Прем’єр-мі­ністр Гол­лан­дії – «ТАК» Укра­ї­ні

Чи під­три­ма­ють йо­го спів­ві­тчи­зни­ки, ді­зна­є­мо­ся, во­че­видь, вже сьо­го­дні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учора в Гол­лан­дії про­йшов кон­суль­та­тив­ний ре­фе­рен­дум що­до під­три­ма­н­ня гро­ма­дя­на­ми ці­єї кра­ї­ни Асо­ці­а­ції ЄС з Укра­ї­ною.

Ко­ли но­мер «Дня» го­ту­вав­ся до дру­ку, укра­їн­ські ЗМІ по­ча­ли по­ши­рю­ва­ти «ра­ді­сні но­ви­ни з Ам­стер­да­му», мов­ляв біль­шість гол­ланд­ців під­три­ма­ли Укра­ї­ну. «59% опи­та­них ви­сло­ви­ли­ся «за», 41% — «про­ти»» — пи­са­ли ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на твіт гол­ланд­сько­го ди­пло­ма­та Мар­ка Гер­рі­тсен.

«День» зв’язав­ся з гру­пою укра­їн­ців, які про­во­ди­ли в Го­лан­дії YESкам­па­нію, аби про­ясни­ти на скіль­ки мо­жна до­ві­ря­ти цій но­ви­ні та як за­га­лом на­ла­што­ва­ні гол­ланд­ці що­до України. Оле­ксан­дра МАТВІЙЧУК, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру Гро­ма­дян­ських Сво­бод:

— Ми зна­хо­ди­мо­ся тут з су­бо­ти. За цей час об’їзди­ли по­над 10 міст. Ми роз­да­ва­ли ли­стів­ки, бра­ли участь у пу­блі­чних де­ба­тах, го­во­ри­ли з гро­ма­дя­на­ми Ні­дер­лан­дів, від­по­від­а­ли на їх за­пи­та­н­ня...

Лю­ди ре­а­гу­ють на нас ду­же по рі­зно­му. Від­був­ся від­чу­тний пе­ре­лом у сприйнят­ті України гол­ланд­ця­ми пі­сля опри­лю­дне­н­ня ін­фор­ма­ції про «па­нам­ські офшо­ри По­ро­шен­ко». Лю­ди ка­за­ли нам, що не під­три­ма­ють Укра­ї­ну че­рез ко­ру­пцій­ні скан­да­ли її Пре­зи­ден­та.

Бу­ли лю­ди, які ка­за­ли чі­тко «так, я під­три­мую Укра­ї­ну і ва­ше пра­гне­н­ня до сво­бо­ди», але за­га­лом го­во­ри­ти про ре­зуль­та­ти ра­но.

Не­має ні­яких да­них ек­зит-по­лів, які б свід­чи­ли, що ста­ном на за­раз біль­шість гол­ланд­ців проголосували за Уго­ду про Асо­ці­а­ції з Укра­ї­ною. Ін­фор­ма­ція, яку ти­ра­жу­ють за­раз укра­їн­ські ЗМІ не від­по­від­ає дій­сно­сті. Ре­зуль­та­ти офі­цій­но­го ек­зит-по­лу бу­дуть ли­ше пі­сля 21.00, ко­ли за­кри­ю­ться усі діль­ни­ці. За­раз є ли­ше да­ні му­ні­ци­па­лі­те­тів, які го­во­рять про яв­ку. І во­на рі­зна в рі­зних мі­стах. На­при­клад, в Ам­стер­да­мі во­на 21% за остан­ньою ін­фор­ма­ці­єю, яка в нас є. І на­справ­ді, чи по­до­ла­ють Ні­дер­лан­ди 30% бар’єр яв­ки, за яким ре­зуль­та­ти кон­суль­та­тив­но­го ре­фе­рен­ду­му ви­зна­ю­ться дій­сни­ми, ще до­сі від­кри­те.

— Укра­їн­ські ЗМІ, пи­шу­чи про те, що 59% опи­та­них го­лан­дів ви­сло­ви­ли­ся «за» Асо­ці­а­цію України з ЄС, а 41% — «про­ти», по­си­ла­ю­ться на Twitter гол­ланд­сько­го ди­пло­ма­та Мар­ка Гер­рі­тсе­на. Чи ві­до­мий то­бі цей чо­ло­вік? І що, на твою дум­ку, мо­же бу­ти мо­ти­вом ці­єї хви­лі де­з­ін­фор­ма­ції, яка пі­шла в укра­їн­ських ЗМІ?

— Я не ка­жу про де­з­ін­фор­ма­цію. Мо­жли­во, ЗМІ про­сто не­пра­виль­но вжи­ли тер­мін: за­мість опі­ніон-пол (опи­ту­ва­н­ня ду­мок), на­зва­ли це хи­бно — ек­зит-пол.

Але те, що по­ки що ста­ном на 16.00 за Ки­їв­ським ча­сом, ні­чо­го ска­за­ти на­пев­но, що­до ре­зуль­та­ів ре­фе­рен­ду­му для України ми не мо­же­мо, це я мо­жу ска­за­ти на­пев­но.

На­віть де­пу­та­ти гру­пи D-66, які тут ра­зом з на­ми агі­ту­ють за Укра­ї­ну (за го­ланд­ським за­ко­но­дав­ством це мо­жна ро­би­ти в день ре­фе­рен­ду­му), са­мі не знають.

P.S. Офі­цій­ні ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му бу­де ого­ло­ше­но в на­сту­пний вів­то­рок, 12 кві­тня.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.