Прем’єр Iслан­дії по­дав у відставку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’ єр- мі­ністр Іслан­дії Сі­гмун­дур Гун­гла­ус­сон по­дав у відставку у зв’яз­ку зі скан­да­лом, пов’ яза­ним з па­нам­ськи­ми офшо­ра­ми. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви про­гре­сив­ної пар­тії Іслан­дії Сі­гур­дур Ін­гі Йо­хан­сон, який тим­ча­со­во очо­лить уряд. Гун­гла­ус­сон про­дов­жить очо­лю­ва­ти Про­гре­сив­ну пар­тію і вже звер­нув­ся до пре­зи­ден­та з про­ха­н­ням роз­пу­сти­ти пар­ла­мент, однак той за­явив, що на та­кий крок по­ки що не го­то­вий. Прем’єр-мі­ністр Іслан­дії Сі­гмун­дур Гун­гла­ус­сон і йо­го дру­жи­на ста­ли одни­ми з фі­гу­ран­тів «Па­нам­ських до­ку­мен­тів», опри­лю­дне­них Мі­жна­ро­дним кон­сор­ці­у­мом жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань. Ви­я­ви­ло­ся, що по­друж­жя має офшор­ну ком­па­нію на Бри­тан­ських Вір­гін­ських Остро­вах. У Рейк’яві­ку від­став­ки прем’єра ви­ма­га­ли ти­ся­чі лю­дей.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.