«Ре­во­лю­цій­не фор­те­пі­а­но» в Ні­дер­лан­дах

Мар­кі­ян МАЦЕХ: «Куль­ту­ра ма­є­бо­ро­ти­ся із за­по­лі­ти­зо­ва­ні­стю»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на ГРУБА, Львів

Львів’ янин Мар­кі­ян Мацех, який під час Май­да­ну вті­лив про­ект куль­тур­ної « ре­во­лю­ції » — при­віз фор­те­пі­а­но, вста­но­вив йо­го не­по­да­лік Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та й зі­грав на ньо­му пе­ред « Бер­ку­том » Шо­пе­на, — сьо­го­дні зно­ву про­во­дить куль­тур­ну ди­пло­ма­тію. Цьо­го ра­зу в Ні­дер­лан­дах — за­ра­ди по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту на ре­фе­рен­ду­мі що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію України та ЄС.

Упро­довж кіль­кох днів він ви­сту­пає на вок­за­лах кіль­кох міст Ні­дер­лан­дів: у Бре­ді, Ма­а­стри­хті, Утре­хті, Га­а­зі, Ам­стер­да­мі. Пі­а­ні­но ку­пля­ти не до­ве­ло­ся— во­ни сто­ять на усіх за­лі­зни­чних стан­ці­ях міст Ні­дер­лан­дів, і сі­сти по­гра­ти мо­жуть всі охо­чі. Та щоб на­да­ти сво­є­му ви­сту­пу укра­їн­сько­го кон­текс­ту і пе­ре­да­ти свій ме­сидж гол­ланд­цям, Мар­кі­ян роз­мі­стив по­за­ду фор­те­пі­а­но всім ві­до­мий ре­во­лю­цій­ний зні­мок йо­го зі спи­ни, а на са­мо­му ін­стру­мен­ті роз­клав пра­по­ри України та ЄС. Пер­фор­ман­си три­ва­ли до са­мо­го ре­фе­рен­ду­му. « День » по­спіл­ку­вав­сяз Мар­кі­я­ном МАЦЕХОМ про йо­го іні­ці­а­ти­ву.

— Якою бу­ла ва­ша мо­ти­ва­ція, ко­ли ви­рі­ши­ли по­їха­ти у Ні­дер­лан­ди?

— З Ні­дер­лан­да­ми ме­не ба­га­то чо­го пов’язує. У ме­не тут жи­ве ма­ма, зна­йо­мі, і яз 13-ти ро­ків ча­сто при­їжджаю в цю кра­ї­ну, то­му чи­ма­ло знаю про неї. Два ро­ки то­му, ко­ли бу­ли акції куль­тур­ної ре­во­лю­ції з пі­а­ні­но, гол­ланд­ські ЗМІ най­актив­ні­ше ре­а­гу­ва­ли на це: пу­блі­ку­ва­ли фо­то, за­пи­су­ва­ли ін­терв’ю, за­про­шу­ва­ли на про­гра­ми. То­ді у ме­не з’яви­ли­ся зв’яз­ки з їхні­ми ме­діа, і ство­рив­ся уже пев­ний імідж, тож япо­ду­мав, що у ме­не є мо­жли­вість при­вер­ну­ти ува­гу до акту­аль­но­го сьо­го­дні пи­та­н­ня— ре­фе­рен­ду­му що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію України та ЄС — і пе­ре­ко­на­ти ні­дер­ланд­ців ска­за­ти « так » . Став­ки для­Укра­ї­ни до­сить ви­со­кі, і яне міг, ма­ю­чи мо­жли­вість якось впли­ну­ти на рі­ше­н­ня, не зро­би­ти цьо­го. Спо­ча­тку яне знав, що кон­кре­тно ро­би­ти­му, але ро­зу­мів, що по­трі­бно ді­я­ти. То­ді ме­ні по­ща­сти­ло по­зна­йо­ми­ти­сяз ор­га­ні­за­ці­єю Stem Voor, яка до­по­ма­гає, щоб го­лос України «лу­нав» в Ні­дер­лан­дах. Пі­сля­цьо­го у нас ви­ни­кла ідея— зро­би­ти цей тур. Во­ни зна­ли, що у Гол­лан­дії на за­лі­зни­чних стан­ці­ях є фор­те­пі­а­но і що гол­ланд­ці біль­ше при­слу­ха­ю­ться­до дум­ки мі­сце­вих ме­діа, ніж на­ціо­наль­них, тож та­ка де­по­лі­ти­зо­ва­на «кар- ти­на» із фор­те­пі­а­но зі­грає до­бре про­ти по­пу­лі­зму. І так ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти у тан­де­мі.

— Які у вас вра­же­н­ня від ви­сту­пів?

— Я ра­дий, що зро­бив те, що міг і мав зро­би­ти. Уже по­спіл­ку­вав­сяз ба­га­тьма ні­дер­ланд­ськи­ми ЗМІ і про­дов­жую це ро­би­ти, до­ніс до них на­ші ме­си­джі, а та­кож кіль­кох лю­дей вда­ло­ся­пе­ре­ко­на­ти осо­би­сто. Річ у то­му, що без­ліч гол­ланд­ців ще не ви­зна­чи­ли­ся, в них над­то ма­ло ін­фор­ма­ції. І та­ка куль­тур­на акці­я­та ін­ші за­хо­ди на під- трим­ку України ма­ли б до­сту­ка­ти­ся­до них.

Лю­ди став­ля­ться по- рі­зно­му: хтось впі­знає « пі­а­ні­но Май­да­ну», хтось зди­во­ва­но за­пи­тує, що від­бу­ва­є­ться, але най­ча­сті­ше ви­ступ ви­кли­кає ці­ка­вість.

— Яка роль гол­ланд­ських ме­діа у ви­сві­тлен­ні укра­їн­сько­го пи­та­н­ня?

— Ва­жли­вим мо­мен­том є ме­діа, які пи­шуть про це, не вда­ю­чись до за­ан­га­жо­ва­ної по­лі­ти­за­ції те­ми, а опи­су­ють ли­ше куль­тур­ний аспект. Але є й та­кі, які змі­щу­ють фо­кус, під­мі­ню­ють по­ня­т­тя, і лю­ди не знають, за що го­ло­су­ють. Ба­га­то лю­дей ду­ма­ють, що це бу­де ви­гі­дно тіль­ки вла­ді чи що ба­га­то укра­їн­ців не зго­дні, і мо­же роз­по­ча­ти­ся­гро­ма­дя нська вій­на. Та­кож не­га­тив­ним ар­гу­мен­том го­ло­су­ва­н­ня­во­ни ви­су­ва­ють по­тік емі­гран­тів. Акцен­ти змі­ще­ні, і з цим бо­ро­ти­ся ду­же важ­ко, то­му ви­рі­шу­ва­ти це пи­та­н­ня­му­сить куль­ту­ра. Фор­те­пі­а­но на­га­дує: не­що­дав­но укра­їн­ці ви­хо­ди­ли на Майдан за­ра­ди ці­єї ме­ти, і за­раз прі­о­ри­те­тність та ва­жли­вість пи­та­н­ня єв­ро­ін­те­гра­ції не змі­ни­ли­ся.

ФО­ТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ МАРКІЯНА МАЦЕХА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.