«Пу­тін во­скре­сив «ко­мін­терн»

Зав­тра в «Дні» — екс­клю­зив­не ін­терв’ю з во­ло­дар­кою лі­те­ра­тур­но­го Но­бе­ля-2015 Сві­тла­ною Але­ксі­є­вич

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ВУкра­ї­ні з ві­зи­том — во­ло­дар­ка лі­те­ра­тур­но­го Но­бе­ля 2015 ро­ку Сві­тла­на Але­ксі­є­вич. Учора во­на зу­стрі­лась зі сту­ден­та­ми На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, а сьо­го­дні вве­че­рі (о 19.00) ра­зом з пи­сьмен­ни­цею Окса­ною За­буж­ко у До­мі осві­ти та куль­ту­ри «Май­стер Клас» пред­ста­вить укра­їн­ський пе­ре­клад книж­ки «Чор­но­биль­ська мо­ли­тва: Хро­ні­ка май­бу­тньо­го».

По­при до­сить на­си­че­ний гра­фік ві­зи­ту пи­сьмен­ни­ця да­ла до­сить грун­тов­не ін­терв’ю «Дню». Текст роз­мо­ви, який ви­йде вже в зав­тра­шньо­му но­ме­рі на­шої га­зе­ти, без сум­ні­ву має ста­ти по­ді­єю для укра­їн­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го про­сто­ру. Адже пи­сьмен­ни­ця, яка са­ма се­бе на­зи­ває лі­то­пи­сцем «чер­во­ної уто­пії», да­ла до­сить від­вер­ті оцін­ки при­чи­нам ре­ван­шу то­та­лі­та­ри­зму в Ро­сії та чо­му За­хі­дний світ ви­явив­ся без­си­лим пе­ред агре­сі­єю Пу­ті­на. «Пу­тін нав’язав За­хо­ду сти­лі­сти­ку КДБ у ве­ден­ні по­лі­ти­ки. Ста­ра Єв­ро­па не бу­ла до цьо­го го­то­ва, і во­на до­сі не має, що про­ти­ста­ви­ти цьо­му», — го­во­рить в ін­терв’ю «Дню» Але­ксі­є­вич. А слаб­кість ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту, на її дум­ку, в то­му, що йо­го го­лов­ний ге­рой сьо­го­дні — це «оби­ва­тель», шлу­нок на ніж­ках, на об­слу­го­ву­ва­н­ня яко­го за­то­че­не все: і По­лі­ти­ка, і Куль­ту­ра...

Одра­зу пі­сля на­го­ро­дже­н­ня Но­бе­лів­ською пре­мі­єю на пре­скон­фе­рен­ції в Мін­ську Сві­тла­на Але­ксі­є­вич зви­ну­ва­ти­ла Ро­сію у втор­гнен­ні в Укра­ї­ну. «Це — оку­па­ція, це — іно­зем­не втор­гне­н­ня», — ска­за­ла во­на.

В ін­терв’ю «Дню» во­на зі­зна­є­ться, що до цих пір не мо­же без сліз зга­ду­ва­ти ві­део, на яко­му ре­фри­жи­ра­тор роз­во­зить вби­тих на сході України хло­пців, а вздовж кілометрів до­ро­ги сто­ять лю­ди на ко­лі­нах.

Але­ксі­є­вич за­хо­плю­є­ться На­ді­єю Сав­чен­ко. «Во­ни ду­ма­ли, що взя­ли «ба­бу», а по­тра­пи­ли на та­ку Жан­ну д’Арк», — ска­за­ла Алє­ксі­є­вич в ін­терв’ю «Дню».

Крім то­го, пи­сьмен­ни­ця під­три­мує роз­по­ча­ту в Укра­ї­ні актив­ну де­ко­му­ні­за­цію, бо пе­ре­ко­на­на, що «ко­ли руй­ну­є­ться пам’ятник, руй­ну­є­ться якийсь ба­стіон у сві­до­мо­сті лю­ди­ни».

Біль­ше — чи­тай­те в зав­тра­шньо­му ін­терв’ю «Дню».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.