У Хер­со­ні по­ча­ли хо­ди­ти рі­чко­ві мар­шру­тки

У пер­ший день на­ві­га­ції го­ро­дя­ни по­спі­ши­ли на да­чі

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Вран­ці 5 кві­тня в мі­сті роз­по­ча­ла­ся се­зон­на на­ві­га­ція мар­шру­тних те­пло­хо­дів. Для Хер­со­на рі­чко­ва на­ві­га­ція має ва­жли­ве зна­че­н­ня, адже чи­ма­ло го­ро­дян ма­ють да­чі і при­са­ди­бні ді­лян­ки в аква­то­рії Дні­пра аж до мі­ста Го­ла При­стань.

Від­кри­т­тя на­ві­га­ції — та­кож пев­на тра­ди­ція. Що­ро­ку в ра­йо­ні рі­чко­во­го пор­ту зби­ра­ю­ться чер­ги бі­ля кас. Лю­ди по­спі­ша­ють на­ві­да­ти свої бу­дин­ки за мі­стом пі­сля зи­ми, на­ве­сти лад у не­ве­ли­чких го­ро­дах то­що. Так бу­ло й цьо­го ра­зу. Де­ся­тки лю­дей че­ка­ли на по­ча­ток про­да­жу кви­тків і вже в пер­ший день на­ві­га­ції по­бу­ва­ли на сво­їх да­чах. На­ра­зі хер­сон­ців пе­ре­во­зять три те­пло­хо­ди, а з 12 кві­тня їх ста­не 5. Вар­тість кви­тка — 20 гри­вень.

Цьо­го ро­ку мі­ська вла­да змо­гла збе­рег­ти піль­го­ві пе­ре­ве­зе­н­ня. Так, для 12 ви­зна­че­них ка­те­го­рій гро­ма­дян у бу­дні ді­я­ти­ме сто­від­со­тко­ва зниж­ка, а у ви­хі­дні — 50%. На ком­пен­са­цію піль­го­вих пе­ре­ве­зень у мі­сько­му бю­дже­ті за­пла­но­ва­но три міль­йо­ни гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.