«Крим ли­ше для ро­сі­ян»

На пів­остро­ві — «хви­ля» пе­ре­се­ле­н­ня з Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­хай­ло ПАПЕНКО

УКри­му ке­рів­ни­цтвом Ро­сії по­си­ле­но ре­а­лі­зу­є­ться про­гра­ма за­мі­ни кримського на­се­ле­н­ня, обі­зна­но­го з жи­т­тям при Укра­ї­ні, на мі­гран­тів з Ро­сії, зви­клих до ро­сій­ських ре­а­лій, «без­пра­во­вої» си­сте­ми й ди­кта­ту­ри по­лі­цей­ської дер­жа­ви.

Ця про­гра­ма ре­а­лі­зу­є­ться одра­зу за кіль­ко­ма на­прям­ка­ми.

МІЛІТАРИЗАЦІЯ ПІВ­ОСТРО­ВА

Пер­ше — мілітаризація пів­остро­ва і дис­ло­ка­ція на ньо­му чи­сель­них вій­сько­вих ча­стин і Чор­но­мор­сько­го фло­ту, в яких слу­жать ви­хід­ці з усіх ре­гіо­нів Ро­сії. При цьо­му пра­кти­чно всі «ін­те­гран­ти», як ро­сі­я­ни зне­ва­жли­во на­зи­ва­ють ко­ли­шніх укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців, які зра­ди­ли при­ся­зі й пе­ре­йшли на слу­жбу Ро­сії, вже пе­ре­ве­де­ні на слу­жбу в да­ле­кі від Кри­му ре­гіо­ни. На їхнє мі­сце пе­ре­ве­де­ні вій­сько­во­слу­жбов­ці з Ро­сії — пів­ні­чних, си­бір­ських, да­ле­ко­схі­дних і пів­ден­них ре­гіо­нів, які вва­жа­ють за честь «слу­жи­ти на ку­рор­ті» і «вдя­чні ба­тьків­щи­ні» за та­ку ла­фу. За де­яки­ми не­пря­ми­ми да­ни­ми, кіль­кість ро­сій­ських вій­сько­вих у Кри­му ра­зом з Чор­но­мор­ським фло­том і ча­сти­на­ми вій­сько­во-по­ві­тря­них і вій­сько­во-ко­смі­чних сил уже пе­ре­ви­щує 100 ти­сяч осіб. Це лю­ди, які да­ва­ли при­ся­гу Ро­сії і не обі­зна­ні з жи­т­тям при Укра­ї­ні. При цьо­му си­сте­ма вій­сько­вої слу­жби в Ро­сії по­бу­до­ва­на ще за ра­дян­ським зраз­ком, і то­му ба­га­то офі­це­рів, які від­слу­жи­ли на­ле­жний тер­мін, ви­йдуть на ци­віл­ку й за­ли­ша­ться жити в Кри­му.

На­га­да­є­мо, що ще до ане­ксії час­тка пен­сіо­не­рів у Кри­му бу­ла най­ви­щою се­ред усіх ре­гіо­нів і пе­ре­ви­щу­ва­ла 25% на­се­ле­н­ня. Пе­ре­ва­жно це бу­ли військові пен­сіо­не­ри, які но­сталь­гу­ють за СРСР або Ро­сі­єю.

За ко­жним ро­сій­ським офі­це­ром слі­дує йо­го ро­сій­сько­мов­на ро­ди­на — дру­жи­на й ді­ти, а ча­сто й ба­тьки, які ви­ма­га­ють у Кри­му без чер­ги мі­сця в школах і ди­тя­чих сад­ках і ро­бо­чі мі­сця за фа­хом чле­нів ро­ди­ни. Як пра­ви­ло, ни­ні­шня «вла­да» опе­ра­тив­но на­дає їм усе це на шко­ду крим­ча­нам.

ЗАВЕЗЕННЯ ЧИ­НОВ­НИ­КІВ І ФА­ХІВ­ЦІВ

Дру­гий на­пря­мок ру­си­фі­ка­ції — завезення до Кри­му чи­нов­ни­ків і фа­хів­ців з Ро­сії. На пів­остро­ві всі ке­рів­ни­ки під­при­ємств і ор­га­ні­за­цій уже за­мі­не­ні фа­хів­ця­ми з Ро­сії, й во­ни ство­рю­ють у ко­ле­кти­вах не­стер­пні умо­ви для «не­на­дій­них» мі­сце­вих кадрів, які ви­му­ше­ні звіль­ня­ти­ся або пе­ре­во­ди­ти­ся в ін- ші мі­сця. За де­яки­ми опо­се­ред­ко­ва­ни­ми да­ни­ми, та­ких пе­ре­се­лен­ців Крим уже прийняв близь­ко 100 ти­сяч осіб.

Дня­ми «спі­кер дер­жра­ди» Кри­му Во­ло­ди­мир Кон­стан­ти­нов за­явив, що «Крим бу­де мі­гра­цій­ним ре­гіо­ном про­тя­гом на­сту­пних 10 ро­ків». За йо­го да­ни­ми, які, на дум­ку ана­лі­ти­ків, зна­чно за­ни­же­ні, на пів­острів на по­стій­не про­жи­ва­н­ня за два ро­ки пе­ре­їха­ло близь­ко 15 ти­сяч ро­сі­ян з ма­те­ри­ко­вої ча­сти­ни кра­ї­ни. Крим­ський ко­ла­бо­ра­ціо­ніст Кон­стан­ти­нов на­зи­ває це «хо­ро­шою но­ви­ною». На йо­го дум­ку, «по­чи­на­є­ться хви­ля пе­ре­се­ле­н­ня до Кри­му, ми це ба­чи­мо за ста­ти­сти­кою. За на­ши­ми про­гно­за­ми, ця хви­ля ли­ше по­ча­ла­ся». У Ро­сії Крим уже уві­йшов до п’ятір­ки най­по­пу­ляр­ні­ших ре­гіо­нів для пе­ре­се­ле­н­ня.

За про­гно­зом Во­ло­ди­ми­ра Кон­стан­ти­но­ва, за най­ближ­чі 10 ро­ків «чи­сель­ність на­се­ле­н­ня Кри­му збіль­ши­ться удві­чі». Сьо­го­дні на­се­ле­н­ня Кри­му при­бли­зно 2 міль­йо­ни осіб, і якщо він ви­ра­ху­вав, що во­но по­дво­ї­ться за 10— 20 ро­ків, от­же, не­об­хі­дно, щоб що­ро­ку на пів­острів пе­ре­се­ля­ло­ся від 100 до 200 ти­сяч лю­дей. Та­ким чи­ном, са­ме на ці ци­фри, а не на при­мен­ше­ні 15 ти­сяч за два ро­ки, ре­аль­но орі­єн­ту­є­ться Во­ло­ди­мир Кон­стан­ти­нов.

«БІЖЕНЦІ ТА ПРИЇЖДЖІ З УКРАЇНИ»

При цьо­му ро­сій­ська вла­да вжи­ває за­хо­дів для де­з­ін­фор­ма­ції крим­чан із цьо­го при­во­ду й при­хо­ву­ва­н­ня фа­ктів по­си­ле­но­го пе­ре­се­ле­н­ня до Кри­му жи­те­лів Ро­сії. Офі­цій­на вла­да пра­гне пред­ста­ви­ти ро­сій­ських мі­гран­тів як «бі­жен­ців і при­їжджих з України». Так, зов­сім не­дав­но на­чаль­ник «управ­лі­н­ня Фе­де­раль­ної мі­гра­цій­ної слу­жби Ро­сії в Кри­му» Пе­тро Ярош за­явив: «2014 ро­ку ми мо­ні­то­ри­ли пе­ре­тин держ­кор­до­ну і ді­йшли ви­снов­ку, що до Кри­му мі­гру­ва­ли 250—260 ти­сяч осіб. 2015 ро­ку та­кий по­тік впав до 150 ти­сяч осіб, які в’їха­ли на пів­острів, але не ви­їха­ли. Зде­біль­шо­го мі­гру­ють до Кри­му гро­ма­дя­ни України». Та­кож Ярош до­дав, що, за йо­го ін­фор­ма­ці­єю, «за два мі­ся­ці 2016 ро­ку до Кри­му в’їха­ло і не ви­їха­ло близь­ко 50 ти­сяч осіб».

Звер­ніть ува­гу, на­скіль­ки ци­фри Пе­тра Яро­ша роз­хо­дя­ться з ци­фра­ми Во­ло­ди­ми­ра Кон­стан­ти­но­ва й на­скіль­ки во­ни близь­кі до на­шо­го при­пу­ще­н­ня. У начальника мі­гра­цій­ної слу­жби во­ни, по­за сум­ні­вом, то­чні­ші, про­те з ме­тою при­хо­ва­н­ня дій­сно­го про­це­су мі­гра­ції Ярош пе­ре­орі­єн­ту­вав їх ні­би- то «з України». На­справ­ді пра­кти­чно всі, хто 2014 ро­ку пі­сля по­ча­тку вій­ни на Дон­ба­сі ви­рі­шив вте­кти до Кри­му, бу­ли крим­ською вла­дою на­силь­ни­цьки роз­ді­ле­ні: вій­сько в о зоб ов’ я за них чо­ло­ві­ків від­пра­ви­ли на­зад на Донбасу бан­ди се­па­ра­ти­стів і ро­сій­ських на­йман­ців «во­ю­ва­ти й за­ги­ну­ти за сво­бо­ду Донбасу», а жін­ки, ді­ти й лю­ди по­хи­ло­го ві­ку від­прав­ле­ні до ро­сій­ських ре­гіо­нів, де їх зу­стрі­ли не­при­ві­тно.

КАДРОВА І ОСВІТНЯ ПО­ЛІ­ТИ­КА

У той же час за два ро­ки пі­сля ане­ксії в са­мо­му Кри­му зна­чно збіль­ши­ла­ся смер­тність мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, зни­зи­ла­ся на­ро­джу­ва­ність. Усе це че­рез не­ефе­ктив­ну си­сте­му російської «стра­хо­вої» медицини, а та­кож стре­си, не­впев­не­ність у май­бу­тньо­му, від­су­тність по­трі­бних лі­ків, по­гір­ше­н­ня хар­чу­ва­н­ня, ка­та­стро­фі­чний брак лі­ка­рів по­трі­бних спе­ці­аль­но­стей, оскіль­ки ба­га­то хто з них звіль­нив­ся, пе­ре­їхав на ма­те­ри­ко­ву Укра­ї­ну або до Ро­сії. Так, дня­ми на за­сі­дан­ні ко­ле­гії МОЗ Кри­му «мі­ністр» Оле­ксандр Го­лен­ко ви­знав, що «2015 ро­ку смер­тність у Кри­му ста­но­ви­ла 15,3 про­мі­ле (одна ти­ся­чна ча­сти­на ці­ло­го), то­ді як 2014-го — 14,7 про­мі­ле.

За то­рі­шні­ми да­ни­ми Рос­ста­ту, зро­ста­н­ня смер­тно­сті на пів­остро­ві в пер­шо­му пів­річ­чі 2015 ро­ку, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку, ста­но­ви­ло 4,6%.

Для за­мі­ни на­се­ле­н­ня «ко­рін­ни­ми» ро­сі­я­на­ми вла­да ви­ко­ри­сто­вує та­кож ка­дро­ву й осві­тню по­лі­ти­ку. Ви­пу­скни­ків крим­ських шкіл агі­ту­ють ма­со­во ви­їжджа­ти на на­вча­н­ня до ро­сій­ських ви­шів, у яких їм на­да­ю­ться бю­дже­тні мі­сця, про­те пі­сля на­вча­н­ня в них за ра­ху­нок бю­дже­ту во­ни ви­му­ше­ні від­пра­цьо­ву­ва­ти п’ять ро­ків за фа­хом і отри­му­ють на­прав­ле­н­ня на ро­бо­ту у від­да­ле­ні ре­гіо­ни Ро­сії, звід­ки по­вер­ну­ти­ся до Кри­му пра­кти­чно не­ре­аль­но з ба­га­тьох при­чин.

При цьо­му Крим, окрім ін­шо­го, пе­ре­тво­ре­но на ку­рорт фа­кти­чно ли­ше для ро­сі­ян: на­віть улітку в ньо­му пра­кти­чно не­має іно­зем­них ту­ри­стів, ма­ло від­по­чи­ва­ю­чих з України і кра­їн СНД. Для за­пов­не­н­ня «ку­рор­тно­го про­ло­му» оку­пан­ти всі­ля­ко мо­бі­лі­зу­ють ту­ри­стів з са­мої Ро­сії. Фа­кти­чно сьо­го­дні до Кри­му по­вер­нув­ся ра­дян­ський за ха­ра­кте­ром спо­сіб від­по­чин­ку «тру­дя­ги» — на пля­жі з ро­ди­ною і в га­стро­но­мі з но­ви­ми зна­йо­ми­ми.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

16 БЕ­РЕ­ЗНЯ 2016 РО­КУ ПІД ЧАС АКЦІЇ НА СОФІЙСЬКІЙ ПЛО­ЩІ СТО­ЛИ­ЦІ, ПРИ­СВЯ­ЧЕ­НІЙ ПАМ’ЯТІ РЕШАТА АМЕТОВА, ПЕР­ШО­ГО ВБИ­ТО­ГО ЧЕ­РЕЗ СПРО­ТИВ АНЕ­КСІЇ, АКТИ­ВІ­СТИ НАГОЛОШУВАЛИ: ЗА ДВА РО­КИ ЗАДОКУМЕНТОВАНО ПО­НАД 250 ВИ­ПАД­КІВ ПО­РУ­ШЕНЬ ПРАВ ЛЮ­ДИ­НИ НА ПІВ­ОСТРО­ВІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.