Під­три­май­те «Ар­се­нал»!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

■ Про­ект «АР­СЕ­НАЛ SOS/Му­зей­на ко­ле­кція» має до­ве­сти за­га­лу, що «Ми­сте­цький Ар­се­нал» — це му­зей, який має по­ту­жний фонд. На­га­да­є­мо, в бе­ре­зні цьо­го ро­ку Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми ви­лу­чи­ло зі ста­ту­ту за­клад ува­жли­ві під­роз­ді­ли: «Му­зей» і «Ди­ре­кці­яз бу­дів­ни­цтва ». Це ста­вить під за­гро­зу існу­ва­н­ня ко­ле­кції« Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу », яка мі­стить по­над 3000 оди­ниць збе­рі­га­н­ня. Ін­ший аспект, що обу­рив ко­ман­ду «МА» і гро­мад­ськість ,— за­тя­гу­ва­н­ня ого­ло­ше­н­ня кон­кур­су на по­са­ду ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра уста­но­ви.

«ЗАСПОКОЇМОСЯ, ТІЛЬ­КИ КО­ЛИ ПО­БА­ЧИ­МО ОСТА­ТО­ЧНИЙ ВА­РІ­АНТ СТА­ТУ­ТУ»

■ У день від­кри­т­тя ви­став­ки в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» зі­бра­ли­ся му­зей­ни­ки, художники, гро­мад­ські акти­ві­сти і на­віть пред­став­ни­ки ДУС та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. Се­ред хи­мер­них творів укра­їн­сько­го аван­гар­ду — ро­біт Ана­то­ля Пе­три­цько­го, Ві­кто­ра Паль­мо­ва, Ва­си­ля Єр­ми­ло­ва — по­над дві го­ди­ни дис­ку­ту­ва­ли про май­бу­тнє за­кла­ду.

■ Го­лов­ний під­су­мок — спів­ро­бі­тни­ки ДУС за­пев­ни­ли, що не ви­да­ля­ти­муть під­роз­ді­лу «Му­зей» зі ста­ту­ту «Ар­се­на­лу». Та­кож чи­нов­ни­ки по­обі­ця­ли та­ки про­ве­сти кон­курс, але кон­кре­тно­го тер­мі­ну не на­зва­ли — по­зи­ція з цьо­го пи­та­н­ня за­ле­жа­ти­ме від роз’яснень, які ДУС має отри­ма­ти від Мі­ні­стер­ства юсти­ції, Мін­куль­ту і ко­мі­те­ту Верховної Ра­ди з пи­тань куль­ту­ри та ду­хов­но­сті.

■ «Дер­жав­не управ­лі­н­ня спра­ва­ми пе­ре­ко­нує, що ви­лу­че­н­ня зі ста­ту­ту «Ар­се­на­лу» по­ло­же­н­ня про му­зей є не­по­ро­зу­мі­н­ням. Хо­чу в це ві­ри­ти, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми від зу­стрі­чі Оль­га Мель­ник, ке­рів­ник від­ді­лу роз­ви­тку му­зей­ної спра­ви «МА». — Якщо «Ар­се­нал» змі­нить ста­тут, ми втра­ти­мо пра­во збе­рі­га­ти пре­дме­ти дер­жав­но­го Му­зей­но­го фон­ду. То­ді до­ве­де­ться звер­ну­ти­ся до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, роз­по­ря­дни­ка фон­ду, за роз’ясне­н­ня­ми, в який му­зей нам пе­ре­да­ти свою ко­ле­кцію. І, від­по­від­но, ми ні­ко­ли не зро­би­мо тут жо­дно­го му­зей­но­го про­е­кту. Втім, за­галь­на атмо­сфе­ра на зу­стрі­чі бу­ла ду­же по­зи­тив­ною, то­му схиль­на ві­ри­ти за­пев­ня­н­ням збе­рег­ти по­ло­же­н­ня про му­зей. Але заспокоїмося, тіль­ки ко­ли по­ба­чи­мо оста­то­чний ва­рі­ант ста­ту­ту».

ЩЕ ПО­НАД 15 ТИ­СЯЧ ПРЕ­ДМЕ­ТІВ ВИ­МА­ГА­ЮТЬ АТРИБУЦІЇ

■ Ко­ле­кція «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» почала фор­му­ва­ти­ся 2007 ро­ку. Пер­ше над­хо­дже­н­ня — 62 тво­ри аме­ри­кан­сько­го художника укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Юрія Со­ло­вія. «Пе­ред «Ар­се­на­лом», який то­ді був об’єктом бу­дів­ни­цтва, по­ста­ло пи­та­н­ня, як на за­кон­них під­ста­вах збе­рі­га­ти ці ро­бо­ти яв­но му­зей­но­го при­зна­че­н­ня, — зга­дує Оль­га Мель­ник. — Дов­го шу­ка­ли ви­хід і зро­зумі­ли, що по­трі­бно ство­ри­ти му­зей. Але оскіль­ки «Ар­се­нал» вті­лює рі­зні куль­тур­ні іні­ці­а­ти­ви, ви­рі­ши­ли цей на­пря­мок офор­ми­ти як окре­мий стру­ктур­ний під­роз­діл. Так бу­ло ство­ре­но му­зей все­ре­ди­ні «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу». Цей ні­би­то ві­дом­чий за­клад має пра­во збе­рі­га­ти пре­дме­ти му­зей­но­го фон­ду України і фор­му­ва­ти вла­сну ко­ле­кцію».

■ Крім основ­но­го фон­ду «МА», по­над 15 ти­сяч пре­дме­тів ще ви­ма­га­ють на­у­ко­вої атрибуції. Адже, як по­яснює Оль­га Мель­ник, на те­ри­то­рії на­ціо­наль­но­го ком­пле­ксу зна­йде но ба га то ар хео ло гіч них ар те - фа­ктів. Мас­шта­бне по­пов­не­н­ня ко­ле­кції «Ар­се­на­лу» від­бу­ло­ся ми­ну­лої осе­ні. Ва­ле­рія Вір­ська, вдо­ва ко­ле­кціо­не­ра Іго­ря Ди­чен­ка, пе­ре­да­ла йо­го зі­бра­н­ня дер­жа­ві, і збе­рі­га­є­ться во­но в «МА». А це — со­тні цін­них ро­біт, зокре­ма Ка­зи­ми­ра Ма­ле­ви­ча, Ми­хай­ла Бойчука, Саль­ва­до­ра Да­лі.

■ «За­раз ми не ма­є­мо тер­мі­нів ви­рі­ше­н­ня про­блем. Але ми про - дов жу є мо ак цію з під трим ки « Мис тець ко го Ар­се на лу » . І не за - леж но від то го, що бу де з кон кур - сом, да вай те не за вер шу ва ти її, бо «Ар­се­нал» тре­ба до­бу­ду­ва­ти, — ствер­джує На­та­лія За­бо­ло­тна, ге - не­раль­ний ди­ре­ктор «МА». — До­сить со ро му! Ни ні ми мі зер ною ко­ман­дою, з мі­зер­ни­ми зар­пла­та­ми і фі­нан­су­ва­н­ням під­три­му­є­мо цю уста­но­ву. Цьо­го ро­ку ми ви­гра­ли дер­жав­ний тен­дер у 25 міль­йо­нів гри­вень ін­ве­сти­цій­них ко­штів. На­віть якщо ці 25 міль­йо­нів нам на да ва ти муть що ро ку, ми бу ду - ва­ти­ме­мо «Ар­се­нал» 40 ро­ків. То­му да­вай­те на­по­ля­га­ти, щоб на­да­ва ли фі нан су ван ня, що куль ту - ра — до та цій на, але не об хід на сфе ра. Да вай те під три му ва ти «Ар­се­нал» зав­жди».

■ «День» сте­жи­ти­ме за тим, як ДУС ви­ко­нає свої обі­цян­ки. Тим ча­сом — по­ди­ви­ти­ся на ар­хе­о­ло­гі­чні ар­те­фа­кти XV — XVIII сто­літь, тво­ри аван­гар­ду і ро­бо­ти зна­ко­вих укра­їн­ських ми­тців су­ча­сно­сті мо­жна на ви­став­ці «АР­СЕ­НАЛ SOS/Му­зей­на ко­ле­кція», яка три­ва­ти­ме до 16 кві­тня.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

У куль­тур­но-ми­сте­цько­му та му­зей­но­му ком­пле­ксі від­кри­лась виставка за­для по­ря­тун­ку уста­но­ви

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.