«Ті, що про­йшли крізь пе­кло»

У Єв­ро­пар­ла­мен­ті пред­ста­ви­ли звіт про ро­сій­ські во­єн­ні зло­чи­ни на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - День Планети - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ми­ну­ло­го вів­тор­ка у Брюс­се­лі у Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті укра­їн­ські та єв­ро­пей­ські пра­во­за­хи­сни­ки у спів­ро­бі­тни­цтві із укра­їн­ською мі­сі­єю в ЄС, а та­кож де­пу­та­та­ми Єв­ро­пар­ла­мен­ту пред­ста­ви­ли три зві­ти про ро­сій­ські во­єн­ні зло­чи­ни. Ін­фор­ма­ція бу­ла зі­бра­на із пер­шо­дже­рел та роз­мов зі свід­ка­ми. Пред­ста­ви­ти зві­ти до­по­мо­гли са­мі по­стра­жда­лі від російської агре­сії, які по­бу­ва­ли у ро­сій­сько­му по­ло­ні.

Біль­ше по­дро­биць про за­хід роз­по­ві­ла один із йо­го ор­га­ні­за­то­рів, пре­зи­дент фун­да­ції «Від­кри­тий діа­лог» Лю­дми­ла КОЗЛОВСЬКА. «На пер­шій па­не­лі бу­ло пре­зен­то­ва­но звіт «Ті, що про­йшли крізь пе­кло», який пред­став­ляв член Хар­ків­ської пра­во­за­хис- ної гру­пи Оле­ксандр Пав­лі­чен­ко, — роз­по­від­ає Козловська. — На дру­гій па­не­лі пре­зен­ту­ва­ли звіт «Ро­сій­ські во­єн­ні зло­чи­ни на Сході України», який має на ме­ті при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті тих, хто під­да­вав тор­ту­рам укра­їн­ських гро­ма­дян на сході України. Се­ред них ко­ли­шні по­ло­не­ні Іри­на Дов­гань, па­стор Оле­ксандр Хом­чен­ко, які да­ва­ли свої свід­че­н­ня про те, що з ни­ми від­бу­ва­ло­ся, хто за це від­по­від­аль­ний, як їх звіль­ни­ли. Це ду­же зво­ру­ши­ло всіх чле­нів Єв­ро­пар­ла­мен­ту і вза­га­лі всіх при­су­тніх. До цьо­го за­хо­ду бу­ла ду­же ви­со­ка ува­га, ве­ли­ка за­ці­кав­ле­ність».

«Тре­тя па­нель — звіт поль­сько­го де­пу­та­та, фун­да­ції ПАУСІ і двох ко­ли­шніх поль­ських по­лі­цей­ських, які про­ве­ли роз­слі­ду­ва­н­ня і зро­би­ли ін­терв’ю із за­ру­чни­ка­ми на Дон­ба­сі, а та­кож наш звіт, на­пи­са­ний ра­зом із Цен­тром гро­ма­дян­ських сво­бод та асо­ці­а­ці­єю «Єв­ро­май­дан SOS» під на- звою «28 за­ру­чни­ків Крем­ля», — про­дов­жує пра­во за­хи­сни­ця. — Оскіль­ки в Єв­ро­пі знають в основ­но­му ли­ше про На­дію Сав­чен­ко і Оле­га Сен­цо­ва, на­шим зав­да­н­ням бу­ло по­ві­до­ми­ти про укра­їн­ських за­ру­чни­ків у Ро­сії і по­ясни­ти, чо­му во­на ви­ко­ри­сто­вує їх для сво­їх вій­сько­во-про­па­ган­дист­ських за­дач. Ми до­мо­ви­ли­ся із єв­ро­де­пу­та­та­ми, що во­ни ві­зьмуть під па­тро­нат ко­жно­го за­ру­чни­ка, пи­са­ти­муть за­пи­ти, ор­га­ні­зо­ву­ва­ти­муть мі­сії, щоб ма­кси­маль­но облег­ши­ти їх умо­ви утри­ма­н­ня, за­без­пе­чи­ти на­да­н­ня їм ме­ди­чної до­по­мо­ги і вза­га­лі звіль­ни­ти. Ми очі­ку­є­мо на но­ву ін­фор­ма­цію і про­дов­же­н­ня цих слу­хань».

За сло­ва­ми Лю­дми­ли Ко­злов­ської, най­більш ді­є­вим ін­стру­мен­том ти­ску на Ро­сію для звільнення за­ру­чни­ків ши­ро­ка ко­а­лі­ція не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій, во­лон­те­рів та по­лі­ти­ків вва­жає за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій до « спи­ску Сав­чен­ко » . Але, за сло- ва­ми пра­во­за­хи­сни­ці, до ньо­го ма­ють увійти сам російський пре­зи­дент Пу­тін, а та­кож по­лі­ти­ки, які за­кли­ка­ли або бу­ли при­че­тні до ув’ язне­н­ня Сав­чен­ко, як Во­ло­ди­мир Жи­ри­нов­ський. Всьо­го — 49 прі­звищ, узго­дже­них із ро­сій­ською опо­зи­ці­єю у Віль­ню­сі на « Фо­ру­мі віль­ної Ро­сії » .

« Але де­стру­ктив­ною є по­зи­ція укра­їн­ської влади, яку не по­ді­ля­ють на­віть єв­ро­де­пу­та­ти та ди­пло­ма­ти, оскіль­ки во­на про­по­нує вне­сти до сан­кцій­них спи­сків ро­сій­ських про­ку­ро­рів та суд­дів, які на­вряд чи ма­ють нерухомість і гро­ші у Єв­ро­пі та по­тре­бу ту­ди їзди­ти. А наш сан­кцій­ний лист, який має бу­ти пре­вен­тив­ним за­со­бом, мо­же до­по­мог­ти у звіль­нен­ні укра­їн­ців » , — до­дає Козловська. Про­те, до­дає во­на, це не все, що обу­рює пра­во­за­хи­сни­ків та єв­ро­пей­ців. « У нас пи­та­ють, чо­му укра­їн­ське су­спіль­ство то­ле­рує те, що від­бу­ва­є­ться в укра­їн­ських су­дах, про­ку­ра­ту­рі та із їх ре­фор­му­ва­н­ням, — ді­ли­ться пра­во­за­хи­сни­ця, — За укра­їн­ців цьо­го ні­хто не зро­бить, то­му во­ни му­сять ви­ма­га­ти, щоб су­ди і про­ку­ра­ту­ра за­пра­цю­ва­ли. В той же час ми по­ясню­є­мо, що укра­їн­ське гро­ма­дян­ське су­спіль­ство бо­ре­ться за це, але во­но му­сить бу­ти під­три­ма­не Єв­ро­пою і її кон­кре­тни­ми ви­мо­га­ми до По­ро­шен­ка та Яце­ню­ка, які вмі­ють го­во­ри­ти гар­ні про­мо­ви, але пі­сля них ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться».

Пі­дби­ва­ю­чи під­сум­ки кон­фе­рен­ції у Брю­се­лі, Лю­дми­ла Козловська ді­ли­ться, що бу­ло зро­бле­но сер­йо­зний крок для при­тя­гне­н­ня агре­со­ра до від­по­від­аль­но­сті. «Всі уча­сни­ки да­но­го за­хо­ду за­зна­чи­ли, що це пер­ший крок, щоб зі­бра­ти ін­фор­ма­цію та до­ка­зи, аби лю­ди, від­по­від­аль­ні за пе­ре­слі­ду­ва­н­ня та тор­ту­ри, бу­ли при­тя­гну­ті до від­по­від­аль­но­сті зав­дя­ки Між­на­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ду, — го­во­рить пра­во­за­хи­сни­ця, — Це дов­гий про­цес, але нас вже під­три­му­ва­ти­ме Єв­ро­пар­ла­мент. Да­лі ми ма­є­мо йти до на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів єв­ро­пей­ських кра­їн, щоб во­ни прийня­ли свої ре­зо­лю­ції і під­три­ма­ли на­ші пра­гне­н­ня. Те­пер зав­дя­ки на­шим пар­тне­рам з Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод ми пра­гне­мо за­лу­чи­ти адво­ка­тів, які бра­ли участь в остан­ніх про­це­сах у Га­а­зі, аби во­ни бу­ли за­лу­че­ні до спра­ви між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю. Це та­кож кон­кре­тний си­гнал для ото­че­н­ня Пу­ті­на, що во­ни бу­дуть на­сту­пні».

ФО­ТО РЕЙТЕР

25 ЖОВ­ТНЯ 2015 РО­КУ. ПО­БЛИ­ЗУ м. ЩА­СТЯ. ПО­ЛО­НЕ­НІ УКРА­ЇН­СЬКІ ВІЙСЬКОВІ НАПЕРЕДОДНІ ОБМІ­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.