Офшор. Но­ва ре­а­кція По­ро­шен­ка

«Це бу­ла про­зора про­це­ду­ра від­окрем­ле­н­ня бі­зне­су від укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та аби уни­кну­ти політичного впли­ву», — гла­ва дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Учора гла­ва дер­жа­ви по­яснив жур­на­лі­стам як про­хо­дить про­цес пе­ре­да­чі управ­лі­н­ня йо­го бі­зне­су до­ві­ре­ній ком­па­нії, по­ві­дом­ляє сайт Пре­зи­ден­та. «Пі­сля то­го, як я став Пре­зи­ден­том, я одра­зу за­явив, що до­ві­ряю свій бі­знес най­біль­шо­му ін­ве­сти­цій­но­му бан­ку — Rothschild Group», — за­явив По­ро­шен­ко у На­ціо­наль­но­му прес-клу­бі Япо­нії під час офі­цій­но­го ві­зи­ту до ці­єї кра­ї­ни.

Во­дно­час, Пре­зи­дент по­яснив, що для то­го аби від­кри­ти мо­жли­вість пе­ре­да­чі укра­їн­ських акти­вів цій ком­па­нії, бу­ло під­го­тов­ле­но спе­ці­аль­ну стру­кту­ру, «в яку бу­ло транс­фор­мо­ва­но всі акти­ви і во­ни по­го­ди­лись ни­ми управ­ля­ти». «Та­ким чи­ном, ми змо­гли від­окре­ми­ти їх на час, ко­ли я пе­ре­бу­ва­ти­му на по­са­ді Пре­зи­ден­та», — під­кре­слив гла­ва дер­жа­ви. «Це був ду­же про­зо­рий про­цес, це нор­маль­на пра­кти­ка. Це бу­ла пов­ні­стю пу­блі­чна дія. Я зро­бив це не для мі­ні­мі­за­ції по­да­тків», — за­явив Пе­тро По­ро­шен­ко.

«Це бу­ла про­зора про­це­ду­ра від­ді­ле­н­ня бі­зне­су від укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та аби уни­кну­ти політичного впли­ву. Я ду­маю, що це основ­на від­мін­ність від ін­ших по­лі­ти­чних діячів «па­нам­сько­го спи­ску», — під­кре­слив Пе­тро По­ро­шен­ко.

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.