«Це не «укра­їн­ська кри­за», а гло­баль­на»

Пре­зи­дент Сві­то­во­го Кон­гре­су Укра­їн­ців Єв­ген Чо­лій на зу­стрі­чі у Льво­ві роз­по­вів про акту­аль­ні зав­да­н­ня ор­га­ні­за­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

Дня­ми у сті­нах На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» пре­зи­ден­то­ві Сві­то­во­го Кон­гре­су Укра­їн­ців (СКУ) вру­чи­ли ди­плом до­кто­ра Honoris Causa. Кіль­ко­ма мі­ся­ця­ми ра­ні­ше з іні­ці­а­ти­ви Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою НУ «ЛП» це рі­ше­н­ня ви­не­сли на роз­гляд і одно­го­ло­сно ухва­ли­ли на за­сі­дан­ні вче­ної ра­ди уні­вер­си­те­ту.

«Цю честь я спри­ймаю як ви­со­ку оцін­ку ді­яль­но­сті очо­лю­ва­но­го мною СКУ в між­на­ро­дній ко­ор­ди­на­ції укра­їн­ських гро­мад за ме­жа­ми України, що вже май­же 50 ро­ків пред­став­ляє ін­те­ре­си по­над 20-міль­йон­ної укра­їн­ської ді­а­спо­ри на між­на­ро­дно­му рів­ні вклю­чно з ООН. Прі­о­ри­те­том для укра­їн­ської ді­а­спо­ри бу­ла, є і зав­жди бу­де су­ве­рен­на та те­ри­то­рі­аль­но ці­лі­сна Укра­ї­на», — за­ува­жив під час зу­стрі­чі з львів­ською гро­мад­ські­стю Єв­ген Чо­лій. «Чо­му са­ме тут, у Львів­ській по­лі­те­хні­ці? Бо ми ма­є­мо до­свід уні­каль­ної ефе­ктив­ної спів­пра­ці з СКУ. Адже наш уні­вер­си­тет — єди­ний в Укра­ї­ні ВНЗ, який спів­пра­цю­вав з СКУ і у не­с­прийня­тли­вий з то­чки зо­ру по­лі­ти­чної си­ту­а­ції час», — роз­по­ві­ла ди­ре­ктор МІОКу Іри­на Клю­чков­ська.

На зу­стрі­чі йшло­ся про про­е­кти СКУ, йо­го ді­яль­ність що­до ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів України у сві- то­вій спільноті, роз­ві­я­ний Май­да­ном міф не­по­бор­но­сті РФ і її га­зо­вий шан­таж Єв­ро­пи, су­до­ві роз­пра­ви над на­ши­ми по­лі­ти­чни­ми в’язня­ми...

«Сьо­го­дні, ко­ли Укра­ї­на му­жньо про­ти­сто­їть ро­сій­ській зброй­ній агре­сії, дії світової укра­їн­ської ді­а­спо­ри спря­мо­ва­ні на під­трим­ку України та укра­їн­сько­го на­ро­ду. Від іме­ні усі­єї світової ді­а­спо­ри хо­чу за­пев­ни­ти, що ваш теперішній ве­ли­кий біль є на­шим спіль­ним бо­лем... Ві­дві­ду­ю­чи ра­зом з де­ле­га­ці­єю СКУ поранених укра­їн­ських во­ї­нів у Го­лов­но­му вій­сько­во-клі­ні­чно­му го­спі­та­лі в Ки­є­ві, я по­ба­чив у ко­ри­до­рі двох мо­ло­дих хло­пців. Во­ни бу­ли, на­че бли­зню­ки. І щось ме­ні зда­ло­ся не­зви­чай­ним. При­ди­вив­шись, зро­зу­мів, що у одно­го мо­ло­до­го во­ї­на не бу­ло пра­вої но­ги, у дру­го­го — лі­вої. Я ні­ко­ли не за­бу­ду тра­гі­чні люд­ські істо­рії, з яки­ми зу­стрів­ся під час по­до­ро­жей Укра­ї­ною», — по­ді­лив­ся Єв­ген Чо­лій.

На­ра­зі основ­ним зав­да­н­ням СКУ є пе­ре­ко­на­ти сві­то­ве то­ва­ри­ство, що по­дії на сході України не є ви­клю­чно укра­їн­ською кри­зою, а кри­зою сві­то­во­го мас­шта­бу, і тре­ба ро­би­ти все, аби світ усві­до­мив гло­баль­ну за­гро­зу від російської агре­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.