ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1199 — у Фран­ції під час обло­ги фор­те­ці Ша­лю від ви­пад­ко­вої стрі­ли за­ги­нув ан­глій­ський ко­роль Рі­чард Ле­во­ве Сер­це — хо­ро­брий ри­цар, за­во­йов­ник, тру­ба­дур. На­ро­див­ся 1159 р.

1812 — на­ро­див­ся Оле­ксандр Гер­цен (Яков­лєв), ви­да­тний російський пи­сьмен­ник, фі­ло­соф, пу­блі­цист, за­снов­ник віль­ної російської пре­си за кор­до­ном, пе­ре­ко­на­ний де­мо­крат та во­рог ро­сій­сько­го ім­пер­ства. По­мер 1870 р.

1814 — На­по­ле­он Бо­на­парт зрі­кся пре­сто­лу, йо­го бу­ло за­су­дже­но до заслання на острів Ель­ба.

1818 — у Па­ри­жі ба­рон Карл де Дрез (1771—1836) про­де­мон­стру­вав пер­ший дво­ко­лі­сний за­сіб пе­ре­су­ва­н­ня — про­образ су­ча­сно­го ве­ло­си­пе­да.

1896 — в Афі­нах роз­по­ча­ли­ся пер­ші Олім­пій­ські ігри су­ча­сно­сті.

1909 — аме­ри­кан­ський до­слі­дник Ро­берт Пі­рі (1856— 1919) пер­шим у сві­ті до­сяг Пів­ні­чно­го по­лю­са.

1917 — пі­сля се­ми ро­ків в’язни­ці до Гу­ляй­по­ля по­вер­нув­ся Не­стор Ма­хно (1888— 1934).

1950 — Ра­да Мі­ні­стрів СРСР за­твер­ди­ла се­кре­тну по­ста­но­ву, згі­дно з якою спе­цпо­се­лен­ці ста­ли вва­жа­ти­ся за­сла­ни­ми на­ві­чно.

1917 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.