Disney мо­же 2016 р. зі­бра­ти у про­ка­ті в США ре­кор­дні $3 млрд

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кі­но­сту­дія Disney Corp. 2016 ро­ку мо­же вста­но­ви­ти ре­корд з ка­со­вих збо­рів у США, за­ро­бив­ши в до­ма­шньо­му про­ка­ті $3 млрд, пи­ше аген­ція Bloomberg з по­си­ла­н­ням на про­гно­зи ана­лі­ти­ків. То­рік ком­па­нія за­ро­би­ла у Шта­тах $2,28 млрд. У пер­шо­му квар­та­лі цьо­го ро­ку її збо­ри ста­но­ви­ли $580 млрд, при цьо­му на­йо­чі­ку­ва­ні­ші фільми по­ки що не вийшли у про­кат. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, най­успі­шні­ши­ми стрі­чка­ми Disney цьо­го­річ мо­жуть ста­ти спін-оф ко­смі­чної са­ги «Зо­ря­ні вій­ни» під на­звою «Ви­гна­нець», прем’єра яко­го від­бу­де­ться у гру­дні, та стрі­чка про су­пер­ге­ро­їв «Пер­ший ме­сник: Ін­ша вій­на», ко­трий ви­хо­дить у трав­ні. Їхні збо­ри у США мо­жуть ста­но­ви­ти $500 млн і $435 млн від­по­від­но. Пе­ред­ба­ча­є­ться, що по­над $200 млн ста­но­ви­ти­муть збо­ри про­дов­же­н­ня муль­тфіль­му про риб­ку Не­мо, «У по­шу­ках До­рі», фен­те­зі за ко­мі­кса­ми «До­ктор Стрендж» та муль­тфільм «Мо­ана». Окрім то­го, фільм «Кни­га джун­глів», що стар­тує вже цьо­го ти­жня, мо­же за­ро­би­ти $190 млн

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.