По­лі­сти­лі­чні та рі­зно­жан­ро­ві діа­ло­ги

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Фе­сти­валь пред­став­ляє су­ча­сну ака­де­мі­чну му­зи­ку в рі­зних її фор­мах і є пла­тфор­мою для куль­тур­но­го об мі ну між ком по зи то ра ми, ан - сам­бля­ми та окре­ми­ми ви­ко­нав­ця­ми не ли­ше України, а й за­кор­дон­ни­ми май­стра ми. Як від­зна­ча ють ор га ні за то ри, ори­гі­наль­ність кон­це­пції му­зи­чної про­гра­ми цьо­го­рі­чно­го фо­ру­му по­ля­гає в ін­те­р­актив­ній ідеї по­лі­куль­тур­но­го, по­лі­сти­лі­сти­чно­го та по­лі­жан­ро­во­го діа­ло­гу. По­шу­ки мо­ло­дих ком­по­зи­то­рів у цьо­му на­прям­ку ре­а­лі­зу­ва­ти­му­ться у про­е­ктах « Етно су час ніть » , « Ба ро ко вий пост мо - дерн», «Тан­ці на­ро­дів сві­ту», «По­ле зо­ру: Схід » , Мore prepared clavier та «Еле­ктро­аку­сти­ка».

Во­каль­но-ін­стру­мен­таль­на та ка­мер­на му зи ка, так са мо як і елек т ро акус - тич ні тво ри та ім п ро ві за цій ні про ек ти, зву­ча­ти­муть як ре­зуль­тат спіль­ної ро­бо­ти ав­то­рів та ви­ко­нав­ців із України, Бі - ло­ру­сі, Поль­щі, Іта­лії, Іспа­нії, Пор­ту­га­лії, Угор щи ни, Да нії, Фін лян дії, Азер - бай­джа­ну, Туреччини, Вір­ме­нії та Ро­сії.

« Му зи ка мо ло дих- 2016 » пред с та - вить ки я нам зна ні ук ра їнсь кі та єв ро - пейсь кі му зич ні ко лек ти ви й ви ко нав - ців, зокре­ма, це іспан­ський ком­по­зи­тор, гі­та­рист, ві­це-пре­зи­дент Ав­стрій­сько­го то ва рис т ва мік ро то наль нос ті Ав­гус тін Ка­сті­лья-Аві­ла, фін­ський ду­ет у скла­ді Мік­ко Ра­а­сак­ка (клар­нет) та Ант­ті Ва­хто ла ( фор те пі а но), На ці о наль ний ан - самбль со ліс тів « Ки ївсь ка Ка ме ра та » , Укра їнсь кий ім п ро ві за цій ний ор кестр, ан самбль су час ної му зи ки Sed Contra Ensemble, ан­самбль ста­ро­вин­ної му­зи­ки Luna Ensemble, квар тет « Голь фс т рім » , ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів, відо - мі ки ївсь кі му зи кан ти — скри паль ка Ка­те­ри­на Бой­чук, флей­ти­сти Сер­гій Віл­ка, Олек сій Ба ба рін та Ігор Єр­мак, пі - аніс ти Ві та лій Ки я ни ця і Вла дис ла ва Кру­скаль та ін­ші.

Від­кри­є­ться фо­рум у Бу­дин­ку осві­ти і куль ту ри « Май с тер Клас » кон цер том Укра їнсь ко го ім п ро ві за цій но го ор кес т - ру ( ди ри гент — Дмит ро Рад зець кий). Цей ко лек тив є мас ш таб ним про ек том та ла но ви тих гі та рис тів, бра тів Дмит ра та Сер­гія Ра­дзе­цьких, які зі­бра­ли ра­зом ві до мих ук ра їнсь ких му зи кан тів, а та - кож ко ри фе їв ук ра їнсь ко го джа зу та аван гар ду. Ме та і го лов не за вдан ня Укра їнсь ко го ім п ро ві за цій но го ор кес т - ру — роз ши рен ня мож ли вос тей ком по - зи ції, ко лек тив но го ім п ро ві за цій но го ви­ко­нав­ства, вмі­н­ня ство­рю­ва­ти му­зи­ку у ве ли ких ко лек ти вах шля хом вза є - мозв’ яз ку му зи кан тів між со бою. Та - кож — по пу ля ри за ція цьо го ви ду мис - те­цтва і за­лу­че­н­ня ін­те­ре­су до су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки.

ФО­ТО З САЙТА TINTEAMUZICALA.ORG

ЗАКРИВАТИМЕ ФО­РУМ ВІ­ДО­МИЙ КЛАРНЕТИСТ МІК­КО РА­А­САК­КА (ФІНЛЯНДІЯ)

Із 8 до 20 кві­тня у Ки­є­ві від­бу­де­ться XIV Між­на­ро­дний фо­рум «Му­зи­ка

мо­ло­дих»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.