Ви­хід із пас­тки

Чи мо­жна «олю­дни­ти» лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці - ДЕ­НИС ДЕНИЩЕНКО Валентин ТОРБА, «День»

Пі­сля окупації ча­сти­ни те­ри­то­рій України Ро­сі­єю по­ста­ло на­галь­не пи­та­н­ня вста­нов­ле­н­ня лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на Дон­ба­сі з від­по­від­ним ре­жи­мом про­пу­ску. Вра­хо­ву­ю­чи те, що оку­по­ва­ну те­ри­то­рію до­сі та­кою не ви­зна­но (ли­ше в про­мі­жних до­ку­мен­тах фі­гу­рує фра­за «тим­ча­со­во оку­по­ва­на»), а кор­дон з агре­со­ром до­сі не пе­ре­кри­то, пе­ре­тин зга­да­ної лі­нії на той час ста­ло пи­та­н­ням умов­ним. Влі­тку 2014 ро­ку на­швид­ку­руч бу­ли вста­нов­ле­ні блок­по­сти, ре­жим пе­ре­ти­ну яких по­ля­гав в обов’яз­ко­вій ре­є­стра­ції на окре­мих пун­ктах, по­верх­не­во­му об­шу­ку ва­ліз та пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів. На де­яких пун­ктах чо­ло­ві­ків, які ви­їзди­ли з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії, огля­да­ли на на­яв­ність ха­ра­ктер­них син­ців на пле­чах. Та­ка си­сте­ма пе­ре­ти­ну не про­во­ку­ва­ла зай­вих ускла­днень і черг ні на блок­по­стах, ні на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня.

Че­рез де­який час си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся в гір­шу сто­ро­ну. Зокре­ма, бу­ло вве­де­но ре­жим пе­ре­пу­сток, суть яко­го по­ля­га­ла в обов’яз­ко­вій ре­є­стра­ції на сай­ті СБУ, пі­сля чо­го за­яв­ни­ку або до­зво­ля­ли в’їзд на віль­ну те­ри­то­рію України, або від­мов­ля­ли. Одна де­таль — більш ніж 300 укра­їн­ських сай­тів (в то­му чи­слі і ре­сурс СБУ) на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії не­до­сту­пні. Окрім то­го, си­сте­ма пе­ре­пу­сток са­ма по со­бі бу­ла на­стіль­ки «зе­ле­ною», що ще на по­ча­тку цьо­го ро­ку ви­ни­ка­ли вкрай за­плу­та­ні і не­при­єм­ні си­ту­а­ції, зокре­ма ко­ли ЗСУ не про­пу­ска­ло лю­дей, пе­ре­пус­тки яких не бу­ли про­дов­же­ні на 2016 рік. Для пе­ре­сі­чних гро­ма­дян це озна­ча­ло кіль­ка го­дин без­плі­дно­го сто­я­н­ня на мо­ро­зі. СБУ ви­зна­ло, що це бу­ло не­по­ро­зу­мі­н­ня, але ні­хто за не­хту­ва­н­ня вста­нов­ле­ни­ми пра­ви­ла­ми по­ка­ра­н­ня не по­ніс. І це ли­ше один із чи­слен­них епі­зо­дів зну­ща­н­ня над гро­ма­дя­на­ми, які по­тра­пи­ли в пас­тку окупації.

Ко­ли­шній го­ло­ва ВЦА До­не­цької обла­сті Оле­ксандр Кі­хтен­ко у ко­мен­та­рі «Дню» ви­слов­лю­вав дум­ку що­до не­ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти КПВВ (кон­троль­ний пункт в’їзду-ви­їзду).

«Жо­дно­го те­ро­ри­ста на цих блок­по­стах не бу­ло спі­йма­но, — го­во­рить Кі­хтен­ко. — На­то­мість ма­є­мо дов­же­ле­зні чер­ги з про­стих гро­ма­дян, що ви­кли­кає не­га­тив­не став­ле­н­ня до укра­їн­ської сто­ро­ни. З одно­го бо­ку, у нас ве­ли­че­зні чер­ги на блок­по­стах ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, а з дру­го­го — ми ба­чи­мо цир­ку­ля­цію фур і ван­та­жних по­тя­гів. За­пи­тай­те — хто вно­сить у від­по­від­ні спи­ски ті чи ін­ші під­при­єм­ства для до­зво­лу цьо­го пе­ре­ти­ну? Зро­зумі­ло, що це хтось із са­мо­го вер­ху. Кон­тра­бан­да на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня по­рів­ня­но зі зга­да­ни­ми обо­руд­ка­ми зов­сім не­зна­чна. Та­ка си­ту­а­ція ду­же ви­гі­дна для де­яких «діячів». І та­ка си­ту­а­ція мо­же три­ва­ти ду­же дов­го, адже вій­ни не­має, а є АТО. Про­во­ди­ти АТО є спра­вою СБУ, Нац­гвар­дії і МВС. ЗСУ в та­ко­му ви­пад­ку ма­ють ли­ше до­по­ма­га­ти».

Бе­зу­мов­но, зай­ві схе­ми з впро­ва­дже­н­ня пе­ре­пу­сток ли­ше до­во­дять те, що де­хто ство­рює ко­ру­пцій­не тло там, де мо­жна бу­ло б обі­йти­ся без бю­ро­кра­тії. Лу­ган­щи­на, на від­мі­ну від До­неч­чи­ни, не мо­же пи­ша- ти­ся по­ту­жним обі­гом ре­сур­сів. Основ­ним об’єктом «за­ро­бі­тку» за­ли­ша­ю­ться лю­ди. Чи не то­му й си­сте­ма вну­трі­шніх блок­по­стів в Лу­ган­ській обла­сті від­рі­зня­є­ться від До­не­цької? На­при­клад, на Луганщині про­їзд че­рез вну­трі­шні блок­по­сти мо­жли­вий ли­ше з 6-ї ра­ну до 22-ї ве­чо­ра, а на Донеччині во­ни пра­цю­ють ці­ло­до­бо­во.

Де­пу­тат Ру­бі­жан­ської мі­ської ра­ди Лу­ган­ської обла­сті Де­нис Денищенко по­дав від­по­від­ні звер­не­н­ня, зокре­ма, до очіль­ни­ка МВС в обла­сті Юрія По­кинь­бо­ро­ди і го­ло­ви ВЦА Ге­ор­гія Ту­ки. У звер­нен­ні йде­ться: «Існу­ю­ча на­ра­зі си­ту­а­ція з вну­трі­шні­ми блок­по­ста­ми не має під со­бою ні­яко­го ро­зум­но­го під­ґрун­тя, а ли­ше про­во­кує ко­ру­пцію се­ред спів­ро­бі­тни­ків МВС... Во­дно­час та­кий ре­жим ро­бо­ти не­га­тив­но впли­ває на бі­знес у обла­сті, оскіль­ки під­при­єм­ці обме­же­ні у до­став­ці то­ва­рів, а на­се­ле­н­ня, в свою чер­гу, обме­же­не у пе­ре­су­ван­ні між на­се­ле­ни­ми пун­кта­ми, тоб­то не­має мо­жли­во­сті по­вер­ну­ти­ся вно­чі пі­сля ро­бо­ти до сво­го мі­ста».

«День» по­спіл­ку­вав­ся із ав­то­ром зга­да­но­го звер­не­н­ня Де­ни­сом ДЕНИЩЕНКОМ що­до си­ту­а­ції на блок­по­стах та КПВВ на Луганщині.

— Як від­бу­ва­є­ться пе­ре­тин лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня та вну­трі­шніх блок­по­стів?

— Про­тя­гом двох ро­ків я пе­ре­ти­нав блок­по­сти ре­гу­ляр­но. Си­сте­ма пе­ре­ти­ну КПВВ і блок­по­стів за да­них умов не є ефе­ктив­ною і існує ли­ше для фор­маль­но­сті та сти­му­ля­ції ко­ру­пцій­них скла­до­вих. На­при­клад, весь цей час я їжджу з бро­не­жи­ле­том в ма­ши­ні. Ко­ли на блок­по­стах ро­блять по­верх­не­вий огляд, жо­дно­го ра­зу військові цей бро­не­жи­лет не по­мі­ти­ли. От­же, про яку ефе­ктив­ність по­ді­бно­го огля­ду мо­жна го­во­ри­ти, якщо у вій­сько­вих за змі­ну про­сто вже за­му­ле­не око?

Я вва­жаю, і ба­га­то спів­ро­бі­тни­ків це під­твер­джу­ють, що огля­ди ма­ють від­бу­ва­ти­ся на ба­зі опе­ра­тив­ної ін­фор­ма­ції та на осно­ві пев­них пі­дозр — якщо по­ве­дін­ка во­дія або йо­го ав­то­мо­біль ви­кли­ка­ють пі­до­зри. Огля­ди, які існу­ють за­раз, ви­кли­ка­ють ли­ше на­пру­гу в су­спіль­стві, кі­ло­ме­тро­ві чер­ги та про­во­ку­ють без­ліч не­по­ро­зу­мінь. Окрім то­го, на­га­дую ще раз про ко­ру­пцій­ну скла­до­ву.

Та са­ма си­ту­а­ція що­до про­їзду вно­чі. Ви­ни­кає за­пи­та­н­ня, чо­му в До­не­цькій обла­сті, де на­ба­га­то біль­ше об­стрі­лів і си­ту­а­ція на­ба­га­то на­пру­же­ні­ша, блок­по­сти пра­цю­ють ці­ло­до­бо­во, на від­мі­ну від на­шої обла­сті? Вно­чі в Лу­ган­ській обла­сті блок­по­сти не пра­цю­ють. Зви­чай­но, вно­чі про­їха­ти мо­жна, але з де­яки­ми хло­пця­ми тре­ба до­мов­ля­ти­ся. Де­хто їде на яр­мар­ку, а де­хто ви­му­ше­ний вез­ти лю­ди­ну в лі­кар­ню, на­при­клад, у Хар­ків, адже у нас в ре­гіо­ні не­має від­по­від­но­го рів­ня медицини. Ви­хо­дить, що гро­ма­дя­нин України не мо­же без пе­ре­шкод по­тра­пи­ти на­віть з віль­ної те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті до Хар­ко­ва. Це аб­сурд.

— На­скіль­ки вза­га­лі по­трі­бні вну­трі­шні блок­по­сти в то­му фор­ма­ті, в яко­му во­ни існу­ють за­раз?

— По­трі­бна охо­ро­на мо­стів. Там, де сто­ять ста­ціо­нар­ні блок­по­сти, на­при­клад, на Сва­то­во­му, тре­ба за­про­ва­ди­ти спро­ще­ний ре­жим пе­ре­ти­ну. Не­має ні­яко­го сен­су на та­ких ді­лян­ках у всіх пе­ре­ві­ря­ти до­ку­мен­ти. Адже за­раз пе­ре­ві­ря­ють до­ку­мен­ти на­віть то­ді, ко­ли лю­ди­на їде з Ки­є­ва чи Хар­ко­ва до Сва­то­во­го чи Сє­ве­ро­до­не­цька. Для чо­го? Це ство­рює ли­ше зай­ві про­бле­ми. Це 100 км до лі­нії фрон­ту.

— Є ін­фор­ма­ція про вже за­три­ма­них те­ро­ри­стів на по­ді­бних блок­по­стах?

— Це ли­ше по­оди­но­кі ви­пад­ки, і за­три­ма­н­ня ці від­бу­ва­ли­ся са­ме згі­дно з опе­ра­тив­ною ін­фор­ма­ці­єю, а не під час фор­маль­но­го огля­ду.

— Для пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня бу­ло вве­де­но ре­жим так зва­них пе­ре­пу­сток, які мо­жна отри­ма­ти, за­ре­є­стру­вав­шись на офі­цій­но­му сай­ті СБУ. Як ви оці­ню­є­те ефе­ктив­ність ці­єї си­сте­ми?

— Тут вза­га­лі не мо­жна го­во­ри­ти про якусь ефе­ктив­ність. Це дис­кри­мі­на­ція гро­ма­дян України і по­ру­ше­н­ня Кон­сти­ту­ції. Аб­сур­дність по­ля­гає в то­му, що цю пе­ре­пус­тку все одно ви­да­ють за па­спор­том. Тоб­то існує ба­за, згі­дно з якою пе­ре­ві­ря­ють па­спорт­ні да­ні, і людині да­ють від­по­від­ний до­звіл. Фа­кти­чно це про­сто чер­го­вий спо­сіб про­гна­ти лю­ди­ну по зай­во­му ко­лу бю­ро­кра­тії, адже для та­ко­го пе­ре­ти­ну до­ста­тньо бу­ло б па­спор­та. Якщо ми бо­ре­мо­ся за уми лю­дей на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, то не по­вин­ні їх дис­кри­мі­ну­ва­ти. Во­ни ма­ють від­чу­ва­ти свій за­хист в Укра­ї­ні, а не по­ді­бне ди­фе­рен­ці­йо­ва­не став­ле­н­ня. Вза­га­лі по­лі­ти­ку що­до цих гро­ма­дян та пе­ре­се­лен­ців тре­ба до­ко­рін­но пе­ре­гля­ну­ти.

— Що на­справ­ді тра­пи­ло­ся з КПВВ в Зо­ло­то­му? Йо­го від­кри­ли і одра­зу за­кри­ли. Хі­ба на­шій сто­ро­ні не ві­до­мо бу­ло про від­по­від­ну не­без­пе­ку ще до від­кри­т­тя?

— У ме­не є ін­фор­ма­ція, якою во­ло­ді­ло і на­ше ке­рів­ни­цтво обла­сті, про те, що сто­ро­на оку­пан­та не ве­де жо­дних ро­біт зі ство­ре­н­ня умов для пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Від­по­від­но, ма­буть, бу­ло ро­зу­мі­н­ня то­го, що зга­да­ний роз­ви­ток по­дій мо­жна бу­ло про­ра­ху­ва­ти. Тим біль­ше, Ге­ор­гій Ту­ка го­во­рить, що він ша­хіст, а от­же, має про­ра­хо­ву­ва­ти все на­пе­ред на кіль­ка кро­ків. Тут чо­мусь цьо­го не ста­ло­ся. Чо­му він не за­лу­чив ОБСЄ? Існу­ють пев­ні кон­та­кти у спец­служб з пред­став­ни­ка­ми оку­пан­тів, мо­жли­во, на рів­ні Мін­ська. Вза­га­лі ме­ні не зрозуміла си­ту­а­ція з КПВВ в Лу­ган­ській обла­сті, адже во­на іден­ти­чна си­ту­а­ції з вну­трі­шні­ми блок­по­ста­ми. Чо­му на Донеччині з ше­сти КПВВ, які за­пла­но­ва­ні в Мін­ську, пра­цю­ють чо­ти­ри, а в Лу­ган­ській обла­сті не пра­цює жо­дно­го? Пов­то­рю — на Донеччині об­стрі­лів в де­ся­тки ра­зів біль­ше, ніж на Луганщині. Чо­му, на­при­клад, не зро­би­ти КПВВ в Ща­сті? От­же, стра­те­гію тре­ба пе­ре­гля­да­ти, адже да­лі бу­де ли­ше гір­ше, ми бу­де­мо на­ко­пи­чу­ва­ти про­бле­ми. Або ми бо­ре­мо­ся за ці те­ри­то­рії, або ні. Прин­цип на­пів­за­хо­дів тут не під­хо­дить.

ФО­ТО УКРІНФОРМ

НА ЛУГАНЩИНІ ДО­СІ НЕ ДІЄ ЖОДНИЙ ПРОПУСКНИЙ ПУНКТ НА ЛІ­НІЇ РОЗ­МЕ­ЖУ­ВА­Н­НЯ, ЩО УСКЛАДНЮЄ ПЕ­РЕ­СУ­ВА­Н­НЯ ЦИ­ВІЛЬ­НО­ГО НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ. КПВВ «ЗОЛОТЕ» (НА ФО­ТО) ТАК І НЕ ЗАПРАЦЮВАВ, В ТОЙ ЧАС ЯК НА ДОНЕЧЧИНІ ДІЮТЬ ЧО­ТИ­РИ ТА­КІ ПУНКТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.