Уро­ки «ша­шли­ко­вої» за­бо­ро­ни

З 1 кві­тня не мо­жна роз­па­лю­ва­ти ба­га­т­тя та сма­жи­ти ша­шли­ки уки­їв­ських пар­ках. Як це впли­не на фор­му­ва­н­ня куль­ту­ри до­зві­л­ля у мі­стян?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На­ве­сні сто­ли­чні пар­ки опи­ня­ю­ться у ди­мо­вій за­ві­сі: мі­стя­ни ма­со­во вла­што­ву­ють пі­кні­ки на при­ро­ді з ша­шли­ка­ми, юше­чкою чи ку­лі­шем. З одно­го бо­ку, пі­сля та­ких гу­лянь ли­ша­ю­ться ку­пи не­при­бра­но­го смі­т­тя та низ­ка зга­рищ, а з дру­го­го — вла­да пра­кти­чно не про­по­нує місць, де мо­жна зро­би­ти це без шко­ди для дов­кі­л­ля. А з по­ча­тку кві­тня мі­ська вла­да вво­дить за­бо­ро­ну на при­го­ту­ва­н­ня ша­шли­ків та ін­ших про­ду­ктів на ба­гат­ті в лі­со­пар­ко­вих зо­нах Ки­є­ва. За по­ру­ше­н­ня пе­ред­ба­че­но штраф у роз­мі­рі 1500 гри­вень. Та­ко­жв­во­ди­ться штраф за за­їзд у ліс на ав­то­мо­бі­лі — щоб упе­ре­ди­ти це, вста­нов­лять шла­гба­у­ми. За до­три­ма­н­ням та­бу сте­жи­ти­муть по­лі­цей­ські.

Ідею ви­прав­до­ву­ють до­бри­ми на­мі­ра­ми: змен­ши­ти кіль­кість по­жеж у ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од. На­то­мість пі­кні­ки та ша­шли­ки до­зво­ля­ють у спе­ці­аль­но від­ве­де­них мі­сцях, по­ясню­ють у ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві «Ки­їв­зе­лен­буд». Та­ких то­чок на­ра­зі 38, усі во­ни роз­та­шо­ва­ні на око­ли­цях сто­ли­ці. Там є все не­об­хі­дне для від­по­чин­ку: ме­блі ти­пу «Гри­бок», на­кри­т­тя від не­по­го­ди, ту­а­ле­ти, кон­тей­не­ри для смі­т­тя, ди­тя­чі май­дан­чи­ки, ман­га­ли то­що.

ТРАВА ДЛЯ ОБРАНИХ

Кар­та цих місць є на офі­цій­но­му сай­ті «Ки­їв­зе­лен­бу­ду». Зде­біль­шо­го це лі­сни­цтва на ви­їзді з мі­ста, на­при­клад, Го­ло­сі­їв­ське, Кон­ча-За­спів­ське. Чи змо­же ро­ди­на з ді­тьми і без вла­сно­го ав­то ді­ста­ти­ся сю­ди з усім від­по­чин­ко­вим при­ла­д­дям? Мо­же, мі­сто за­без­пе­чить до­да­тко­вий гро­мад­ський транс­порт?

Пи­та­н­ня без від­по­віді. То­жно­ва по­зи­ція влади де­ко­го обу­рює. Мі­жін­шим, у ба­га­тьох мі­стах Єв­ро­пи та Азії пар­ки дав­но облю­бо­ва­ні ме­шкан­ця­ми для чи­та­н­ня книг чи по­си­де­ньок з дру­зя­ми про­сто на тра­ві, та­кож­там є спе­ці­аль­но обла­што­ва­ні те­ри­то­рії для пі­кні­ків та бар­бе­кю. І не на око­ли­цях міст, куди хто­зна як ді­ста­тись, а в са­мі­сінь­ко­му цен­трі.

Так, у Він­сен­сько­му зоо­пар­ку у Фран­ції ра­дять, пла­ну­ю­чи там від­по­чи­нок, узя­ти з со­бою щось по­їсти — тут до­зво­ле­ні пі­кні­ки. У Брюс­се­лі, в абат­стві де ле Кам­бре, спо­гля­да­ю­чи ар­хі­те­ктур­ні спо­ру­ди Се­ре­дньо­віч­чя, так са­мо мо­же­те обла­шту­ва­ти пе­ре­кус на при­ро­ді. Або жо­дин з най­ста­рі­ших пар­ків Іта­лії Гран-Па­ра­ді­зо, ство­ре­ний у ХІХ сто­літ­ті, сьо­го­дні від­кри­тий для пі­кні­ко­во­го до­зві­л­ля. Чи ба­чи­ли ви щось по­ді­бне у на­шій «Со­фі­їв­ці» в Ума­ні чи «Оле­ксан­дрії» у Бі­лій Цер­кві?

ПРИВАТНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Куль­ту­ра від­по­чин­ку в укра­їн­ців справ­ді ще не до­тя­гує до єв­ро­пей­ської, щоб за­про­ва­джу­ва­ти та­кі тра­ди­ції. Та ні­чо­го не змі­ню­ю­чи у цьо­му на­пря­мі, не­мо­жли­во до­сяг­ти ре­зуль­та­тів. А для тих, хто сум­ні­ва­є­ться, що за­бо­ро­на на ша­шли­ки пра­цю­ва­ти­ме, є по­га­ні но­ви­ни. Ін­спе­кція та поліція уже три­має це пи­та­н­ня під кон­тро­лем. Це пе­ре­ві­ри­ли на со­бі еко­лог На­та­ля Ви­шнев­ська з дру­зя­ми у пар­ку «Си­ре­цький гай». А за­о­дно ви­яви­ли недоліки но­ва­ції.

«Пі­шли у ту ча­сти­ну пар­ку, де рід­ко бу­ва­ють лю­ди. По-пер­ше, лі­со­ва до­ро­га бу­ла за­ва­ле­на стов­бу­ра­ми де­рев, і на ма­ши­ні під’їха­ти до мі­сця від­по­чин­ку бу­ло не­мо­жли­во. По-дру­ге, всі мі­сця, де ра­ні­ше роз­кла­да­ли ба­га­т­тя, бу­ли пе­ре­ко­па­ні, — опи­сує На­та­ля у со­цме­ре­жі свій до­свід. — Роз­клав­ши роз­бір­ний сто­лик, ми по­ча­ли вла­што­ву­ва­ти пі­кнік, за хви­лин 20 до нас пі­ді­йшов мі­сце­вий ме­шка­нець з при­ле­гло­го при­ва­тно­го се­кто­ру та по­ві­до­мив у вві­чли­вій фор­мі, що з 1 кві­тня діє за­бо­ро­на на ба­га­т­тя у пар­ках Ки­є­ва та озву­чив роз­мір штра­фу. Та­ко­жнам ска­за­ли, що зда­ле­ку, де роз­мі­щу­є­ться не­ве­ли­чкий при­ва­тний се­ктор, за на­ми з дру­го­го по­вер­ху спо­сте­рі­га­ють, а по всій те­ри­то­рії « Си­ре­цько­го гаю » хо­дять па­тру­лі».

АЛЬТЕРНАТИВА ПО­ТРЕ­БУЄ РОЗГОЛОСУ

Еко­ло­ги іні­ці­а­ти­ві сто­ли­чної влади ра­ді­ють, оскіль­ки це хоч якось убез­пе­чує від во­гню пар­ки та скве­ри. Про­те так са­мо очі­ку­ють від влади хо­ро­шої аль­тер­на­ти­ви. Іна­кше по­ру­шень не уни­кну­ти. Вре­шті-решт за що чи­нов­ни­ки отри­му­ють зар­пла­ту з на­ших по­да­тків?

«В усьо­му сві­ті у на­ціо­наль­них пар­ках ви­зна­че­ні мі­сця для но­чів­лі, рід­ше — для роз­ве­де­н­ня во­гни­ща. Київська мі­ська вла­да діє ціл­ком ци­ві­лі­зо­ва­ним шля­хом. Про­те ви­зна­че­них місць для від­по­чин­ку ма­ло, вла­да це ви­зна­ла і за­яви- ла, що го­то­ва роз­ши­рю­ва­ти цей перелік, — ко­мен­тує Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко, ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­до­слі­дни­цько­го цен­тру «Ін­сти­тут мі­ста». — Пи­та­н­ня в ін­шо­му — як спра­цює слу­жба з охо­ро­ни лі­сів. Бо тре­ба не ли­ше ці мі­сця зна­йти, а й по­зна­чи­ти, щоб лю­ди­на, по­їхав­ши у Пу­щу-Во­ди­цю чи Кон­чу­За­спу, не шу­ка­ла, де за­їзд-ви­їзд, а зу­пи­ни­лась оба­біч до­ро­ги. Щоб бу­ли всі ін­фор­ма­тив­ні зна­ки, а са­ма га­ля­ви­на — дій­сно обла­што­ва­на для від­по­чин­ку. То­му на пер­ший мі­сці — ін­фор­му­ва­н­ня, щоб лю­ди лег­ко зна­хо­ди­ли цю аль­тер­на­ти­ву. То­ді і лю­ди, і ліс бу­дуть за­до­во­ле­ні».

ОГОРОЖА ЗА­МІСТЬ ЗО­НИ БАР­БЕ­КЮ

У то­му ж«Ки­їв­зе­лен­бу­ді» з гор­ді­стю зві­ту­ють, що цьо­го ро­ку бу­дуть ре­кон­стру­ю­ва­ти низ­ку пар­ків. Мо­же, з’яв­ля­ться і зо­ни бар­бе­кю? Адже гро­ші на це ви­ді­ля­ють не­ма­лі. Так, на зе­ле­ні зо­ни Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну пла­ну­ють ви­тра­ти­ти 5,5 міль­йо­на гри­вень, а на ка­пі­таль­ний ре­монт пар­ку «Юність» май­же пів­то­ра міль­йо­ни гри­вень. Та основ­на ча­сти­на бю­дже­ту спря­мо­ва­на на спо­ру­дже­н­ня ого­рож, онов­ле­н­ня тро­ту­ар­но­го по­кри­т­тя, вста­нов­ле­н­ня ла­во­чок та спо­ру­дже­н­ня ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка.

Для мі­ської но­ва­ції що­до пі­кні­ків, як ба­чи­мо, ні­чо­го не пе­ред­ба­ча­є­ться. А хі­ба су­ча­сні скве­ри та пар­ки не ма­ють бу­ти без­бар’єр­ни­ми, від­кри­ти­ми та ма­кси­маль­но ком­фор­тни­ми — у пер­шу чер­гу для мі­стян?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.