М ай­бу­тнє,, в яко­му не­має мі­сця « Газ­про­му»

Єди­ний в Укра­ї­ні фа­хі­вець із гео­енер­ге­ти­ки Олег Хо­мен­ко вва­жає, що про­бле­ма ви­ко­ри­ста­н­ня те­пла Зем­лі в по­бу­ті — ПИ­ТА­Н­НЯ ЧА­СУ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

До 2028 ро­ку, як обі­цяє те­хні­чний ди­ре­ктор Google, ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дно­го га­зу, на­фти та ву­гі­л­ля зій­де на­ні­вець. Все за­мі­нить гео­енер­ге­ти­ка, яка ста­не на­ба­га­то еко­ном­ні­шою і про­сті­шою у ви­ко­ри­стан­ні. Вже за­раз со­ня­чні ба­та­реї й ві­тря­ки «пе­ре­тя­гу­ють ка­нат», зма­га­ю­чись із на­фто­га­зо­вим бі­зне­сом. А зро­ста­н­ня цін на па­ли­во під­твер­джує при­каз­ку про те, що «не­має ли­ха без до­бра». Лю­ди актив­ні­ше по­ча­ли за­ми­слю­ва­тись, як де­шев­ше обі­грі­ти своє жи­тло.

Гео­енер­ге­ти­ка є не про­сто розв’яза­н­ням про­бле­ми, а ко­зи­рем світової еко­но­мі­ки, за до­по­мо­гою яко­го мо­жна смі­ли­во ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел в опа­лен­ні жи­тло­вих бу­дин­ків. У пер­шу чер­гу ця га­лузь ви­во­дить на но­вий рі­вень ро­бо­ту гір­ни­чих під­при­ємств, у то­му чи­слі вже за­кри­тих, і зде­шев­лює по­бут гро­ма­дян. Окрім цьо­го — від­кри­ває мо­жли­вість отри­му­ва­ти чи­ма­лий при­бу­ток дер­жа­ві. І бі­знес-стру­кту­ри вже зро­зумі­ли цю пе­ре­ва­гу, ін­ве­сту­ю­чи роз­ви­ток гео­енер­ге­ти­ки.

НО­ВА НАУКА

Як роз­ви­ва­є­ться гео­енер­ге­ти­ка в Укра­ї­ні? Щоб до­від­а­ти­ся, за­хо­ди­мо на офі­цій­ний сайт Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, про­те в жо­дно­му роз­ді­лі, на жаль, не зна­хо­ди­мо ін­фор­ма­ції про роз роб ку гео енер ге тич них прин­ци­пів роз­ви­тку дер­жа­ви. Ни­ні у нас пе­ре­ва­жно зайня­ті та­ки­ми на­су­щни­ми пи­та­н­ня­ми, як ядер­на енер­ге­ти­ка, на­фто­га­зо­ва і ву­гіль­на про­ми­сло­во­сті. А тим ча­сом ве­ли­ка ча­сти­на ву­гіль­них шахт че­рез во­єн­ні дії вийшли з-під кон­тро­лю України, так са­мо як і чор­но­мор­ські бу ро ві плат фор ми на газ. Про мо­жли­вість но­вих шля­хів ви­до­бу­тку енер­гії, як на по­верх­ні, так і в на­драх Зем­лі, що і є по су­ті гео­енер­ге­ти­кою, до­сі не йде­ться. Хо­ча в та­кий не­про­стий пе­рі­од жи­т­тя ло­гі­чно бу­ло б окре­сли­ти пер­спе­кти­ви роз­ви­тку аль­тер­на­тив­них дже­рел те­пла і сві­тла для укра­їн­ців. Але на­віть на спе­ці­а­лі­зо­ва­них сай­тах все­сві­тньої ме­ре­жі Ін­тер­нет — Scopus, Copernicus, Google — не зна­йшло­ся ро­біт вче­них, які б за­йма­ли­ся роз­ви­тком ідей гео­енер­ге­ти­ки. Ли­ше пі­сля дов­гих по­шу­ків вда­ло­ся зна­йти до­слі­дни­ка, який за­йма­є­ться ці­єю про­бле­ма­ти­кою до­сить дав­но і вті­лює свої ідеї в Укра­ї­ні.

До­цент ка­фе­дри під­зем­ної роз­роб­ки ро­до­вищ На­ціо­наль­но­го гір­ни­чо­го уні­вер­си­те­ту (Дні­про­пет

ровськ) Олег ХО­МЕН­КО не­що­дав­но за­хи­стив до­ктор­ську ди­сер­та­цію, в якій роз­кри­то спо­сіб ви­до­бу­тку ру­ди за до­по­мо­гою гео­енер­гії. Ви­я­ви­ло­ся, за­про­по­но­ва­ний під­хід на­ба­га­то про­сті­ший, май­же вдві­чі де­шев­ший і, зви­чай­но ж, які­сні­ший у по­рів­нян­ні з те­хно­ло­гі­я­ми, що де­ся­ти­лі­т­тя­ми ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на ша­хтах. З огля­ду на те, що гло­баль­но і си­стем­но цим пи­та­н­ням ма­ло хто за­ймав­ся, вче­ний зро­бив смі­ли­вий крок у на­у­ці, зди­ву­вав­ши ко­лег під час за­хи­сту сво­єї ро­бо­ти.

«Гео­енер­ге­ти­ка — це но­ва наука про Зем­лю, що йде на змі­ну тра­ди­цій­ним гео­фі­зи­ці, гео­ме­ха­ні­ці, гео­ди­на­мі­ці, — роз­по­від­ає укра­їн­ський до­слі­дник Олег Хо­мен­ко. — Ко­ли я ви­вчав ро­бо­ти сво­їх ко­лег, в то­му чи­слі й у ме­ре­жі Ін­тер­нет, по­ба­чив, що ко­ло на­у­ко­во-при­кла­дних ін­те­ре­сів у га­лу­зі гео­енер­ге­ти­ки зво­дя­ться ли­ше до окре­мих пи­тань гео­ло­гії, а та­кож — ви­го­тов­ле­н­ня та вста­нов­ле­н­ня те­пло­вих на­со­сів для жи­тло­вих бу­дин­ків і

під­при­ємств, а сам тер­мін «гео­енер­ге­ти­ка» ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ли­ше для со­лі­дно­сті. На­справ­ді це аб­со­лю­тно но­вий і су­ча­сний на­прям, який має свій гли­бо­кий сенс і при­зна­че­н­ня. В йо­го по­ня­т­тя вхо­дить ві­тро­енер­ге­ти­ка, гі­дро­енер­ге­ти­ка, тер­мо­енер­ге­ти­ка, гра­ві­та­цій­на енер­ге­ти­ка і ба­га­то ін­шо­го».

ПЕР­СПЕ­КТИ­ВА ГЕО­ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КИ

Мо­жна смі­ли­во ска­за­ти, що вже сьо­го­дні гео­енер­ге­ти­ка для на­се­ле­н­ня є до­сить ви­гі­дною аль­тер­на­ти­вою при­ро­дно­му га­зу, і, що ва­жли­во, во­на ви­прав­до­вує ви­тра­ти на її впро­ва­дже­н­ня за ко­ро­ткий тер­мін. Але, як за­ува­жує Олег Хо­мен­ко, про­бле­ма по­верх­не­во­го ін­те­ре­су до цьо­го пи­та­н­ня по­ля­гає і в мен­таль­но­сті на­шо­го су­спіль­ства. Не одне покоління ви­хо­ву­ва­ло­ся на то­му, що ми за­ле­жи­мо від ко­гось або чо­гось, в то­му чи­слі і в енер­ге­ти­чно­му сен­сі. І, зда­є­ться, га­зо­ве пи­та­н­ня на­ві­ки за­кон­сер­ву­ва­ло­ся у топ те­мах дня. То­му вче­но­му в сво­їх до­слі­дже­н­нях до­во­ди­ться вра­хо­ву­ва­ти всі ню­ан­си, на­віть пси­хо­ло­гі­чну не­го­тов­ність лю­дей піти в енер­ге­ти­чну ав­то­но­мію, від­мо­вив­шись від зви­чно­го ко­му­наль­но­го і про­ми­сло­во­го раю.

«Ін­фор­ма­ція та енер­гія — це дві основ­ні суб­стан­ції на­шо­го сві­ту, які впли­ва­ють на роз­ви­ток су­спіль­ства — го­во­рить вче­ний Олег Хо­мен­ко. — Гео­енер­ге­ти­ка є ре­аль­ною пер­спе­кти­вою, адже вкла­де­ні в цю сфе­ру ін­ве­сти­ції оку­пля­ться сто­ри­цею і не­ми­ну­че при­ве­дуть до енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті лю­дей, ре­гіо­нів і на­віть кра­їн. Щоб до­ве­сти це, по­чав з най­скла­дні­шо­го — на­у­ко­во­го об­ґрун­ту­ва­н­ня гео­енер­ге­ти­чних прин­ци­пів у ро­бо­ті гір­ни­чо­ру­дних під­при­ємств. Я про­сто про­де­мон­сту­вав, як до­бу­ти ру­ду за до­по­мо­гою гео­енер­гії. Бу­ла за­про­по­но­ва­на но­ва те­о­рія гір­сько­го ти­ску, що ба­зу­ва­ла­ся на від­крит­ті фі­зи­чної су­тно­сті фе­но­ме­наль­но­го яви­ща, над яким вче­ні ла­ма­ли го­ло­ви ще з 1899 ро­ку. За ці­єю ме­то­ди­кою до­бу­ва­ти ру­ду зна­чно де­шев­ше, а при до­да­тко­во­му ви­ко­ри­стан­ні ін­ших скла­до­вих гео­енер­ге­ти­ки — ві­тро­енер­ге­ти­ки, гі­дро­енер­ге­ти­ки, тер­мо­енер­ге­ти­ки, гра­ві­та­цій­ної енер­ге­ти­ки — ша­хти ста­нуть пов­ні­стю енер­ге­ти­чно ав­то­ном­ни­ми!»

За остан­ні 40 ро­ків кар­ди­наль­них ідей що­до мо­дер­ні­за­ції ру­дних шахт ні­хто не ви­су­вав, то­му до­цен­ту ка­фе­дри під­зем­ної роз­роб­ки ро­до­ви­щНГУ Оле­гу Хо­мен­ку до­ве­ло­ся не про­сто три­ма­ти обо­ро­ну ске­пти­кам, а й до­во­ди­ти до­ціль­ність сво­го на­у­ко­во­го від­кри­т­тя.

По-пер­ше, вче­ний, ви­вчив­ши ро­бо­ту всіх ру­дних шахт України, до­вів, що гео­енер­ге­ти­ка — шлях до про­гре­сив­ної ро­бо­ти гір­ни­чих під­при­ємств. При сьо­го­дні­шньо­му ме­ха­ні­зо­ва­но­му під­хо­ді вче­них, що ба­зу­є­ться на за­ко­нах кла­си­чної фі­зи­ки, ви­тра­ти на ви­до­бу­ток при­рів­ню­є­ться до при­бу­тку, отри­ма­но­го з про­да­жу ру­ди. Про­дов­жу­ва­ти ро­бо­ти за та­ких умов про­сто не ви­гі­дно. При цьо­му за­ро­бі­тна пла­та ро­бі­тни­ків опу­ска­є­ться до мі­ні­му­му, а трав­ма­тизм і ава­рій­ність на під­при­єм­ствах зро­стає до ма­кси­му­му. Хо­ча з гео­енер­ге­ти­чним під­хо­дом до спра­ви мо­жна не ли­ше лі­кві­ду­ва­ти про­бле­ми, пов’яза­ні з гір­ським ти­ском, а й на­вчи­ти­ся отри­му­ва­ти до­да­тко­вий при­бу­ток.

По-дру­ге, Олег Хо­мен­ко зу­мів до­ве­сти ду­же до­сту­пну для ро­зу­мі­н­ня те­о­рію, до якої ра­ні­ше ні­хто чо­мусь не при­йшов.

«По­ля­гає во­на в одно­му сло­ві «ка­псу­ла», — по­яснює вче­ний. — Так са­мо, як у лю­ди­ни від­бу­ва­є­ться за­го­є­н­ня ра­ни, що і зветься на­у­ко­вою мо­вою «ка­псу­лю­ва­н­ня», так і гір­ський ма­сив «стя­гу­є­ться» нав­ко­ло зо­ни ви­до­бу­тку, ство­рюю- чи за­хи­сну ка­псу­лу. Адже зем­ля та­кож жи­вий ор­га­нізм і, зви­чай­но ж, ре­а­гує на сто­рон­нє втру­ча­н­ня ша­хта­рів. Тут одні­єю фі­зи­кою не обі­йде­шся. Ка­псу­ли — це все, що нас ото­чує від Га­ла­ктик до остан­ньої клі­ти­ни в на­шо­му ор­га­ні­змі. Ба­га­то ти­ся­чо­літь гір­ни­ки шу­ка­ли при­чи­ни обва­лу по­крів­лі та зді­йма­н­ня ґрун­ту під час ро­бо­ти, а на­у­ков­ці зви­тя­жно пра­цю­ва­ли над по­ясне­н­ням цих про­це­сів. А ви­яв­ля­є­ться, зем­ля, «за­хи­ща­ю­чись» від гір­ни­чих ро­біт, ство­рює так зва­ні ка­псу­ли за ра­ху­нок змі­ни ти­ску, тем­пе­ра­ту­ри, щіль­но­сті, тим са­мим ви­ко­ну­ю­чи при­ро­дне крі­пле­н­ня ви­ро­бок. То­му, якщо пра­виль­но все вра­хо­ву­ва­ти, гір­ни­кам, за ве­ли­ким ра­хун­ком, ні­чо­го крі­пи­ти і не до­ве­де­ться, про­сто на­да­ва­ти гір­ни­чим ви­роб­кам пра­виль­ні роз­мі­ри і фор­му».

Одним сло­вом, з ура­ху­ва­н­ням гео­енер­ге­ти­ки на гір­ни­чо­му під­при­єм­стві мо­жна на­ба­га­то лег­ше ви­до­бу­ва­ти ру­ду. Укра­їн­ський науковець на­ре­шті за­про­по­ну­вав та­ку те­о­рію, яка до­зво­ляє не тіль­ки де­шев­ше ви­до­бу­ва­ти ко­ри­сні ко­па­ли­ни, а й спро­сти­ти те­хно­ло­гію ви­до­бу­тку, зде­ше­ви­ти крі­пле­н­ня й обла­дна­н­ня. Олег Хо­мен­ко ствер­джує: не­зва­жа­ю­чи на те, що ви­до­бу­ток ру­ди з ура­ху­ва­н­ням гео­енер­ге­ти­чних основ ви­ма­гає нового під­хо­ду, він вза­га­лі не по­тре­бує до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. Та­ким чи­ном, під­при­єм­ство отри­мує при­бу­ток, а не при­но­сить со­бі ж зби­тки.

ГЕО­ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КА І ПОСТМАЙНІНГ

Ша­хта « Бла­го­да­тна » , що в Пав­ло­гра­ді, вже п’ять ро­ків отри­мує те­пло і га­ря­чу во­ду для сво­го під­при­єм­ства за до­по­мо­гою по­ту­жно­го те­пло­во­го на­со­са, впро­ва­дже­н­ням яко­го за­йма­ли­ся вче­ні На­ціо­наль­но­го гір­ни­чо­го уні­вер­си­те­ту з Дні­про­пе­тров­ська. Для України — це ін­но­ва­ція, але во­на мо­же ста­ти ре­аль­ні­стю для ко­жно­го під­при­єм­ства. Більш по­ту­жний те­пло­вий на­сос, вста­нов­ле­ний під зем­лею, зда­тен по­да­ва­ти те­пло всьо­му ша­хтар­сько­му мі­сте­чку. Але для по­ча­тку по­трі­бно, щоб ша­хта са­ма се­бе за­без­пе­чу­ва­ла те­плом, що ло­гі­чно, а вже по­тім — по­да­ва­ла во­ду, те­пло, еле­ктро­енер­гію на­се­лен­ню.

Не слід за­бу­ва­ти і про мо­жли­во­сті, що з’яв­ля­ю­ться пі­сля за­кри­т­тя гір­ни­чих під­при­ємств. До­ктор те­хні­чних на­ук О. Хо­мен­ко дає екс­пер­тну оцін­ку і цьо­му пи­тан­ню: «За остан­ній рік сві­то­ві ці­ни на за­лі­зну ру­ду впа­ли вдві­чі. Біль­шість шахт по­чи­на­ють згор­та­ти про­гра­ми роз­ви­тку під­при­ємств, ско­ро­чу­ю­чи об­ся­ги ви­до­бу­тку. Але чо­му б не пе­ре­йня­ти до­свід За­хо­ду і Ки­таю, де ша­хти, як під час ро­бо­ти, так і пі­сля сво­го за­кри­т­тя при­но­сять чи­ма­лий при­бу­ток? На­при­клад, ли­ше вста­нов­ле­н­ня ві­тро­а­гре­га­тів на ко­прах і від­ва­лах шахт зда­тне ста­бі­лі­зу­ва­ти при­бу­ток у кри­зо­ві ро­ки. На за­кон­сер­во­ва­них го­ри­зон­тах до­да­тко­ві ко­шти мо­жна отри­му­ва­ти від ор­га­ні­за­ції му­зей­них екс­кур­сій і кон­цер­тів ка­мер­ної та ор­ган­ної му­зи­ки у від­пра­цьо­ва­них ка­ме­рах, а та­кож — спо­ру­дже­н­ня у ви­роб­ках со­льо­вих та ін­ших шахт, під­зем­них цер­ков, го­те­лів, ме­ди­чних цен­трів; ство­ре­н­ня гір­сько­ли­жних спу­сків на від­ва­лах пу­стих по­рід і то­му по­ді­бне. Я впев­не­ний, що прой­де не біль­ше 10 ро­ків, і на мі­сці біль­шо­сті за­кри­тих шахт у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях пра­цю­ва­ти­муть гір­сько­ли­жні ку­рор­ти, як в Кар­па­тах. На сьо­го­дні вже є за­ці­кав­ле­ність ін­ве­сто­рів, го­лов­не, щоб за­кін­чи­ла­ся вій­на».

Ре­а­лі­за­ція гео­енер­ге­ти­чних про­е­ктів на за­кри­тих під­при­єм­ствах у сві­ті ко­ри­сту­є­ться по­пи­том і ті­шить при­бу­тка­ми. На­при­клад, в ка­над­сько­му ін­ду­стрі­аль­но­му мі­сте­чку Мюр­до­швіль вла­да на мі­сті ви­ро­бле­них під­при­ємств розмістили ві­тро­ге­не­ра­то­ри, а та­кож вла­шту­ва­ла гір­сько­ли­жний ку­рорт. Те­пер у не­ве­ли­чкий Мюр­до­швіль ли­не по­тік ту­ри­стів, зу­пи­ня­ю­чись у мі­сце­вих ме­шкан­ців, які свої бу­дин­ки пе­ре­о­бла­дна­ли у хо­сте­ли. Аось в Япо­нії ко­ри­сту­є­ться по­пи том «ін­ду­стрі­аль­ний ту­ризм». У цій кра­ї­ні вже не діють гір­ни­чі під­при­єм­ства, одною з остан­ніх при­пи­ни­ла ді­яль­ність ша­хта остро­ва Іке­ши­ма. Ця по­дія зро­би­ла острів май­же без­лю­дним і зов­сім не при­ва­бли­вим. Тіль­ки зго­дом Іке­ши­му ме­шкан­ці по­ча­ли на­зи­ва­ти «острів-ша­хта», бо в ньо­му не при­пи­ня­ю­ться екс­кур­сії під зем­лею, на гли­би­ні 300 ме­трів, у музеї гір­ни­чої спра­ви. І з ро­ку в рік кіль­кість ту­ри­стів тіль­ки зро­стає. В ін­ших ша­хтах рі­зних кра­їн обла­што­ву­ють музеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва, рі­зні арт-цен­три. І все ко­ри­сту­є­ться по­пу­ляр­ні­стю, бо є екс­клю­зи­вом. В Укра­ї­ні гір­ни­чих під­при­ємств, зро­зумі­ло, біль­ше, ви­ро­бле­них — в то­му чи­слі, тож во­ни та­кож мо­жуть пред­став­ля­ти ви­тво­ри ми­сте­цтва або ста­ти осно­вою при­бу­тко­вих гео­енер­ге­ти­чних про­е­ктів. По­ки що ж — це ді­лян­ки, які не ма­ють жи­т­тя.

ГЕО­ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КА В ПО­БУ­ТІ

З гео­енер­ге­ти­кою мо­жна смі­ли­во ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел опа­ле­н­ня в по­бу­ті. З ці­єю ме­тою і про­дов­жує пра­цю­ва­ти Олег Хо­мен­ко.

— Енер­ге­ти­чні мо­жли­во­сті, які мі­стить Зем­ля, про­сто без­кі- не­чні, — го­во­рить він. — Але в Укра­ї­ні є свої осо­бли­во­сті. Те­пло Зем­лі, зда­тне обі­грі­ти жи­тло­ві бу­дин­ки, зна­хо­ди­ться ниж­че гли­би­ни про­мер­за­н­ня грун­ту. То­му отри­му­ва­ти те­пло з гли­би­ни 1,5 км до + 30 ° С мо­жли­во тіль­ки з ви­ко­ри­ста­н­ням фон­ду гір­ни­чих під­при­ємств. Ця ци­фра і в лі­тній, і в зи­мо­вий пе­рі­о­ди не­змін­на. За до­по­мо­гою те­пло­во­го на­со­су на по­верх­ню тем­пе­ра­ту­ра ви­хо­дить втри­чі ви­ща, або, від­по­від­но до по­ри ро­ку, ниж­ча. Та­ким чи­ном, взим­ку мо­же­мо отри­ма­ти тем­пе­ра­ту­ру во­ди в + 90 ° С, а влі­тку — охо­ло­ди­ти свій бу­ди­нок. Ба­та­реї мо­жуть і не зна­до­би­ться. Те­пло­на­со­си пра­цю­ють на рі­зних те­пло­но­сі­ях: по­ві­трі, рі­ди­ні, ма­слі, що від трьох до де­ся­ти ра­зів де­шев­ше еле­ктри­чно­го пі­ді­грі­ву во­ди в бой­ле­рі та па­ро­во­го опа­ле­н­ня за до­по­мо­гою га­зу або ву­гі­л­ля. Про­бле­ма ли­ше в то­му, що обла­дна­н­ня шахт те­пло­на­со­сни­ми ком­пре­со­ра­ми про­ми­сло­во­го ти­пу, які зда­тні ви­до­бу­ва­ти те­пло з надр, ви­ма­гає спец­про­е­ктів, ін­ве­сти­цій і на­у­ко­во­го су­про­во­ду. Це по­ки що пи­та­н­ня май­бу­тньо­го, у яко­му вче­ний Олег Хо­мен­ко не спо­ді­ва­є­ться на під­трим­ку з бо­ку дер­жа­ви, а про­сто про­дов­жує пра­цю­ва­ти, а та­кож спів­пра­цю­ва­ти з за­хі­дни­ми фа­хів­ця­ми.

— Те, що нам за­раз зда­є­ться на ди­ко­вин­кою, в сві­ті дав­но впро­ва­дже­но. Ін­ве­сто­ри зро­зумі­ли, що ро­би­ти вне­сок в гео­е­не­ре­ге­ти­ку — ви­гі­дно. Тож за­раз я за­йма­ю­ся пе­ре­кла­дом сво­їх но­вих на­у­ко­вих ре­зуль­та­тів ан­глій­ською мо­вою і пу­блі­кую їх у між­на­ро­дних ви­да­н­нях. Та­ким чи­ном — шу­каю ін­ве­сто­рів, а та­кож під­би­раю до­слі­дни­цьку ба­зу, де мо­жна бу­ло б про­дов­жи­ти ро­бо­ту з впро­ва­дже­н­ня роз­ро­бле­них ін­но­ва­цій. Зго­дом і в Укра­ї­ні мо­жна ре­а­лі­зу­ва­ти всі ідеї гео­енер­ге­ти­ки. У нас уже ви­зна­ли но­ву гео­енер­ге­ти­чну те­о­рію на осно­ві ро­бо­ти ру­дни­ків, яку я роз­ро­бив. Адже во­на не су­пе­ре­чить ні за­ко­нам при­ро­ди ( фі­зи­ки), ні здо­ро­во­му глу­зду, — го­во­рить О. Хо­мен­ко.

По­ки вче­ні пра­цю­ють над мас­шта­бним впро­ва­дже­н­ням гео­енер­ге­ти­ки в по­бу­ті, отри­ма­ти те­плу во­ду для при­мі­щень не­ве­ли­кої тем­пе­ра­ту­ри без ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу мо­жли­во вже за­раз. На гли­би­ні по­над 1 м зем­ля має тем­пе­ра­ту­ру + 5 — 10 ° С, що до­ста­тньо для обі­грі­ву во­ди до + 30 — 40 ° С і біль­ше. До цьо­го спосо­бу звер­та­ю­ться ба­га­то лю­дей не тіль­ки, щоб пі­ді­грі­ти во­ду, влі­тку та­ким чи­ном мо­жна охо­ло­ди­ти свій бу­ди­нок. Сьо­го­дні вже ма­со­во вста­нов­лю­ють по­бу­то­ві й про­ми­сло­ві кон­ди­ціо­не­ри, які взим­ку пра­цю­ють на те­пло, адже це най­де­шев­ший вид опа­ле­н­ня при­мі­щень. На­сту­пний крок — за со­ня­чни­ми ба­та­ре­я­ми і те­пло­ви­ми на­со­са­ми.

По­ки що єди­ний в Укра­ї­ні фа­хі­вець з гео­енер­ге­ти­ки як на­у­ки Олег Хо­мен­ко вва­жає, що пи­та­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня те­пла Зем­лі в по­бу­ті — пи­та­н­ня ча­су. Гео­енер­ге­ти­ка — ди­сци­плі­на но­ва й її ві­тчи­зня­ний роз­ви­ток кра­ще по­ча­ти з гір­ни­чо­до­був­них під­при­ємств, які зда­тні ви­йти на повну еко­но­мі­чну ав­то­но­мію і на­віть опа­лю­ва­ти при­ле­глі селища або ша­хтар­ські мі­сте­чка без зна­чних фі­нан­со­вих вли­вань. До то­го ж на ша­хтах, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи гео­енер­ге­ти­чні прин­ци­пи в те­хно­ло­гі­ях ви­до­бу­тку, мо­жли­во роз­ро­бля­ти ко­ри­сні ко­па­ли­ни за ма­лих ви­трат. Для еко­но­мі­ки України — це ве­ли­че­зний крок впе­ред, який в то­му чи­слі розв’язує га­зо­ве пи­та­н­ня раз і на­зав­жди.

Гео­енер­ге­ти­ка — це но­ва наука про Зем­лю, яка йде на за­мі­ну тра­ди­цій­ним гео­фі­зи­ці, гео­ме­ха­ні­ці, гео­ди­на­мі­ці, — роз­по­від­ає укра­їн­ський до­слі­дник Олег Хо­мен­ко (на фо­то). — Ко­ли я ви­вчав ро­бо­ти сво­їх ко­лег, зокре­ма й у ме­ре­жі Ін­тер­нет, по­ба­чив, що ко­ло на­у­ко­во­при­кла­дних ін­те­ре­сів в га­лу­зі гео­енер­ге­ти­ки зво­ди­ться ли­ше до окре­мих пи­тань гео­ло­гії, а та­кож — ви­го­тов­ле­н­ня та вста­нов­ле­н­ня те­пло­вих на­со­сів для жи­тло­вих бу­дин­ків і під­при­ємств, а сам тер­мін «гео­енер­ге­ти­ка» ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ли­ше для со­лі­дно­сті. На­справ­ді це аб­со­лю­тно но­вий і су­ча­сний на­прям, який має свій гли­бо­кий сенс і при­зна­че­н­ня. В йо­го по­ня­т­тя вхо­дить ві­тро­енер­ге­ти­ка, гі­дро­енер­ге­ти­ка, тер­мо­енер­ге­ти­ка, гра­ві­та­цій­на енер­ге­ти­ка і ба­га­то ін­шо­го

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

На­та­лія АНДРЮЩЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.