ вже за­зда­ле­гідь оці­нив як до­мі­ну­ю­че ста­но­ви­ще « Енер­го­ато­ма » , ком­па­ній із гру­пи ДТЕК та «Укр­гі­дро­енер­го » на рин­ку еле­ктро­енер­гії кра­ї­ни із су­мар­ною час­ткою по­над 80%. Комітет на­ді­слав цим ком­па­ні­ям свої по­пе­ре­дні ви­снов­ки, че­ка­ю­чи отри­ма­ти роз’ясне­н­ня і до­ка­зи кон­ку­рен­ції між сто­ро­на­ми. Окрім то­го, у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку го­ло­ва АМКУ Юрій Те­рен­тьєв по­ві­до­мив, що ві­дом­ство роз­по­ча­ло роз­гляд з пи­та­н­ня про мо­но­поль­не ста­но­ви­ще енер­го­хол­дин­гу «ДТЕК» на рин­ку еле­ктро­енер­гії, в яко­му йо­го пі­до­зрює На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.