«Лю­ди по­вин­ні зна­ти, що ку­пу­ють»

У Єв­ро­пар­ла­мен­ті зно­ву за­го­во­ри­ли що­до про­ве­де­н­ня обов’яз­ко­во­го мар­ку­ва­н­ня кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня м’яса і мо­ло­ка

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На дум­ку єв­ро­пей­ських пар­ла­мен­та­рів, та­ке мар­ку­ва­н­ня спри­я­ти­ме під­трим­ці до­ві­ри спо­жи­ва­чів до хар­чо­вих про­ду­ктів, зро­бив­ши більш про­зо­рою ін­фор­ма­цію про кра­ї­ну, з якої від­бу­ва­є­ться по­ста­ча­н­ня про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. Крім мар­ку­ва­н­ня на обро­бле­них хар­чо­вих про­ду­ктах, де­пу­та­ти Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту та­кож на­по­ля­га­ють на обов’ яз­ко­во­му мар­ку­ван­ні м’ яса сви­ней, ВРХ, овець, кіз, м’яса пти­ці, мо­ло­ка та мо­ло­чних про­ду­ктів.

Єв­ро­пей­ські пар­ла­мен­та­рі та­кож вва­жа­ють, що обов’яз­ко­ве за­зна­че­н­ня кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня мо­ло­ка, яке про­да­є­ться або ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як ін­гре­ді­єнт у мо­ло­чних про­ду­ктах, є не­об­хі­дним за­хо­дом з ме­тою за­хи­сту яко­сті ви­ро­бни­цтва мо­ло­чних про­ду­ктів.

На дум­ку го­ло­ви Асо­ці­а­ції тва­рин­ни­ків України Іри­ни Па­ла­мар, за­зна­че­на іні­ці­а­ти­ва де­пу­та­тів Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту є вкрай ва­жли­вою для рин­ку спо­жи­ва­чів. Во­на по­ві­до­ми­ла, що в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті та­кож є одна ва­жли­ва за­ко­но­дав­ча іні­ці­а­ти­ва що­до мар­ку­ва­н­ня мо­ло­ков­мі­сних про­ду­ктів, що дасть мо­жли­вість спо­жи­ва­чам отри­му­ва­ти повну та до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію про якість хар­чо­вих про­ду­ктів, зав­дя­ки чо­му мо­жна бу­де за­по­біг­ти не­до­бро­со­ві­сній кон­ку­рен­ції на рин­ку мо­ло­ка та мо­ло­чних про­ду­ктів ( про­ект за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну України «Про мо­ло­ко та мо­ло­чні про­ду­кти» (що­до мо­ло­ков­мі­сних про­ду­ктів) ре­єстр. № 3043- 1 від 23 ве­ре­сня 2015 р.).

« На по­ли­цях ма­га­зи­нів з’яви­ли­ся ду­же схо­жі з мо­ло­чни­ми про­ду­кти, які не ма­ють від­по­від­ної хар­чо­вої цін­но­сті, а са­ме про­ду­кти з рі­зни­ми до­мі­шка­ми: ро­слин­ни­ми (паль­мо­ви­ми) жи­ра­ми, шту­чни­ми барв­ни­ка­ми та ін­ши­ми ін­гре­ді­єн­та­ми, що до­да­ю­ться для змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. Та­ким чи­ном, у ви­ро­бни­цтві ви­ко­ри­сто­ву­ють де­шев­ші за­мін­ни­ки скла­до­вих мо­ло­ка і по­ру­шу­є­ться пра­во спо­жи­ва­чів на отри­ма­н­ня не­об­хі­дної до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції для здій­сне­н­ня віль­но­го ви­бо­ру про­ду­кції від­по­від­но до їхніх по­треб, адже на упа­ков­ці від­су­тня до­сто­вір­на ін­фор­ма­ція про це. Са­ме то­му пар­ла­мен­та­рі вне­сли за­ко­но­дав­чу іні­ці­а­ти­ву що­до обов’яз­ко­во­го мар­ку­ва­н­ня мо­ло­ков­мі­сних про­ду­ктів, прийня­т­тя яко­го за­без­пе­чить ство­ре­н­ня пра­во­вих умов для про­зо­рої та ефе­ктив­ної ді­яль­но­сті ви­ро­бни­ків мо­ло­чної про­ду­кції рі­зних ви­дів, а та­кож пов­не та до­сто­вір­не ін­фор­му­ва­н­ня спо­жи­ва­чів про при­дба­ну ни­ми про­ду­кцію. Лю­ди по­вин­ні зна­ти, що вхо­дить до скла­ду про­ду­кту, який во­ни ку­пу­ють » , — за­яви­ла Іри­на Па­ла­мар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.