Які­сний кон­церт + розумна га­зе­та

Ки­їв­ські та жи­то­мир­ські ар­ти­сти в Ма­рі­у­по­лі ви­ко­ну­ва­ли пі­сні, по­ка­зу­ва­ли трю­ки і роз­по­всю­джу­ва­ли «День»

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

УМа­рі­у­по­лі дня­ми для жи­те­лів мі­ста та уча­сни­ків АТО від­був­ся кон­церт ці­ка­во­го скла­ду ви­ко­нав­ців: естра­дна спів­а­чка, со­ліс­тка Дер­жав­но­го ан­сам­блю вну­трі­шніх військ МВС України, за­слу­же­на ар­тис­тка України Мар­та Шпак та фрон­тмен гур­ту «Ша­бля» Во­ва Гей­зер спів­а­ли вла­сні пі­сні, а ілю­зіо­ніст із Жи­то­ми­ра Ва­ле­рій Го­ро­дни­чий роз­ва­жав ау­ди­то­рію фо­ку­са­ми і трю­ка­ми. Гля­да­чі отри­ма­ли і ро­зум­ний «де­серт» — сві­жий випуск «Дня». Та­кий на­си­че­ний візит не тіль­ки до Ма­рі­у­по­ля, а й до Ні­коль­сько­го, Ур­зу­фа, Ме­ле­кі­но­го ор­га­ні­зу­вав Все­укра­їн­ський альянс во­лон­те­рів та бій­ців АТО, який у спів­пра­ці з бла­го­дій­ною ор­га- ні­за­ці­єю «Фонд спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» спри­яє та­кож по­ши­рен­ню на­шої га­зе­ти на сході. «Ця акція від­бу­ла­ся в ме­жах без­стро­ко­во­го про­е­кту фон­ду «День» для сходу», — ко­мен­тує ди­ре­ктор ор­га­ні­за­ції Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО. — Ме­це­на­ти фон­ду за­ку­по­ву­ють книж­ки «Дня» і га­зе­ту для жи­те­лів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Одна з не­що­дав­ніх акцій — ра­зом з ми­сте­цьким об’єд­на­н­ням «Му­збат» у Кр­ама­тор­ську, Ба­хму­ті й Сє­ве­ро­до­не­цьку жур­на­лі­сти га­зе­ти, ав­то­ри «пу­блі­ци­сти­чно­го три­пти­ха», пред­ста­ви­ли три­ло­гію про но­ві­тню істо­рію України. Про­ект не за­кін­чу­є­ться...»

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА СОСНОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.