«Стоп» для еко­вар­ва­рів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уряд за­бо­ро­нив са­ні­тар­ну­ви­ру бку­де­рев в об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду— пі­сля су­до­вої тя­га­ни­ни з еко­ло­га­ми

По­ста­но­ва Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів про мо­ра­то­рій на са­ні­тар­ні ви­руб­ки у за­по­від­ни­ках і на­ціо­наль­них пар­ках зди­ву­ва­ла — ра­ні­ше, ви­хо­дить, мо­жна бу­ло? Еко­ло­ги ка­жуть, що справ­ді мо­жна, але до­да­ють: са­ні­тар­ною ви­руб­кою, ко­ли пе­ред­ба­ча­ло­ся спи­лю­ва­н­ня кіль­кох всо­хлих де­рев, при­кри­ва­ли ви­руб­ки на зна­чних те­ри­то­рі­ях. То­жрі­ше­н­ня уря­ду ві­та­ють, оскіль­ки та­ка за­ко­но­дав­ча шпа­рин­ка те­пер зни­кає. Так, у по­ста­но­ві йде­ться, що мо­ра­то­рій діє в за­по­від­них зо­нах біо­сфер­них за­по­від­ни­ків, на­ціо­наль­них при­ро­дних і ре­гіо­наль­них ланд­ша­фтних пар­ках, при­ро­дних за­по­від­ни­ках, пам’ятках при­ро­ди, за­по­від­них ур­очи­щах.

«Не мо­жна про­во­ди­ти всі ви­ди по­сту­по­вих і су­ціль­них ви­ру­бок фор­му­ва­н­ня й оздо­ров­ле­н­ня лі­сів та ви­ру­бу­ва­н­ня ду­пля­стих де­рев. Це за­без­пе­чить про­хо­дже­н­ня на те­ри­то­рі­ях при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду при­ро­дних про­це­сів, не пов’яза­них з втру­ча­н­ням лю­ди­ни», — йде­ться у по­ста­но­ві.

44 ТИ­СЯ­ЧІ ГЕКТАРІВ ЛІ­СУ ЗНИ­КАЄ ЩО­РО­КУ

Ди­вує, чо­му уряд тіль­ки за­раз прийняв та­ке рі­ше­н­ня. Узя­ти хо­ча б остан­ні но­ви­ни від СБУ: Слу­жба без­пе­ки зві­тує про по­ча­ток роз­слі­ду­ва­н­ня з при­во­ду не­за­кон­но­го екс­пор­ту 25 ти­сяч ку­бо­ме­трів пи­ло­ма­те­рі­а­лів на су­му 40 міль­йо­нів гри­вень. Ви­яв­ля­є­ться, фі­ктив­ні фір­ми про­да­ва­ли де­ре­ви­ну за за­ни­же­ною вар­ті­стю і з під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми, а на­справ­ді злов­ми­сни­ки не­за­кон­но ви­ру­бу­ва­ли во­лин­ські лі­си. У со­цме­ре­жах акти­ві­сти пи­шуть про зни­ще­н­ня істо­ри­чних ду­бів у Бе- ре­гів­сько­му ра­йо­ні За­кар­па­т­тя, а прес-слу­жба по­лі­ції Він­нич­чи­ни за­яв­ляє про не­за­кон­но ви­ру­ба­ні на­са­дже­н­ня на пло­щі 14 гектарів у На­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку «Кар­ме­лю­ко­ве По­ді­л­ля».

Фа­ктів до­сить для то­го, щоб вла­да ре­а­гу­ва­ла. Схо­же, так са­мо, як у бо­роть­бі з бур­шти­но­вою ма­фі­єю, в лі­со­вій га­лу­зі те­жє ко­му чи­ни­ти опір. Як роз­по­вів ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко (ор­га­ні­за­ція про­су­ва­ла цю по­ста­но­ву спіль­но з нар­де­пом Ми­ко­лою То­мен­ком, «Гро­ма­дою ри­ба­лок України» та ГО «Еко­пра­во-Ки­їв»), ці но­ва­ції ма­ли за­твер­ди­ти ще в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку. Однак три мі­ся­ці уряд їх ігно­ру­вав, пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном тер­мі­ни до­бі­гли кін­ця, і то­му еко­ло­ги по­да­ли на Ка­бмін до су­ду.

«Під час су­ду уряд зро­зу­мів, що прав­да на на­шо­му бо­ці, й ухва­лив ці за­ко­но­дав­чі змі­ни, — про­дов­жує Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — За на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, що­ро­ку в об’єктах при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду ви­ру­бу­є­ться 44 ти­ся­чі гектарів де­рев — це як три з по­ло­ви­ною на­ціо­наль­них пар­ки «Го­ло­сі­їв­ський», і за­го­тов­лю­є­ться близь­ко одно­го міль­йо­на ку­бо­ме­трів дров, це 1/17 ча­сти­на від за­галь­ної ци­фри за­го­тів­лі по Укра­ї­ні. Це ба­га­то і стра­шно».

ІН­СТРУ­МЕНТ ДЛЯ ЕКОАКТИВІСТІВ

Щоб зу­пи­ни­ти не­ле­галь­ний бі­знес на де­ре­вах, одні­єї по­ста­но­ви за­ма­ло. Та­ка са­ма по­трі­бна для за­ка­зни­ків, а та­ко­жго­спо­дар­ських і ре­кре­а­цій­них зон на­цпар­ків та за­по­від­ни­ків (об’єкти ма­ють своє зо­ну­ва­н­ня, а по­ста­но­ва по­ши­рю­є­ться ли­ше на за­по­від­ні зо­ни).

«Зві­сно, пі­сля по­ста­но­ви ви­руб­ки не при­пи­ня­ться не­гай­но, але на це не бу­де офі­цій­них по­го­джень, які за­раз дає Мі­н­еко­ло­гії. Очі­ку­є­мо, що десь на тре­ти­ну змен­ши­мо мас­шта­би ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су, — за­зна­чив Во­ло­ди­мир Бо­рей­ко. — Вза­га­лі всі су­ціль­ні ви­руб­ки тре­ба за­бо­ро­ни­ти, ска­жі­мо, як у Поль­щі — там мо­жуть ли­ше щось по­чи­сти­ти за по­тре­би, а не за­га­ня­ти тра­кто­ри в ліс чи від­кри­ва­ти пи­ло­ра­ми».

Для акти­ві­стів, які бо­рю­ться за збе­ре­же­н­ня зе­ле­них зон у мі­стах, уря­до­вий мо­ра­то­рій мо­же ста­ти ще одним ін­стру­мен­том бо­роть­би. «Від­те­пер са­ні­тар­ні ви­руб­ки за­бо­ро­не­ні на­віть у ланд­ша­фтних пар­ках. На­при­клад, у Ки­є­ві для акти­ві­стів, які за­хи­ща­ють зе­ле­ні зо­ни з при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду, це є мо­ти­ва­ці­єю зу­пи­ни­ти будь-які «зе­лен­бу­ди», які ви­ру­бу­ють де­ре­ва в та­ких мі­сцях, — вва­жає еко­лог На­та­ля Ви­шнев­ська. — Да­лі, як зав­жди, му­си­мо не на­сту­пи­ти на на­ші тра­ди­цій­ні укра­їн­ські «гра­блі» під на­звою «ви­ко­на­н­ня за­ко­но­дав­ства». Бо лі­со­ва га­лузь ду­же ко­рум­по­ва­на й по­тре­бує ре­фор­му­ва­н­ня».

У не­що­дав­ньо­му ін­терв’ю «Дню» по­лі­тик та гро­мад­ський ді­яч Ми­ко­ла То­мен­ко за­зна­чив: у Ру­му­нії не­за­кон­на ви­руб­ка пло­щі лі­сів, що є біль­шою, ні­жо­дин ге­ктар, вва­жа­є­ться за­гро­зою на­ціо­наль­ній без­пе­ці («Про «ті­ньо­вий політичний кон­сен­сус» у №55 «Дня» за 30 бе­ре­зня 2016 ро­ку). Якщо у нас що­ро­ку зни­щу­є­ться 44 ти­ся­чі гектарів — який це рі­вень не­без­пе­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.