Кра­ї­на – кві­тник, а не смі­тник...

Про ще один під­вид на­ціо­наль­ної ідеї

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Про ще один під­хід до фор­му­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ідеї

Ма­ксим МАЛАШКІН:

Ана­ліз чин­но­го за­ко­но­дав­ства по­ка­зав, що зе­мель­ні ді­лян­ки під ба­га­то­квар­тир­ни­ми бу­дин­ка­ми мо­жуть бу­ти пе­ре­да­ні без­опла­тно у вла­сність або в по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня спів­вла­сни­кам ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку ли­ше у ра­зі вне­се­н­ня ком­пле­ксних за­ко­но­дав­чих змін до зе­мель­но­го за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, до Зе­мель­но­го ко­де­ксу України, Ци­віль­но­го ко­де­ксу України, За­ко­нів України «Про дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр», «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їхніх об­тя­жень»

Учо­ра­шня за­ява за­сту­пни­ка мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ма­кси­ма Ма­ла­шкі­на мо­же ста­ти при­во­дом для сер­йо­зної роз­мо­ви з ге­не­раль­ни­ми ар­хі­те­кто­ра­ми міст, ланд­ша­фтни­ми ди­зай­не­ра­ми, еко­ло­га­ми та не­бай­ду­жи­ми ме­шкан­ця­ми... Йде­ться про йо­го звер­не­н­ня до де­пу­та­тів про­філь­но­го ко­мі­те­ту з про­ха­н­ням на­ве­сти лад в за­ко­но­дав­стві, що ре­гу­лює до­ступ ме­шкан­ців ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків до при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії. То­ді, мо­жли­во, мі­ста, в яких бі­ля ко­жно­го під’їзду, — кві­тник, а не смі­тник з пив­них бля­ша­нок та не­до­пал­ків, ма­ли б шанс ста­ти укра­їн­ською ре­аль­ні­стю. Не­да­рем­но ж ха­ту укра­їн­ців у да­ле­ких зем­лях Си­бі­ру, де во­ни осі­да­ли, від­був­ши заслання, впі­зна­ва­ли за по­двір’ям: там зав­жди ріс сад, бу­ли гряд­ки і... кві­тник.

«Ще один під­вид на­ціо­наль­ної ідеї — пе­ре­тво­рю­ва­ти кра­ї­ну на кві­тник! А не на смі­тник... Прав­да, до­сту­пно і під­хо­дить нам за мен­таль­ні­стю?», — на­пи­са­ла го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці».

Ці­ла низ­ка за­ко­нів та підза­кон­них актів по­тре­бу­ють змін для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня пе­ре­да­чі зе­мель­них ді­ля­нок у вла­сність спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків.

Про це за­явив за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства України Ма­ксим МАЛАШКІН під час ро­бо­чої на­ра­ди в Ко­мі­те­ті ВРУ з пи­тань бу­дів­ни­цтва, мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства, на якій обго­во­рю­вав­ся за­ко­но­про­ект №3576 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів України що­до зе- мель­них ді­ля­нок ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків».

«Ана­ліз чин­но­го за­ко­но­дав­ства по­ка­зав, що зе­мель­ні ді­лян­ки під ба­га­то­квар­тир­ни­ми бу­дин­ка­ми мо­жуть бу­ти пе­ре­да­ні без­опла­тно у вла­сність або в по­стій­не ко­ри­сту­ван- ня спів­вла­сни­кам ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку ли­ше у ра­зі вне­се­н­ня ком­пле­ксних за­ко­но­дав­чих змін до зе­мель­но­го за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, до Зе­мель­но­го ко­де­ксу України, Ци­віль­но­го ко­де­ксу України, За­ко­нів України «Про дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр», «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їхніх об­тя­жень», — за­зна­чив Малашкін.

Він на­га­дав, що пе­ре­да­ча та­ких зе­мель­них ді­ля­нок пе­ред­ба­че­на За­ко­ном України «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку».

Мін­ре­гіон під­три­мує за­ко­но­про­ект, що обго­во­рю­є­ться на про­філь­но­му Ко­мі­те­ті. «Цей до­ку­мент має на ме­ті ство­ре­н­ня пе­ред­умов для за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня пе­ре­да­чі у вла­сність зе­мель­них ді­ля­нок вла­сни­кам квар­тир та не­жи­тло­вих при­мі­щень в ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках», — за­ува­жив за­сту­пник мі­ні­стра.

За йо­го сло­ва­ми, фор­маль­но на сьо­го­дні в Укра­ї­ні діє ме­ха­нізм, який пе­ред­ба­чає на­бу­т­тя ре­чо­вих прав фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми. Але під час спро­би ре­а­лі­зу­ва­ти цей ме­ха­нізм ви­ни­кає низ­ка про­блем. Зокре­ма, від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства, на­бу­т­тя від­по­від­них прав на зе­мель­ні ді­лян­ки, їх дер­жав­на ре­є­стра­ція та дер­жав­на ре­є­стра­ція ре­чо­вих прав на них ви­ма­га­ти­ме осо­би­стої зго­ди та звер­нень із за­ява­ми 100% спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків.

«Але, як по­ка­зує пра­кти­ка, це скла­дно ре­а­лі­зу­ва­ти. На­при­клад, під час ре­є­стра­ції прав один із спів­вла­сни­ків про­дав квар­ти­ру або здав її в орен­ду і йо­го не­мо­жли­во зна­йти. За­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів України що­до зе­мель­них ді­ля­нок ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків» мі­ні­мі­зує усі не­об­хі­дні про­це­ду­ри, не ла­ма­ю­чи при цьо­му існу­ю­чої пра­во­вої си­сте­ми з зе­мель­них пи­тань», — вва­жає Малашкін.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.