Муль­ти­ки та ігри – про­ти ви­бу­хів­ки

Тіль­ки 20% не­пов­но­лі­тніх у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях по­ін­фор­мо­ва­ні про не­без­пе­ку мін

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

На по­ча­тку цьо­го ти­жня світ від зна чив Між на - ро­дний день про­сві­ти з пи тань що до мін ної без пе ки. Для Укра ї ни це пи - тан ня важ ли ве вже тре тій рік, і одним днем про­сві­тни­цтва тут не обме­жи­шся. Згі­дно з між на род ни ми оцін ка ми, у нас під впли вом війсь ко во го кон ф лік ту опи ни ли ся 3,7 міль­йо­на гро­ма­дян. Най­біль­ше страж да ють і від чу ва ють го­ре вій­ни ді­ти, які жи­вуть у До нець кій та Лу гансь кій об - лас тях, зок ре ма, й че рез ри - зи ки що дня сти ка ти ся із мі - на­ми та сна­ря­да­ми.

Не­що­дав­но Ди­тя­чий фонд ООН (ЮНІСЕФ), за спри­я­н­ня Дансь кої ра ди у спра вах бі - жен ців, про вів чер го ве до - слід жен ня, на скіль ки у Дон - ба сі до рос лі та ді ти обі зна ні що­до то­го, як по­мі­ти­ти ви­бу­хів­ку і що ро­би­ти в та­ко­му ра­зі. З’ ясу ва ло ся, що ін фор му - ван ня — вкрай ма ло, по тріб - но змі ню ва ти фор му по да чі ( за леж но від ві ку) та її особ - ли­во­сті. Адже, на­при­клад, ді­ти біль ше люб лять слу ха ти «чу­жих», а не зна­йо­мо­го вчи - те­ля чи пси­хо­ло­га.

«Ми до­слі­джу­ва­ли на­скіль­ки гро­ма­дя­ни во­ло­ді­ють ін­фор­ма­ці­єю про ри­зик мін та ін­ших ви­бу­хо­вих за­со­бів, а та­кож — їхню по­ве­дін­ку в не­без­пе­чних си­ту­а­ці­ях. Згі­дно з до­слі­дже­н­ням, 26% усіх ре­спон­ден­тів ба­чи­ли мі­ну, і 13% з них — ді­ти. Це бу­ли сна­ря­ди та мі­ни, які не ви­бу­хну­ли. Во­ни тра­пля­ли­ся в зо­нах, які ма­ли бу­ти без­пе­чни­ми: на ву­ли­ці, ди­тя­чих май­дан­чи­ках, ді­ти їх зна­хо­ди­ли по до­ро­зі до­до­му. 19% всіх опи­та­них бу­ли на не­без­пе­чній те­ри­то­рії, де мо­гли б бу­ти ви­бу­хо­не­без­пе­чні пре­дме­ти, — роз­по­ві­ла го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЮНІСЕФ в Укра­ї­ні Джо­ван­на Бар­бе­ріс. — Ко­жна шо­ста опи­та­на дів­чи­на і ко­жен де­ся­тий хло­пчик не зна­ли, що ро­би­ти, якщо зна­йшли ви­бу­хів­ку, або — чи­ни­ли не­пра­виль­но. Та­кож ді­ти 6—18 ро­ків не знають, що ро­би­ти, якщо по­тра­плять на мін­не по­ле: «так» від­по­ві­ли 18%, а 25% — про­сто б по­бі­гли. Та­кож 24% ді­тей ві­ком від 6 до 11 ро­ків не знають, як ви­гля­да­ють по­пе­ре­джу­валь­ні про ви­бу­хів­ку зна­ки».

Ін­фор ма цій на кам па нія з мін ної без пе ки за під трим ки між на род них пар т не рів роз - по­ча­ла­ся рік то­му. Під час ро­бо­ти 500 ти­сяч сі­мей із ді­тьми отри­ма­ли ін­фор­ма­цію про ри­зи ки, пов’ яза ні з мі на ми та ви бу хів кою. То ді до слід жен - ня, яке про вів Ки ївсь кий між на род ний ін с ти тут со ці о - ло­гії на цю ж те­му, по­ка­за­ло, що 21% ді­тей і 15% до­ро­слих у Лу­ган­ській та До­не­цькій облас тях зна ють, як ви гля дає ви­бу­хів­ка. Рі­вень обі­зна­но­сті що до по ве дін ки у та ко му ви - пад­ку був ще ниж­чим. Та­кож у рам­ках про­е­кту вда­ло­ся під­го­ту­ва­ти май­же 600 вчи­те­лів та ак ти віс тів, які зай ма ли ся про­сві­тньою мі­сі­єю.

Але фа­хів­ці ви­зна­ють, що та­кої ро­бо­ти не­до­ста­тньо. То­му ЮНІСЕФ ра­зом із пар­тне­ра­ми анон­су­ва­ли по­ча­ток но­вої осві­тньої кам­па­нії — ро­бо­та бу де більш спе ци фіч на, роз ра хо ва на на окре мі гру пи ді тей. За сло ва ми Джо ван ни Бар­бе­ріс, для мо­лод­ших ді­тей мо­жна ство­рю­ва­ти муль­ти­ки, які вчи ти муть обе реж нос ті, для під літ ків — іг ри, спе ці - аль­ні сай­ти, щоб до­сту­пно до­но си ти та по пе ред жа ти не - ща­сні ви­пад­ки.

Сьо год ні в Укра ї ні не має да­них що­до кіль­ко­сті трав­мо­ва них та за гиб лих внас лі док дії ви­бу­хів­ки ді­тей. Не­має ін­фор­ма­ції й про те, що від­бу­ва­є­ться в цьо­му пла­ні на не­під­кон т роль ній те ри то рії. Слід за зна чи ти, що, згід но із до - слі­дже­н­ням КМІС, 51% ба­тьків від по ві ли, що їх ні ді ти до­бре знають як ви­гля­дає ви­бу­хів­ка, а 60% вва­жа­ють, що їхні ді­ти знають пра­ви­ла без­пе ки. Тре ти на опи ту ва них від по ві ла, що ри зик пі ді рва - ти­ся на мі­ні вкрай ма­лий або від­су­тній. На жаль, це не так.

«Ми ма­є­мо скла­дну си­ту ацію із «за­бру­дне­н­ня» мі­на­ми в До­не­цькій та Лу­ган­ській облас тях. За­га­лом — бі ля лі нії роз­ме­жу­ва­н­ня, де ве­ли­ся бо­йо­ві дії, та на звіль­не­них те­ри­то рі ях. За раз склад но ска за - ти, який на нас че кає об сяг ро бо ти. Що дня ми ма є мо до 25 ви їз дів пі ро тех ні ків по всій те­ри­то­рії України. За­со­бів і ре сур сів у нас ви ста чає: діє 83 роз ра хун ки ( під роз ді - ли. — Авт.), в яких пра цює 500 осіб», — ді­ли­ться пер­ший за ступ ник го ло ви Дер жав ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій Олег Мель­чу­цький.

За йо­го сло­ва­ми, ни­ні, за між­на­ро­дної під­трим­ки, «на­ро­щу­ю­ться си­ли та за­со­би»: діє три про­е­кти по те­хні­чній під­трим­ці з Єв­ро­пи, та­кож ДСНС пра­цює у цьо­му на­прям­ку з аме­ри­кан­ськи­ми пар­тне­ра­ми. При цьо­му, ря­ту­валь­ни­ки до­сі ви­ко­ну­ють план з очи­ще­н­ня те­ри­то­рії від ви­бу­хів­ки з ча­сів Другої світової вій­ни — в Укра­ї­ні до­сі не все зне­шко­дже­но. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, у 2015 ро­ці на те­ри­то­рії пло­щею 11 ти­сяч 600 га на­ші пі­ро­те­хні­ки зне­шко­ди­ли по­над 55 ти­сяч оди­ниць ви­бу­хів­ки. Осо­бли­во не­без­пе­чні пре­дме­ти — ви­бу­хів­ка, за­ма­ско­ва­на під ігра­шки та по­бу­то­ві при­ла­ди. Та­ких зне­шко­дже­но по­над 760 оди­ниць.

Че­рез рік ЮНІСЕФ пла­нує про вес ти ще од не до слід жен - ня — щоб ді зна ти ся про ре - зуль­та­ти но­вої ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.