«Ене­ї­да» по-іва­но-фран­ків­ськи — 12 кві­тня на сце­ні На­ціо­наль­ної опе­ре­ти

Den (Ukrainian) - - Культура -

У сто­ли­ці свою ре­зо­нан­сну ви­ста­ву пред­став­лять акто­ри Іва­но-Фран­ків­сько­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру. Фе­є­рію-бур­леск за мо­ти­ва­ми по­е­ми «Ене­ї­да» Івана Ко­тля­рев­сько­го по­ста­вив ху­до­жній ке­рів­ник іва­но-фран­ків­ців, ві­до­мий ре­жи­сер Ро­сти­слав Дер­жи­піль­ський. Це су­ча­сний по­гляд на кла­си­ку. Ви­ста­ва опо­від­ає про не­за­ле­жну Укра­ї­ну — від 1990-х до сьо­го­де­н­ня. Ре­жи­сер, віль­но ком­пі­лю­ю­чи текс­ти «Ене­ї­ди», пе­ре­хо­дить від те­а­тру ме­та­фор до те­а­тру пу­блі­ци­сти­чно-зло­бо­ден­но­го. Ко­ли Еней (Оле­ксій Гна­тков­ський) на­рі­кає: «І як вій­ну ве­сти без збруї /Без вій­ська, хлі­ба, без гар­мат /Без гро­шей?..» — гля­да­чам зда­є­ться, що це фра­за з ви­пу­ску те­ле­но­вин. А ко­ли Ма­ти (Га­ли­на Ба­ран­ке­вич) під ти­хо-ти­хо за­спі­ва­ний без слів ре­кві­єм «Пли­ве ка­ча» опла­кує си­на, за­ги­бло­го в бою, то в за­лі від­лу­ню­ють ри­да­н­ня... Ни­ні іва­но-фран­ків­ці ма­ють по­ту­жний ре­пер­ту­ар, з яким асоціюється су­ча­сний те­атр (зокре­ма, та­кі ви­ста­ви, як «Со­лод­ка Да­ру­ся», «На­ція», «Сла­ва ге­ро­ям» та ін­ші.) Це Ми­сте­цтво з великої лі­те­ри! На­га­даю, зав­дя­ки під­трим­ці ке­рів­ни­цтва На­ціо­наль­ної опе­ре­ти те­а­тра­ли сто­ли­ці ма­ли на­го­ду по­ба­чи­ти арт-про­ект «Оскар і Ро­же­ва па­ні». Ця по­ста­нов­ка Р. Дер­жи­піль­сько­го за п’єсою Е.-Е. Шміт­та одер­жа­ла ми­ну­ло­го ти­жня «Ки­їв­ську Пе­кто­раль» як «По­дія ро­ку» (бла­го­дій­ний твор­чий про­ект, який, га­стро­лю­ю­чи кра­ї­ною, зби­рає ко­шти на ство­ре­н­ня мо­біль­них бри­гад па­лі­а­тив­ної до­по­мо­ги для смер­тель­но хво­рих ді­тей).

ФО­ТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ ТЕ­А­ТРУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.