Чо­му он­ко­хво­рі без лі­ків?

Вла­да Ки­є­ва зви­ну­ва­чує ви­ро­бни­ків у зри­ві тен­де­ру, а «Центр про­ти­дії ко­ру­пції» вка­зує на по­вер­не­н­ня ста­рих ті­ньо­вих схем

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ко­шти на за­ку­пів­лю лі­ків для па­ці­єн­тів з он­ко­ло­гі­єю у мі­сько­му бю­дже­ті є, це — 20 міль­йо­нів гри­вень. Тен­дер на при­дба­н­ня пре­па­ра­тів про­во­ди­ли 22 бе­ре­зня. До­ста­тньо ча­су, щоб по­пов­ни­ти скла­ди лі­ка­рень та уни­кну­ти де­фі­ци­ту. Але ви­ник ви­со­кий ри­зик, що сто­ли­чні он­ко­хво­рі за­ли­ша­ться без жит­тє­во не­об­хі­дних пре­па­ра­тів.

За вер­сі­єю Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, це від­бу­ло­ся че­рез са­бо­таж по­ста­чаль­ни­ків, оскіль­ки у бе­ре­зне­вих тор­гах взя­ло участь ли­ше двоє уча­сни­ків. Як ко­мен­тує за­сту­пник го­ло­ви КМДА Ми­ко­ла По­во­ро­зник, із 12 по­зи­цій най­ме­ну­вань мі­сто мо­же за­кри­ти тіль­ки дві, а з 20 міль­йо­нів гри­вень ви­тра­ти­ти на за­ку­пку ли­ше сім.

У гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Центр про­ти­дії ко­ру­пції» на­зи­ва­ють ін­шу при­чи­ну: ба­жа­н­ня від­но­ви­ти ста­рі ко­ру­пцій­ні схе­ми. Юрист ор­га­ні­за­ції Оле­на Щер­бан за­зна­чає, що КМДА ви­рі­ши­ла по­вер­ну­ти дав­ню те­хні­чну ви­мо­гу до уча­сни­ків тор­гів, ко­ли ви­ро­бни­ки на­да­ють га­ран­тій­ні ли­сти, що змо­жуть за­без­пе­чи­ти до­став­ку пре­па­ра­ту че­рез дистриб’юто­ра. Та­ка схе­ма пра­цю­ва­ла ра­ні­ше при за­ку­пів­лях лі­ків за дер­жав­ні ко­шти. «Фа­кти­чно ли­ше ті дистриб’юто­ри, які ма­ють ан­ти­кон­ку­рен­тні до­мов­ле­но­сті з ви­ро­бни­ка­ми, мо­жуть зай­ти на тен­дер. Ін­шим та­кі ли­сти про­сто не на­да­ють, і бра­ти участь у тор­гах во­ни не мо­жуть», — по­яснює Оле­на Щер­бан.

У «Цен­трі про­ти­дії ко­ру­пції» на­во­дять при­кла­ди, ко­ли га­ран­тій­ні ли­сти аб­со­лю­тно ні­чо­го не да­ва­ли. Так, «Ве­ктор Фар­ма» у 2014 ро­ці на­да­ла та­кий до­ку­мент МОЗ, отри­ма­ла всі бю­дже­тні ко­шти на за­без­пе­че­н­ня лі­ка­ми па­ці­єн­тів з ВІЛ (а це 54 міль­йо­ни гри­вень), та за рік ні­чо­го не бу­ло до­став­ле­но. Тож акти­ві­сти на­ді­сла­ли Ми­ко­лі По­во­ро­зни­ку від­кри­то­го ли­ста із за­кли­ком не допу­сти­ти по­вер­не­н­ня ко­ру­пцій­них схем. Чи­нов­ник, у свою чер­гу, по­обі­цяв, що по­втор­ний тен­дер від­бу­де­ться 11 кві­тня 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.