«Про «фі­ал­ко­ву» ча­ше­чку...»

Но­вий «Мар­шрут №1» про­по­нує за­гли­би­ти­ся у… «дрі­бни­ці»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Чи за­ми­слю­ва­лись ви ко­ли-не­будь про дрі­бни­ці, які вас ото­чу­ють? Спро­буй­те. Мо­же ви­яви­ти­ся, що це зов­сім і не дрі­бни­ці... «Весь наш пре­дме­тний світ — скла­дна си­сте­ма про­ти­ваг, яка ба­лан­сує за ра­ху­нок, зда­ва­ло­ся б, не­ве­ли­чких, не­зна­чних де­та­лей. Та­ку де­таль у мо­є­му ма­люн­ку ві­ді­грає ка­во­ва ло­же­чка, яка три­має світ-гло­бус і решту пре­дме­тів у гар­мо­ній­но­му та во­дно­час ди­на­мі­чно­му по­ряд­ку», — го­во­рить про об­кла­дин­ку сві­жо­го «Мар­шру­ту №1» ху­до­жни­ця Аня Гав­ри­люк.

«Світ де­та­лей» — це де­лі­ка­тне за­про­ше­н­ня при­ди­ви­ти­ся до се­бе. Стре­си й ме­ту­шня ча­сто по­збав­ля­ють нас ау­ри осо­би­сто­го сві­ту і не­об­хі­дно­сті йо­го ана­лі­зу­ва­ти... Тема на­шо­го глян­цю по­ка­зує і «зо­ря­не не­бо» над лю­ди­ною, і її ба­га­то­ви­мір­ний вну­трі­шній світ. На­ша ху­до­жни­ця Аня Гав­ри­люк по­ста­ви­ла свій світ на ка­во­ву ло­же­чку. Це гар­на і тон­ка вну­трі­шня ре­фле­ксія, але ко­жен мо­же за­про­по­ну­ва­ти свою», — пи­ше у сво­їй ко­лон­ці до нового ви­пу­ску «Мар­шру­ту №1» Ла­ри­са Ів­ши­на. На чо­му сто­їть « світ » го­лов­но­го редактора «Дня» — ді­зна­є­те­ся, при­дбав­ши кві­тне­вий гля­нець. А та­кож — про те, зав­дя­ки яким ню­ан­сам ва­ша осе­ля зда­тна «за­ди­ха­ти» і ста­ти са­дом, чо­му у трен­ді — не «по­зо­ло­та», а спо­кій­на фун­кціо­наль­ність ін­тер’єру, яка пор­це­ля­на мо­же ста­ти ми­сте­цтвом...

Чо­му ва­жли­вий і фла­кон від пар­фу­мів, і са­ме сві­жо­зрі­за­на кві­тка з са­ду? Що тре­ба ма­ти на ува­зі, ку­пу­ю­чи бі­жу­те­рію «в етні­чно­му сти­лі»? Які ри­си ви­хо­вує ко­ле­кціо­ну­ва­н­ня? Від­по­віді на ці та ін­ші за­пи­та­н­ня зна­йде­те у ви­пу­ску «Світ де­та­лей» уже ці­єї п’ятни­ці — ку­пуй­те жур­нал «Мар­шрут №1» у кі­о­сках пре­си або ж за­мов­ляй­те йо­го на сай­ті «Дня» day.kyiv.ua/uk/library чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.