Iз енер­го­мо­но­по­лі­ста – у кон­це­сіо­не­ри

Ек­сперт: «Це спо­сіб за­лу­чи­ти ба­га­то гро­шей за ко­ро­ткий тер­мін, щоб ви­йти на які­сно ін­ший рі­вень го­спо­дар­ства мі­ста»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Якщо ко­лись про за­кін­че­н­ня зи­ми свід­чив при­літ гра­ків, то те­пер цю роль у сто­ли­ці ви­ко­нує «Ки­ї­в­енер­го». У вів­то­рок ком­па­нія обі­ця­ла від­клю­чи­ти те­пло в усіх ки­їв­ських бу­дин­ках. «Ми спо­ді­ва­є­мо­ся за­вер­ши­ти від­клю­че­н­ня бу­дин­ків про­тя­гом сьо­го­дні­шньо­го дня», — ска­зав жур­на­лі­стам гла­ва від­осо­бле­но­го під­роз­ді­лу «Ки­ї­в­енер­го» — «Ки­їв­ські те­пло­ві ме­ре­жі» Єв­ген Глу­шак і до­дав, що ста­ном на 13 го­ди­ну вів­тор­ка вже від­клю­че­но 80% жи­тло­фон­ду сто­ли­ці. Але ска­за­ти, зві­сно, лег­ше, ніж зро­би­ти: о 18 го­ди­ні ба­та­реї опа­ле­н­ня в одній з по­лі­клі­нік Обо­ло­ні, де до­ве­ло­ся по­бу­ва­ти «Дню», ще пра­цю­ва­ли на всю ве­сня­ну по­ту­жність, без­жа­лі­сно спо­ро­жня­ю­чи та­ким чи­ном бюджет сто­ли­ці.

Про­те не чі­пля­ти­ме­мо­ся до слів. Про­цес від­клю­че­н­ня те­пла не на­ба­га­то про­сті­ший, ніж під­клю­че­н­ня. І це при то­му, що одно­ча­сно ком­па­нія ви­ко­нує гло­баль­не зав­да­н­ня — до Нового ро­ку обла­дна­ти всі 100% жи­тло­вих бу­дин­ків сво­єї зо­ни те­пло­по­ста­ча­н­ня при­ла­да­ми облі­ку. На це, як ви­хо­дить з її прес-ре­лі­зу, при­свя­че­но­го за­кін­чен­ню опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, бу­де спря­мо­ва­но ве­ли­ку ча­сти­ну ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми (217,6 млн грн), за­твер­дже­ної для «Ки­ї­в­енер­го» ре­гу­лю­валь­ни­ком (НКРЕКУ).

Окрім уста­нов­ки ву­злів облі­ку те­пла на вве­де­н­нях жи­тло­вих бу­дин­ків ком­па­нія має на­мір ав­то­ма­ти­зу­ва­ти зби­ра­н­ня отри­ма­них ни­ми да­них. При­чо­му їх змо­жуть по­ба­чи­ти, за сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Ки­ї­в­енер­го» Оле­ксан­дра Фо­мен­ка, не ли­ше від­по­від­ні фа­хів­ці, а й ме­шкан­ці. Ін­вес­т­про­гра­мою та­кож пе­ред­ба­че­на ре­кон­стру­кція те­пло­вих ме­реж на 32,7 міль­йо­на гри­вень (без ПДВ) і бу­ді­вель­но­мон­та­жні ро­бо­ти на те­пло­дже­ре­лах (ТЕЦ і ра­йон­них ко­тель­нях) на 20,6 міль­йо­на гри­вень.

У день від­клю­че­н­ня те­пла «Ки­ї­в­енер­го» від­ра­пор­ту­ва­ло ще й про те, що вже по­чи­нає ре­мон­тну кам­па­нію те­пло­во­го го­спо­дар­ства. Усьо­го про­гра­ма ре­мон­тів те­пло­вих ме­реж пе­ред­ба­чає ви­ко­на­н­ня ава­рій­них ка­пі­таль­них ре­мон­тів на 51 ді­лян­ці зав­довж­ки май­же ві­сім кілометрів (у одно­тру­бно­му об­чи­слен­ні). На 174 те­пло­дже­ре­лах пла­ну­є­ться від­ре­мон­ту­ва­ти 609 ко­тлів. Май­же на 2,4 ти­ся­чі те­пло­пун­ктів бу­дуть про­ве­де­ні по­то­чні ре­мон­ти уста­тку­ва­н­ня.

«2016 ро­ку прі­о­ри­те­та­ми стра­те­гії роз­ви­тку «Ки­ї­в­енер­го» є під­ви­ще­н­ня рів­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті й об­слу­го­ву­ва­н­ня клі­єн­тів. Ми успі­шно про­йшли опа­лю­валь­ний се­зон і до­кла­де­мо ма­кси­мум зу­силь для то­го, щоб на­сту­пний се­зон був ком­фор­тним для ки­ян», — де­кла­рує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор. А ще він на­га­дує, що ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія впер­ше по­да­ва­ла те­пло не до по­ро­гу бу­дин­ку, а в ко­жну квар­ти­ру й не­сла за це від­по­від­аль­ність. «Ми уві­йшли до квар­тир», — ска­зав Фо­мен­ко. Пря­мі до­го­во­ри з ком­па­ні­єю, за йо­го да­ни­ми, під­пи­са­ли май­же 900 ти­сяч сі­мей. Але, ма­буть, це пи­та­н­ня в сто­ли­ці ще пов­ні­стю не на­ла­го­дже­не.

Глу­шак спра­ве­дли­во по­ру­шує пи­та­н­ня про про­бле­му під­го­тов­ки бу­дин­ко­вих опа­лю­валь­них си­стем до май­бу­тньо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну і про те, що у жи­тло­вих ор­га­ні­за­цій на це не­має ко­штів. І це ще не най­біль­ша про­бле­ма. Енер­го­го­спо­дар­ство сто­ли­ці зно­ву в бор­гах. На 1 кві­тня за­бор­го­ва­ність за газ ста­но­вить 1,1 мі­льяр­да гри­вень. Але спо­жи­ва­чі вин­ні ком­па­нії 2,8 мі­льяр­да гри­вень за те­пло й 884,3 міль­йо­на за еле­ктро­енер­гію. Не роз­ра­ху­ва­ло­ся з «Ки­ї­в­енер­го» і ДП «Енер­го­ри­нок». Не­ви­пад­ко­во де­я­кі «га­ря­чі го­ло­ви» у Ки­їв­ра­ді ви­ма­га­ють по­вер­ну­ти те­пло­ве го­спо­дар­ство, що пе­ре­бу­ває в орен­ді у «Ки­ї­в­енер­го» у вла­сність ки­їв­ської гро­ма­ди.

Але в ком­па­нії із цьо­го при­во­ду, схо­же, не ду­же пе­ре­жи­ва­ють. Так, Фо­мен­ко го­во­рить про під­го­тов­ку кон­це­сій­но­го до­го­во­ру на по­ста­ча­н­ня те­пла сто­ли­ці. І складається вра­же­н­ня, що він ані­скіль­ки не сум­ні­ва­є­ться в то­му, що цей до­го­вір бу­де укла­де­но са­ме з «Ки­ї­в­енер­го». «День» за­пи­тав у ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра: ва­ша ком­па­нія не йде з Ки­є­ва то­му, що те­пло­ва скла­до­ва для неї ви­гі­дна, чи то­му, що, на­справ­ді, те­пло й еле­ктро­енер­гію в ки­їв­ських умо­вах не­мо­жли­во роз’єд­на­ти?

Ви­гі­дність/не­ви­гі­дність Фо­мен­ко не став оці­ню­ва­ти (не­га­тив­ну від­по­відь у цей мо­мент лег­ко бу­ло про­чи­та­ти на облич­чі фі­нан­со­во­го ди­ре­кто­ра Те­тя­ни Гря­зно­вої), але від­по­вів, що «ком­па­нія одно­зна­чно з рин­ку Ки­є­ва не йде й не пла­нує йти. Пі­сля за­кін­че­н­ня чин­но­го до­го­во­ру орен­ди (те­пло­во­го го­спо­дар­ства) 31 гру­дня 2017 ро­ку «Ки­ї­в­енер­го» роз­гля­дає се­бе як уча­сни­ка май­бу­тньо­го кон­кур­су. Якщо йо­го умо­ви бу­дуть про­пи­са­ні з ура­ху­ва­н­ням змін та­ри­фної по­лі­ти­ки, нор­ма­тив­ної ба­зи й ін­те­ре­сів усіх за­ці­кав­ле­них сто­рін, по­чи­на­ю­чи з ки­ян і за­кін­чу­ю­чи акціо­не­ра­ми ком­па­ній, то ми бра­ти­ме­мо участь. А якщо на­ша ком­па­нія не сприйме умо­ви кон­кур­су, то на­да­лі за­йма­ти­ме­мо­ся ли­ше по­ста­ча­н­ням і пе­ре­да­чею еле­ктро­енер­гії».

«Але тут є ще й те­хно­ло­гі­чні мо­мен­ти, — про­дов­жу­вав ге­не­раль­ний ди­ре­ктор. — Дій­сно, ки­їв­ський енер­ге­ти­чний ком­плекс (те­пло— і еле­ктро­по­ста­ча­н­ня) вза­є­мо­пов’яза­ні. Якість енер­го­по­ста­ча­н­ня без стан­цій ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 роз­гля­да­ти окре­мо не мо­жна. При­чи­на про­ста: зов­ні­шній ву­зол еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, який за­без­пе­чує НЕК «Укр­енер­го», не до­зво­ляє ба­лан­су­ва­ти якість еле­ктро­жив­ле­н­ня мі­ста й об­сяг спо­жи­ва­н­ня, осо­бли­во в зи­мо­вий пе­рі­од. З те­хні­чно­го по­гля­ду енер­ге­ти­ку сто­ли­ці пра­виль­но роз­гля­да­ти як єди­ний те­хно­ло­гі­чний ком­плекс».

На до­по­мо­гу ке­рів­ни­ко­ві ще раз при­йшла Гря­зно­ва. Во­на роз’ясни­ла, що «кон­це­сія — це спо­сіб за­лу­чи­ти ба­га­то гро­шей в ко­ро­ткий тер­мін, щоб ви­йти на які­сно ін­ший рі­вень го­спо­дар­ства мі­ста», і, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня «Дня», до­да­ла, що кон­ку­рен­та­ми «Ки­ї­в­енер­го» під час кон­кур­су на отри­ма­н­ня кон­це­сії мо­жуть ста­ти ві­до­мі у сві­ті за­хі­дно— й схі­дно­єв­ро­пей­ські ком­па­нії. «Їхня участь мо­жли­ва ли­ше в то­му ви­пад­ку, якщо ре­гу­ля­тор­не се­ре­до­ви­ще до­зво­ляє увійти (у кон­курс) і ві­ри­ти в те, що зав­тра або пі­сля­зав­тра умо­ви не змі­ня­ться». «Тоб­то кон­ку­рен­ти мо­жуть плав­но пе­ре­тво­ри­ти­ся на ін­ве­сто­рів?» — при­пу­стив «День». «Так, по­вин­ні. Це — основ­на ме­та», — ска­за­ла фі­нан­сист.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.