Сон ро­зу­му

«Ти­ждень іспан­сько­го кіно» від­крив­ся ко­ме­ді­єю «Моя гран­діо­зна ніч»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­дим ДИШКАНТ

Усто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Ки­їв» фо­рум від­крив по­сол Ко­ро­лів­ства Іспа­нія в Укра­ї­ні Хе­рар­до Бу­га­йо От­то­не, який на­га­дав пу­блі­ці, що кіно в усі ча­си бу­ло ду­же по­ту­жним ін­стру­мен­том впли­ву на ма­со­ву сві­до­мість.

Стрі­чка ві­до­мо­го ба­ск­сько­го ре­жи­се­ра Але­кса де ла Ігле­сія тіль­ки зов­ні зда­є­ться без­тур­бо­тним роз­ва­жаль­ним шоу. На­справ­ді ж за фе­є­ри­чною істо­рі­єю про зйом­ки но­во­рі­чно­го те­ле­шоу при­хо­ва­ний сму­ток лю­ди­ни, яка пе­ре­йма­є­ться кри­ти­чним ста­ном су­ча­сно­го су­спіль­ства. «Моя гран­діо­зна ніч», за сло­ва­ми ре­жи­се­ра, пе­ре­но­сить гля­да­ча у «зна­ві­сні­лий світ, на­се­ле­ний чу­до­ви­ська­ми та зли­ми па­я­ца­ми», є своє­рі­дним ви­ро­ком су­спіль­ству. І во­но ма­ло б жа­хну­ти­ся, по­ба­чив­ши у цьо­му са­ти­ри­чно­му «тре­ші» свій не­при­ва­бли­вий гро­те­скний порт­рет.

Чу­до­ви­ська­ми, яких, як ві­до­мо, породжує «сон ро­зу­му», у цьо­му ви­пад­ку є не ли­ше схи­бле­ні на вла­сній сла­ві зір­ки ма­скуль­ту та ті, хто їх ство­рює за до­по­мо­гою те­ле­ба­че­н­ня, а й усі ми, пе­ре­тво­ре­ні цим ТБ на ту­пу ма­сов­ку. Ко­ме­дія Ігле­сія при­му­шує зга­да­ти не ли­ше про твор­чість йо­го ве­ли­ко­го зем­ля­ка Фран­си­ско Гойї. Кар­ти­на ви­кли­кає алю­зії і на очі­ку­ва­ний люд­ством Апо­ка­лі­псис, який тут ви­ко­на­но у жан­рі фар­су, а всі її ге­рої, опи­нив­шись у за­чи­не­но­му па­віль­йо­ні те­ле­ба­че­н­ня, на­га­ду­ють ко­ра­бель дур­нів, що без ру­ля та ві­трил пли­ве у не­ві­до­мість се­ред бур­хли­во­го мо­ря. Роль «штор­му» у філь­мі ви­ко­ну­ють звіль­не­ні з ро­бо­ти пра­ців­ни­ки те­ле­ба­че­н­ня, які ото­чи­ли па­віль­йон і вла­шту­ва­ли справ­жні­сінь­кий «майдан».

У фі­на­лі, ко­ли ма­сов­ка ра­зом із поп-зір­ка­ми по­чне ви­ри­ва­ти­ся із цьо­го Со­до­му та Го­мо­ри на во­лю, всі опи­ня­ться в по­то­ці про­ти­по­же­жної пі­ни, яка зі­грає роль пре­кра­сної ме­та­фо­ри — нам не ли­ше по­ка­жуть са­ти­ри­чну вер­сію По­то­пу, а й да­дуть зро­зу­мі­ти, що всі збу­джен­ні ЗМІ при­стра­сті є ли­ше пі­ною. У цьо­му сві­ті, як ска­же одна ге­ро­ї­ня, кра­ще вва­жа­ти­ся бо­же­віль­ним, ніж ста­ти ча­сти­ною по­кір­ної ма­сов­ки. «Я не хо­чу свя­тку­ва­ти Но­вий рік у жов­тні!» — за­про­те­стує ін­ша уча­сни­ця шоу, ко­ли увесь цей фарс за за­ко­на­ми жан­ру скін­чи­ться по­ка­ра­н­ням ли­хо­ді­їв і на­го­ро­дою тих, хто за­слу­го­вує на та­ку без­цін­ну річ, як лю­бов...

Та змі­стов­на гли­би­на і ба­гат­ство куль­ту­ро­ло­гі­чних асо­ці­а­цій, які при­та­ман­ні бур­ле­скній ко­ме­дії Але­кса де ла Ігле­сія, має своє по­ясне­н­ня — ре­жи­сер сво­го ча­су за­кін­чив фі­ло­соф­ський фа­куль­тет уні­вер­си­те­ту, де, як ви­дно, не бай­ди­ку­вав. То ж кі­но­ма­ни Льво­ва, Оде­си, Хар­ко­ва та Він­ни­ці не­за­ба­ром змо­жуть від­ві­да­ти цю та ін­ші кар­ти­ни «Ти­жня іспан­сько­го кіно», ор­га­ні­зо­ва­но­го ко­ман­дою кі­но­фе­сти­ва­лю «Мо­ло­дість».

ФО­ТО З САЙТА KINO-TEATR.UA

КО­МЕ­ДІЯ «МОЯ ГРАН­ДІО­ЗНА НІЧ» ПЕ­РЕ­НО­СИТЬ ЗА ЛАШТУНКИ «ГОЛУБОГО ВОГНИКА» ПОІСПАНСЬКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.