Жи­во­пис і гра­фі­ка Оле­ксан­дра Ле­ви­ча — га­ле­рея «Пар­су­на»

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Це пер­со­наль­ний про­ект Fine Horsemen ки­їв­сько­го художника, не­скін­чен­но за­ко­ха­но­го в чу­до­вих і гра­ці­о­зних тва­рин, — ко­ней. На ви­став­ці пред­став­ле­но по­над два де­ся­тки но­вих гра­фі­чних і жи­во­пи­сних ро­біт Оле­ксан­дра Ле­ви­ча. У йо­го ро­бо­тах мо­жна по­ба­чи­ти не­по­ру­шну єдність вер­шни­ка і ко­ня; гар­мо­нію і пов­но­ту зли­т­тя в єди­но­му ру­сі; пе­ре­жи­ва­н­ня на­їзни­ка; гра­цію ко­ней. Бе­здо­ган­на гра­фі­ка, пре­кра­сні вер­шник та кінь не­мов жи­вуть і ди­ха­ють як єди­не ці­ле — в ри­тмі Fine Horsemen. Ви став­ку мо­жно по ба­чи­ти до 28 кві­тня.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА PARSUNA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.