«Ар­се­нал» по­ка­жуть у Ве­ли­ко­бри­та­нії

10 кві­тня в Куль­тур­но­му цен­трі Watershed (Бри­столь) від­бу­де­ться показ ле­ген­дар­ної стрі­чки Оле­ксан­дра Дов­жен­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Свій ні­мий фільм «Ар­се­нал» кі­но­май­стер зняв 1929 ро­ку. Ця кар­ти­на вхо­дить до ци­клу кі­но­пер­фор­ман­сів «Ко­ло дзи­ґи». Ві­дре­став­ро­ва­ну вер­сію істо­ри­ко-ре­во­лю­цій­ної епо­пеї бу­де по­ка­за­но за про­гра­мою FILMIC-2016 під аком­па­не­мент ви­сту­пу Гая Бар­тел­ла та гур­ту Bronnt Industries Capital. Ство­ре­н­ня му­зи­чно­го су­про­во­ду до філь­му бу­ло про­фі­нан­со­ва­но Бри­тан­ською ра­дою в Укра­ї­ні, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Стрі­чка роз­по­від­ає про при­ду­ше­н­ня пов­ста­н­ня на ки­їв­сько­му за­во­ді «Ар­се­нал». Фільм бу­ло зня­то на Оде­ській кі­но­фа­бри­ці ВУФКУ ка­ме­рою ле­ген­дар­но­го кі­но­опе­ра­то­ра Да­ни­ла Де­му­цько­го в ори­гі­наль­них де­ко­ра­ці­ях Во­ло­ди­ми­ра Мюл­ле­ра. Ек­с­пре­сіо­ні­сти­чна обра­зність, до­ско­на­ла опе­ра­тор­ська ро­бо­та ви­ве­ли фільм да­ле­ко за ме­жі ра­дян­ської про­па­ган­ди і зро­би­ли дов­жен­ків­ський «Ар­се­нал» одним зі зна­ко­вих творів укра­їн­сько­го кі­но­а­ван­гар­ду.

На­га­да­є­мо, ін­стру­мен­та­ліст Гай Бар­телл, за­снов­ник гур­ту Bronnt Industries Capital, є ав­то­ром са­унд­тре­ка до дру­го­го пов­но­ме­тра­жно­го філь­му О. Дов­жен­ка, прем’єра яко­го від­бу­ла­ся ми­ну­ло­го ро­ку в Ки­є­ві на від­крит­ті «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу». Стрі­чка з но­вим са­унд­тре­ком від Г. Бар­тел­ла ста­ла де­ся­тим до­роб­ком у се­рії іні­ці­йо­ва­них Цен­тром Дов­жен­ка му­зи­чних кі­но­пер­фор­ман­сів «Ко­ло дзи­ґи», в ме жах яких від бу ва ють ся прем’ єри від рес тав ро ва них ук ра їнсь ких ні мих філь­мів у су­про­во­ді су­ча­сної му­зи­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.