Про що роз­ка­зує скло?

У га­ле­реї Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв від­крив­ся про­ект «ART-ANTROPOLOGY»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ек­спо­зи­ція складається з твор­чих ро­біт мо­ло­до­го покоління ми­тців, ви­пу­скни­ків єди­ної в Укра­ї­ні ка­фе­дри ху­до­жньо­го скла ЛНАМ, і де­мон­струє над­зви­чай­но ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень та від­кри­ває гля­да­че­ві но­ві фор­мо­твор­чі, ві­зу­аль­ні й кон­це­пту­аль­ні мо­жли­во­сті тра­ди­цій­но­го ма­те­рі­а­лу.

— Одні­єю з ба­зо­вих ха­ра­кте­ри­стик про­е­кту є звер­не­н­ня до ві­зу­а­лі­за­ції обра­зу лю­ди­ни. Ва­жли­вим аспе­ктом про­е­кту є та­кож де­мон­стра­ція ефе­ктив­ної спів­пра­ці ви­кла­да­ча і сту­ден­та, орі­єн­то­ва­ної на гар­мо­ній­ний роз­ви­ток осо­би­сто­сті художника», — за­зна­чає ку­ра­тор ви­став­ки, при­ват-до­цент ка­фе­дри ху­до­жньо­го скла Орест ПРИНАДА.

Ек­спо­зи­ція три­ва­ти­ме до 19 кві­тня.

ФО­ТО З САЙТА FACEBOOK.COM/GALLERYLNAM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.